Ανακοίνωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης

on

Με την αριθ.628/15.11.2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Ορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων για τους οφειλέτες που περιλαμβάνονται στους αριθ. 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 29, 30, 34, 39, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 115 και 117/2013 βεβαιωτικούς καταλόγους, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι τις 30.11.2013.

2. Στο χρονικό διάστημα από την επίδοση των ειδοποιητηρίων μέχρι τις 27.12.2013 η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας δεν θα εισπράξει προσαυξήσεις, για τους λόγους που αναφέρονται στα μέρη Α, Β, Γ και Δ του ιστορικού της παρούσας (άρθρο 174 παρ.3 του Ν.3463/2006) και

3. Ορίζει καταληκτική ημερομηνία έως την οποία δε θα υπολογίζονται προσυαξήσεις για τους εν λόγω καταλόγους τις 27.12.2013 (από 28.12.2013 θα αρχίσουν να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις)
(η αριθ.628/2013 απόφαση Δ.Σ. αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΕΤ-ΜΥ1)