Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

3. Έγκριση της 55/2014 μελέτης «Διαμόρφωση του ισογείου του πρώην Δημαρχείου του Δήμου Πιερίων για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ (Τ.Κ. Ρητίνης) προϋπολογισμού 12.621,00 με ΦΠΑ και απευθείας ανάθεσή της

4. Συγκρότηση επιτροπής για επιτόπια εξέταση και σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία για το έργο «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» 4/2011 μελέτη

5. Συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
1) «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» και
2) «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – υποστήριξη» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» (κωδικός MIS 380432) του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

6. Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 08/2009 και 98/2010 αποφάσεων Δημ. Επιτροπής του Δ. Πιερίων στο σκέλος που αφορά την υποκατάσταση του ατομικού μελετητή – μέλους της αναδόχου σύμπραξης, λόγω συνταξιοδότησης «Γεώργιου Καλιανίδη του Δημητρίου» με Α.Μ. ΓΕΜ 7469, κατόχου μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 20 τάξης Γ’ με τον ατομικό μελετητή «Βογιατζή Δημήτριο του Ευσταθίου» με Α.Μ. ΓΕΜ 17752, κατόχου μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 20 τάξης Β’, για την εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης του έργου: «Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ. Πιερίων Ν. Πιερίας»

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ