Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013.
2.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
3.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
4.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
5.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών πολιτικών γάμων στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2013
6.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
7.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
8.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
9.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
10.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος
11.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης
12.Απογραφή παραστατικών σε εκκρεμότητα του πρώην Δήμου Παραλίας
13.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 19.055,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ
14.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Α’ σταδίου (κατάθεση προσφορών – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) για την υλοποίηση της δράσης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων»
15.Έγκριση πρακτικού φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του δασικού τμήματος 21 έτους 2012 δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς
16.Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) θέση διατομής 41 έως διατομή Κ23» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με ΦΠΑ
17.Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης «Καθορισμού Ρ.Γ. οικισμού Νέου Ελατοχωρίου».
18.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (παρ.2 άρθρου 58 του Ν.3852/2010)
19.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
20.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου
21.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης