Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Τροποποίηση της 38/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μέχρι του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ) και ορισμός γραμματέα με τον αναπληρωτή του»

4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης» (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων, Δ.Ε. Πέτρας)

5. Ανάκληση της 54/2014 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καταρτισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης» (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων, Δ.Ε. Πέτρας)

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο πάρκο των Ευαγγελικών» (59/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 32.346,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» (9/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 22.144,16 ευρώ με ΦΠΑ

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια Τ.Κ. Μηλιάς, Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Κατερίνης»  (αριθ. μελέτης 73/2011), προϋπολογισμού  199.255,00  ευρώ με Φ.Π.Α

9. Εξέταση ένστασης επί των πρακτικών δημοπρασίας για το διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 33.456,43 € πλέον Φ.Π.Α. 5.424,39 €, σύνολο 38.880,82 ευρώ με Φ.Π.Α.    

10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το διαγωνισμό «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 99.802,08 ευρώ, 22.954,50 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 122.756,58 ευρώ με Φ.Π.Α.   

11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ