Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Μαϊου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 toy N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014).

3. Ανάκληση της αριθ. 198/2014 Απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση της αριθ.35/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση δρόμου προς χωμάτινη δεξαμενή και βάση στήριξης ηλεκτρονικού πίνακα στον οικισμό Μελιαδίου» προϋπολογισμού 12.160,00 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του στην «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ Ο.Ε.»

4. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπ/σμού 25.472,40 € εκτός Φ.Π.Α.

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου


Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ