Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

3. Κατάρτιση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και υποβολή του για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο

4. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014)

5. Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 24/2014) για τις Δημοτικές Ενότητες ΠΕΤΡΑΣ και ΕΛΑΦΙΝΑΣ (προϋπολογισμού 12.180,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ για κάθε Δημοτική Ενότητα)

6. Ανάκληση της 142/2014 απόφασης ΟΕ και α) ανασύνταξη του πίνακα των παραδεκτών προσφορών και ανάθεση εκ νέου του έργου «Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» (1/2014 μελέτη) και β) επανάληψη διαγωνισμού

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Μελέτη εφαρμογής για τις παρεμβάσεις στο κέλυφος και τα Η/Μ στα κτίρια του Κολυμβητηρίου και του Δημαρχείου Κατερίνης»

8. Εξ Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015» συνολικού προϋπολογισμού 1.977.231,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 454.763,18, σύνολο 2.431.994,38 ευρώ, λήψη απόφασης για τον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας

9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ