Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Εισήγηση - Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

4. Έγκριση τευχών της μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης», διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της ανωτέρω εργασίας

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 127.191,62 ευρώ, 29.254,07 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 156.445,69 ευρώ

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2015», προϋπολογισμού 199.980,00 ευρώ πλέον το ΦΠΑ 26.397,60 ευρώ σύνολο 226.377,60 ευρώ

7. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης μελέτης: «Καθορισμός ορίου οικισμού Φτέρης» του Δήμου Κατερίνης

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ