Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση τευχών  και καταρτισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση – αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (61/2015 μελέτη)

3. Κατακύρωση του πρόχειρου (επαναληπτικού) διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την ανάπλαση κοινοχρήστων στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 37.910,10 ευρώ με ΦΠΑ (30.870,00 + 7.100,10 23% ΦΠΑ), αριθμός μελέτης 71/2015

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2016 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ