Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  19 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικών του δημόσιου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας».
2.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 23.458,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 17/2012)
3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 110.255,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (10/2012 μελέτη)
4.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της «Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικότήτων» προϋπολογισμού 40.650,41 ευρώ εκτός ΦΠΑ (34/2012 μελέτη)
5.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 1275 Δημοτικού Τεμαχίου στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δ.Κ. Κορινού έκτασης 25.000 τ.μ.
6.Καθορισμός των όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού που αφορά στην εργασία «Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
7.Καθορισμός των όρων της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς
8.Έγκριση της αριθ.42/2012 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού.
9.Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.243,26 ευρώ με ΦΠΑ.
10.Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ.
11.Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 27/2012.
12.Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” της Δημοτικής Κοινότητας Περιστάσεως» αριθ. μελέτης 9/2012.
13.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.
14.Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου Κατερίνης.
15.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή των υπολόγων διαχείρισης ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.
16.Ανατροπή δεσμεύσεων και αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2011.
17.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης