Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

on

Αριθμός απόφασης 379/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκδοσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
Στην Κατερίνη σήμερα, 4 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ. 32653/28.08.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε
όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ.8 του Ν.3852/2010.

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7