Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση 2ου δακτυλίου πόλεως Κατερίνης» (56/2015 μελέτη) προϋπολογισμού 88.500,00 ευρώ μα αναθεώρηση και ΦΠΑ

4. Τροποποίηση της 403/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά την κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2012 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) (46/2015 μελέτη – τροποποίηση της 1/2012 μελέτης) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 91.185,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας για τα είδη που ο διαγωνισμός δεν έφερε αποτέλεσμα

5. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Α.Μ. 71/2015) προϋπολογισμού 37.970,10 ευρώ με ΦΠΑ (30.870,00+7.100,10 23%ΦΠΑ)

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ