Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:  
1.Σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.

2.Απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για το έργο: Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης στη θέση Μπουφόλακας» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ.


3.Απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για το έργο: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην 1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Πιερίας» προϋπολογισμού 55.350 ευρώ με ΦΠΑ.


4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. εγκαταστάσεων δημοτικού κτηρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» (62/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ.

5.Ανάκληση της αριθ.235/2011 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.630,87 ευρώ με ΦΠΑ» στον ΕΔΕ Σωκράτη Τσακπουνίδη] και εκ νέου ανάθεση του έργου.

6.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.

7.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης διαφόρων ποσών για τις ανάγκες του δήμου Κατερίνης.

8.Διόρθωση της 333/2011 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Κατερίνης.

9.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης