Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  03 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του από 28-03-2012 πρακτικού δημοπρασίας για τη Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2012
  2. Επαναδιατύπωση της αριθ.58/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Αναστασιάδη Βενιαμίν ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500,00 ευρώ για την έκδοση πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης]
  3. Ανάκληση της αρ. 53/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων στο Δήμο Κατερίνης», σύμφωνα με την αρ.3373/390/75 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας  Κυβερνήσεως
  4. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων του Β΄Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν της με αριθμό 152/2012 απόφασης Δ.Σ.
  5. Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για τη μίσθωση των δασικών τμημάτων έτους 2012 του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, κατόπιν της με αριθμό 51/2012 απόφασης για Αρχική Διακήρυξη της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης