Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης». Προϋπολογισμού 28.455,25 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

4. Διαγωνισμοί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και του 15ου Δημοτικού Σχολείου.

5. «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών και χρωμάτων διαγραμμίσεων» προϋπολογισμού 43.798,82 ευρώ + 10.073,73 ευρώ ΦΠΑ = 53.872,56 ευρώ για την εκτέλεση των έργων: α) «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης (12/2015 μελέτη) β) «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (47/2015 μελέτη) και γ) « Προμήθεια Υλικών για την Τοποθέτηση Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης στο δήμο Κατερίνης (36/2015 μελέτη)

6. «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υγιεινής, ύδρευσης και αποχέτευσης» προϋπολογισμού 21.840,00 ευρώ + 5.023,20 ευρώ ΦΠΑ = 26.863,20 ευρώ για την εκτέλεση των έργων: α) «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης (12/2015 μελέτη) β) «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (47/2015 μελέτη)

7. «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 8.712,04 ευρώ + 13.503,77 ευρώ ΦΠΑ = 72.215,81 ευρώ για την εκτέλεση των έργων: α) «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης (12/2015 μελέτη) β) «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (47/2015 μελέτη)

8. Αποδοχή άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης επικαρπίας τμήματος κληροτεμαχίου.

9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ