Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Εισήγηση - Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014

3. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2015 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

5. Τροποποίηση της 764/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (αριθ.μελέτης 01/2014) προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)», στον 2ο κατά σειρά μειοδότη του πίνακα των παραδεκτών προσφορών, Κοινοπραξία: Χρ. Τσελεγκερίδη – Ι.Κονναφή»

6. Τροποποίηση της 765/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατασκυεή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (αριθ.μελέτης 88/2013) προϋπολογισμού 553.500,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)», στον 2ο κατά σειρά μειοδότη του πίνακα των παραδεκτών προσφορών, ΕΔΕ: Τσελεγκερίδη Χρήστο »

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ