Έως τις 5 Οκτωβρίου η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Κατερίνης

on

Έως και τις 5 Οκτωβρίου θα μπορούν όσοι έχουν οφειλές προς τον Δήμο Κατερίνης που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες (μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012), να επωφεληθούν της δυνατότητας που δίνεται για να προχωρήσουν σε ρύθμιση, ανάλογης εκείνης που δόθηκε για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ζήνων Σατραζέμης, η ρύθμιση των οφειλών προς τον Δήμο Κατερίνης μπορεί να γίνει είτε με την εφάπαξ καταβολή και χωρίς προσαυξήσεις, είτε με δόσεις όχι μικρότερες των 100,00 ευρώ(από 2 έως 12 δόσεις και απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων ή μέχρι 24 δόσεις και απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων).
Η ρύθμιση γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4038/2012 περί «Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9, του αρ. 5, του Ν. 4047/2012 και της Κ.Υ.Α. 20124/08.06.2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄.

Όσοι προχωρήσουν σε ρύθμιση με την εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής, απαλλάσσονται απ’ το σύνολο των προσαυξήσεων της εκπρόθεσμης καταβολής. Όσοι αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε δύο έως 12 δόσεις απαλλάσσονται σε ποσοστό 90% απ’ τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ όσοι τις πληρώσουν σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, θα έχουν απαλλαγή κατά 75% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Αντίστοιχα, για 25 έως 36 δόσεις απαλλάσσονται από το 60% των προσαυξήσεων, για 37 έως 48 δόσεις από το 45% και για 49 μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις απαλλάσσονται κατά 25% από τις προσαυξήσεις.

Για ρύθμιση άνω των 24 δόσεων, το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Υπηρεσία, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου.

Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι της, χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και στα τηλέφωνα 2351 350422 και 2351 350 504.