Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη αποτυπώσεων για τη δημιουργία ψηφιακού υπόβαθρου κατά μήκος εγκεκριμένων δημοτικών οδών σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης Δήμου Κατερίνης»

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δέντρων, θάμνων κλπ υλικών πρασίνου για τις ανάγκες φύτευσης του Δήμου Κατερίνης (60/2015 μελέτη) προϋπολογισμού 48.915,85 ευρώ με Φ.Π.Α.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης – διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου και του Γυμναστηρίου 15ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

6. Λήψη απόφασης προκειμένου να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου και 14ου Δημοτικού Σχολείου

7. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδορείθρων – οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 5.645,70 ευρώ με Φ.Π.Α. καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9. Αποδοχή δωρεάς οργάνων παιδικών χαρών (από τον κο Αμανάτιο Ταγκαλίδη)

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ