Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών

3. Ψήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα – μελέτες και προμήθειες 2015

4. Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήρα

5. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2015 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2014 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων

7. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του δήμου για το έτος 2015

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2015 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2015

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ