Ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων για τα έτη 2013, 2014 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 2041  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:  

Περίληψη: «Ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων για τα έτη 2013, 2014 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»


Απόφαση
Ο Δήμαρχος Κατερίνης


αφού έλαβε υπόψη:
•τα άρθρα 59 και 92 του Ν.3852/10,
•Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
•Το άρθρο 44 παρ.3 του Ν. 3979/2011
•Το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4051/2012
•τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακοσίους εξήντα τέσσερις (83.764) κατοίκους,
•το γεγονός ότι ο Δήμος έχει έξι (6) Δημοτικές Κοινότητες,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κατερίνης, με θητεία μέχρι  τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:


1.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιακόπουλο Αθανάσιο και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.
•Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
•Έκδοση οικοδομικών αδειών.
•Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
•Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
•Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
•Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.
•Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
•Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας.

2.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπερεδήμα Παναγιώτη και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών.  
•Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών.
•Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.
•Θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λπ.).
•Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες.
•Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.  


3.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαζιώγα Νικόλαο και του μεταβιβάζει:    
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
•Λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .
•Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
•Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
•Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.
•Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.
•Βιοκλιματικές Μελέτες και Εφαρμογές.


4.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Ντόντη Λάζαρο και του μεταβιβάζει:    
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.
•Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.
•Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.
•Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
•Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
•Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.
•Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
•Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου.
•Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
•Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
•Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.


5.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Γκουγκουρέλα Χρήστο και του μεταβιβάζει:    
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
•Διαχείριση Αρχείων του Δήμου.
•Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.
•Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας του Δημοτικού Πάρκου.
•Λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου.
•Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.
•Έργα, προμήθειες και μελέτες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες


6.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουρονίκο Νικόλαο και του μεταβιβάζει:    
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων.  
•Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων εκτός αστικού ιστού (αγροτική οδοποιία, παραλιακών ζωνών κλπ).
•Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.
•Προστασία και ανάπτυξη φυτικής ζωικής παραγωγής και αλιείας.
•Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
•Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
•Διαχείριση βοσκοτόπων.
•Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
•Εποπτεία Τμήματος Προγραμματισμού & Διαφάνειας


7.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαζήση Αναστάσιο και του μεταβιβάζει:    
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
•Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
•Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
•Εποπτεία προσωπικού και Λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας.  


Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαζήσης Αναστάσιος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λιακόπουλο Αθανάσιο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαζιώγα Νικόλαο

Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
•Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
•Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
•Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

Ζ. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων αντιμισθίας δικαιούνται οι κάτωθι:
Γκουγκουρέλας Χρήστος
Λιακόπουλος Αθανάσιος
Μπουρονίκος Νικόλαος
Ντόντης Λάζος
Παπαζιώγας Νικόλαος

Η. Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Κατερίνης, με θητεία μέχρι  τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1.Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπατάλα – Τζουμέρκα Καλλιόπη και τις μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:   
•Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων
•Την διαχείριση των ιστοσελίδων του Δήμου
•Την διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
•Την διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων κλπ. δράσεων δημοσίων σχέσεων του Δήμου


2.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σατραζέμη Ζήνωνα και του μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:   
•Την διαχείριση - αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου


3.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιουμίδη Αλέξανδρο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:   
•Την εποπτεία της λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών,
•Την λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων
•Την λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης
•Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών
•Την συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής


4.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νατσιό Νικόλαο και του μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:
•Την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας των Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων


5.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:   
•Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων
•Την λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις)
•Την έκδοση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
•Την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης


6.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ίτσιο Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:   
•Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
•Την εποπτεία λειτουργίας των εξυπηρετούμενων από τον Δήμο αγροτικών ιατρείων
•Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
•Μέριμνα για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.
•Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας


7.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρατζόγλου Χαράλαμπο και του μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:   
•Συντήρηση βελτίωση και επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου  


8.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πούλιου Ασημίνα και της μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:   
•Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων «δια βίου μάθησης»


Θ.Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στις εφημερίδες του Νομού:
•ΗΜΕΡΗΣΙΑ,
•ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ,
•ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ,
•ΠΟΛΙΤΕΙΑ,
•ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και
•να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατερίνη 31-12-2012

Ο Δήμαρχος Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ