Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης έτους 2014

4. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014

5. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»

6. Κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/2012 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης») 46/2015 μελέτη – τροποποίηση της 1/2012 μελέτης, προϋπολογισμού 91.185,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

7. Λήψη απόφασης για περιορισμό της προθεσμίας υποβολής προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια των υλικών της ομάδας 8 «Σακούλες απορριμμάτων ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης»

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ