Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  12 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα:
  1. Ανάθεση σε δικηγόρους υποθέσεων του δήμου, λόγω αδυναμίας ανάληψής τους από το Νομικό Σύμβουλο εξαιτίας υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης