Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  6 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών.

2.Ψήφιση συνεχιζόμενων έργων, μελετών και συμβάσεων Δήμου Κατερίνης.

3.Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήρα για το έτος 2012

4.Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2012

5.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την Προμήθεια υγρών καυσίμων

6.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας (αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων) του ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2011-2012 και καθορισμός του τρόπου συνέχισης της διαδικασίας

7.Ανάκληση της 2/2012 απόφασης Ο.Ε. «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2012» ως προς την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

8.Απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων του Δήμου Κατερίνης έτους 2012

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.

10.Έγκριση αποφάσεων δημάρχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

11.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μιχάλη Χατζεϊπίδη που ορίσθηκε με την 298/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 3.337,89 ευρώ για τη μεταβίβαση αδειών μηχανημάτων έργων – τρακτέρ στο Δήμο Κατερίνης

12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης