Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός όρων για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (έτους 2013)» (αριθ. μελέτης 28/2013) προϋπολογισμού 48.319,47 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

2. Καταρτισμός των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013) προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ

3. Καταρτισμός όρων διακήρυξης & έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων ετών 2013-2014» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.886.344,45 ευρώ.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διάφορες προμήθειες του Δήμου Κατερίνης (που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση)

5. Συγκρότηση των επιτροπών α) διενέργειας του διαγωνισμού της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013), β) αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013), γ) διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (έτους 2013)» (αριθ. μελέτης 28/2013)

6. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2013.

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

8. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης