Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Κατάρτιση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κατερίνης και υποβολή του στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, φακέλων αλληλογραφίας, χαρτιού εκτύπωσης και υλικών μηχανογράφησης».

5. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού (άγονου) για την εκμίσθωση αιγιαλού – παραλίας στον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής (νότια του οικισμού) για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

6. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων απαλλοτρίωσης Π.Ο. Κατερίνης»

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ