Οι Αντιδήμαρχοι

κ. Τζουμέρκα - Μπατάλα Καλλιόπη

 • Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης ΚΕΠ
 • Έκδοση και υπογραφή αποφάσεων μεταβολών του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων και υπογραφή των αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραβατικότητας
 • Παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού
 • Μέριμνα για την βεβαίωση οφειλών προς τον Δήμο
 • Μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από τον Δήμο
 • Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής
 • Υπογραφή αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις
 • Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής
 • Έκδοση αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων
 • Έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού
 • Την έκδοση πάσης φύσεων φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων
 • Έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης
 • Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων
 • Έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλλινοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
 • Υπογραφή των δηλώσεων πολιτογράφησης υπηκόων τρίτων χωρών Δήμου Κατερίνης
 • Καθορισμό έτους γέννησης αδήλωτων τέκνων
 • Έκδοση πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών βάσει υπευθύνων δηλώσεων
 • Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας
 • Έκδοση πιστοποιητικών που δεν προκύπτουν από τα Δημοτολόγια

Στοιχεία Επικοινωνίας


κ. Λεμονόπουλος Χρήστος

 • Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
 • Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Έκδοση όλων των πράξεων-αποφάσεων του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του Δήμου (προϋπηρεσία, μισθολογικές προαγωγές, τήρηση ωραρίου εργασίας, υπερωρίες προσωπικού, υπηρεσιακές μεταβολές, προκηρύξεις και περιλήψεις αυτών, συμβάσεις κλπ.), πλην των προπαρασκευαστικών ή τελικών πράξεων που αφορούν σε διορισμούς, μετακινήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού
 • Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης σχολικών κτιρίων
 • Διαχείριση θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 • Υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων
 • Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης
 • Εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τον Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή αφαίρεση άδειας, σφράγιση καταστήματος κλπ.)
 • Ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
 • Άδειες χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας
 • Αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας των λαϊκών αγορών
 • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • Ευθύνη και λειτουργία εμποροπανηγύρεων
 • Έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου
 • Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κλπ. συμβολαιογραφικών πράξεων
 • Ευθύνη, εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων διαφάνειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία του Δήμου καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια»
 • Ευθύνη και εποπτεία του Τμήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων

Στοιχεία Επικοινωνίας

 


κ. Μπουσνάκης Αστέριος

 • Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κατά τόπον αρμοδιότητάς της
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
 • Εποπτεία σύνταξης πράξεων εφαρμογής και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και αποζημιώσεων
 • Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
 • Παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων
 • Έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής
 • Επιβολή εισφορών που προκύπτουν από τις Πράξεις Εφαρμογής
 • Μέριμνα και έλεγχος τήρησης της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών
 • Έκδοση και υπογραφή, όπου απαιτείται, κάθε είδους πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 


κ. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος

 • Ευθύνη και εποπτεία του σχεδιασμού κατασκευής και συντήρησης έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
 • Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων
 • Ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης των σχολικών κτιρίων
 • Προώθηση προγραμμάτων Βιοκλιματικών Μελετών και Εφαρμογών
 • Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
 • Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 • Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων εντός οικιστικών περιοχών
 • Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών
 • Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ
 • Λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης
 • Την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμησης κτισμάτων
 • Την έκδοση αδειών εκσκαφής σε δημοτικούς χώρους που αιτούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ωφέλειας κλπ τρίτοι
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Βαϊνά Δημήτριο
 • Ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Βαϊνά Δημήτριο

Στοιχεία Επικοινωνίας

 


κ. Βαϊνάς Δημήτριος

 • Ευθύνη και εποπτεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Ευθύνη και εποπτεία των παραλιακών ζωνών καθώς και όλων των υποδομών του Δήμου που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών
 • Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
 • Προστασία και ανάπτυξη της Φυτικής Παραγωγής, της Ζωικής Παραγωγής και της Αλιείας
 • Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης βοσκοτόπων
 • Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης δασών
 • Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου
 • Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων
 • Ευθύνη και εποπτεία περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, της λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου και εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κυραϊλίδη Χρυσόστομο
 • Ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κυραϊλίδη Χρυσόστομο

Στοιχεία Επικοινωνίας

 


κ. Αθανασιάδης Παναγιώτης

 • Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
 • Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • Εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου
 • Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου
 • Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης
 • Ευθύνη και εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας και φύλαξης του Δημοτικού Αμαξοστασίου
 • Την ευθύνη διαχείρισης των καυσίμων του Δήμου
 • Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και Αδρανών Υλικών
 • Ευθύνη και εποπτεία παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου
 • Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού των ακτών
 • Καθαριότητα των Λαϊκών Αγορών
 • Εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων
 • Ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Κίνησης και των οχημάτων του Δήμου
 • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

 


κ. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος

 • Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
 • Ευθύνη διαχείρισης των Αρχείων του Δήμου
 • Τη ευθύνη διαχείρισης του υλικού των αποθηκών του Δήμου
 • Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
 • Ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας, επέκτασης και αδειοδότησης δημοτικών κοιμητηρίων
 • Την ευθύνη και εποπτεία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών

Στοιχεία Επικοινωνίας


 

Στους οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε:

 • Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών
 • Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
 • Έκδοση αποφάσεων για την ανάθεση εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
 • Έκδοση διακηρύξεων και περιλήψεων αυτών για έργα, εργασίες, προμήθειες, μελέτες
 • Έλεγχο και υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος και εμπίπτουν στους τομείς ευθύνης τους, μεταξύ αυτών και των συμβάσεων που συνάπτονται με δικηγόρους

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λεμονόπουλος Χρήστος και αντίστροφα

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Βαϊνά Δημήτριου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κυραϊλίδης Χρυσόστομος και αντίστροφα

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Αθανασιάδη Παναγιώτη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαϊνάς Δημήτριος

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Μπουσνάκη Αστέριου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λεμονόπουλος Χρήστος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω η αναπλήρωσή του γίνεται από τον εκάστοτε την δεδομένη περίοδο αναπληρωτή Δημάρχου

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεμονόπουλος Χρήστος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη και όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βαϊνά Δημήτριο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουσνάκη Αστέριο

Σε όλους τους Αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:

 • Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.

Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.