Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Μαϊου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της εργασίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 88.930,93 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 6/2015)

4. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της εργασίας: «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 48.755,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ, (αριθ. μελέτης 31/2015

5. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της εργασίας: Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (αριθ. μελέτης 21/2015), προϋπολογισμού 41.923,12 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

6. «Τροποποίηση των αριθ. 764/2014 και 16/2015 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το έργο [Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 1/2014), προϋπολογισμού 680.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α])» και εκ νέου ανάθεση του έργου στην Τζαφέρης Δ΄ & Σια ΕΕ»

7. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη παραβόλου που συνυποβλήθηκε με ένσταση στον διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 83/2011), προϋπολογισμού 410.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

8. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης επί ένστασης που υποβλήθηκε κατά του από 27-04-2015 πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ προϋπολογισμού 60.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ

9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 127.191,62 ευρώ, 29.254,07 ευρώ ΦΠΑ σύνολο 156.445,69 ευρώ

10. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Σ. Σταθμού – επέκταση στα Ο.Τ. 407 – 420 - 447Α – 447Β»

11. Λήψη απόφασης για αναγνώριση χρέους λόγω εξωσυμβατικής χρήσης του μισθίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 0302 Δ.Ε. Πιερίων (Ρητίνη)»

12. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

13. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

14. Διόρθωση της 87/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ανάκληση της αριθ. 283/2014 ΟΕ και παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης κύριο Διδασκάλου Ιωάννη (Α.Μ.260) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις»

15. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ