Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Μαΐου 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του δήμου και υποβολή του στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

2. Καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Υφιστάμενου Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Κορινού, β) Πιερίων, γ) Πέτρας, δ) Ελαφίνας» προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός ΦΠΑ (21/2013 μελέτη)

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης»

4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

7. Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

8. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης