Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Επικύρωση του πρακτικού 2ης φάσης [αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, αξιολόγηση αυτών, εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη] του   διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κατερίνης με τον ΦΟΔΣΑ Κ.Μ 

 4. Έγκριση  των πρακτικών  της διαδικασίας ανάθεσης της εργασίας με διαπραγμάτευση «Κατεπείγουσα εργασία μεταφόρτωσης και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), προϋπολογισμού 199.500,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ   (αριθ. Μελέτης 116/2017) και ανάθεση ή μη αυτής.

5. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2017», προϋπολογισμού  59.980,00 ευρώ  + 14.395,20  ευρώ ΦΠΑ =  74.375,20  ευρώ  (αριθ. Μελέτης 106/2017)  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος
 
Λάζος Ντόντης