Ανακοίνωση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και τους επαγγελματίες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου

Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και τους επαγγελματίες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, μπορούν να θεωρήσουν αυτή έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 13 & 14 του Ν. 4541/2018). Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)"

Ο Δήμος Κατερίνης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)», κωδικό MIS 5030711 και συνολική δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ.
Με την παρούσα ανακοίνωση το αναλυτικό φυσικό αντικείμενο της πράξης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, από σήμερα και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του αναλυτικού φυσικού αντικειμένου πατήστε εδώ.

Κατερίνη 2/7/2018

Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κατερίνης στα πλαίσια του άρθρου 14, παρ. 13 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α’/31-05-2018) «Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
Καλεί:
τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, να θεωρήσουν τις άδειές τους και να δραστηριοποιούνται έως την 15η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄).
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (ΑΔΑ: 6Χ2ΜΩΕΤ-8Χ5), μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κατερίνης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που θα διεξαχθεί το διάστημα από 01/09/2018 μέχρι 07/09/2018 στον οικισμό Ανδρομάχης.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 01-06-2018 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 20-08-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρες από 07:30 έως 15:00.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης (γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης.

Ο Αντιδήμαρχος


Παπαζιώγας Νικόλαος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 353/07-02-2018) δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα παράβολα των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας (12679/1.2.2018), ορίζονται τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.
Για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί μέχρι την δημοσίευση της απόφασης χωρίς παράβολο, δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.
Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στις άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου το κόστος είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κατερίνης, στα πλαίσια της με αρ. 1/2018 (αρ. πρωτ. 37698/03-04-2018) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί “Εφαρμογής του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων”.


Κ α λ ε ί :

τους παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο και στο χώρο των λαϊκών αγορών (και την άδεια τους θεωρούν στον Δήμο Κατερίνης), όπως προσέλθουν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (ισόγειο) με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες τους (εφόσον έχουν λήξει):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ έστειλε καταστάσεις με τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του Ε.Λ.Γ.Α στα αγροτεμάχια όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές Τοπικής Κοινότητας Κατερίνης, για τα ζημιογόνα αίτια: α) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 24/06/2017 που αφορά την καλλιέργεια καπνού και β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 11/06/2017 που αφορά καλλιέργειες μηδική, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερύκοκκα, Καπνό.

Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλλει δήλωση ζημιάς παρακαλούνται να προσέλθουν στο Δήμο Κατερίνης (στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος) προκειμένου να ενημερωθούν για τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όσοι διαφωνούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεκτίμησης, καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα τέλη επανεκτίμησης, από 28/03/2018 μέχρι 10/04/2018.

Η Ανταποκρίτρια

Μπατσαρά Δάφνη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.4/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης  

Αριθμός απόφασης 73/2018         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2018 ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.
  
Στην Κατερίνη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 5149/9.2.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και ο  αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα πέντε (35):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 19 Λεμονόπουλος Χρήστος
2 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 20 Λιανός Χρήστος
3 Αθανασιάδης Παναγιώτης 21 Μακρίδης Νικόλαος
4 Αμοιρίδης Περικλής 22 Μακρίδου Παρθένα
5 Ανανιάδης Σταύρος 23 Μίγκος Βασίλειος
6 Αρβανίτη Μαρία 24 Μπουσνάκης Αστέριος
7 Βαϊνάς Δημήτριος 25 Ναβροζίδου Παρθένα
8 Γιουμίδης Αλέξανδρος    26 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
9 Δρούγκας Φώτιος 27 Ντόντης Λάζος
10 Ελευθεριάδου Ροδή 28 Ντούρος Δημήτριος
11 Ίτσιος Γεώργιος 29 Παπαδημητρίου Θωμάς
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος 30 Παπαζήσης Αναστάσιος
13 Κατανάς Νικόλαος 31 Παπαζιώγας Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 32 Παυλίδης Θεόδωρος
15 Κοκαβίδης Γεώργιος 33 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
16 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 34 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
17 Κυριακίδης Γεώργιος 35 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
18 Λιακόπουλος Αθανάσιος
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Γαβρίδης Γεώργιος
2 Γκουγκουρέλας Χρήστος
3 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
5 Ράδης Σπυρίδων
6 Φάκας Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
5 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
6 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
7 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
8 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
9 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
10 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
11 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
12 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
13 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
14 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
10 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
11 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
14 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
15 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Ο Δ.Σ. Νικόλαος Κατανάς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, οι Δ.Σ. Γεώργιος Κοκαβίδης και Βασίλειος Μίγκος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. Χρήστος Λιανός κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Δ.Σ. Αστέριος Μπουσνάκης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …. 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Νικόλαο Παπαζιώγα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
Την υπηρεσιακή αναφορά της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κας Δάφνης Μπατσαρά, που έχει ως εξής:
«Όπως γνωρίζετε στην Δημοτική Κατερίνης του Δήμου μας, κάθε χρόνο διοργανώνεται επταήμερη εμποροπανήγυρη κατά την περίοδο από το τέλος του μηνός Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου ανάλογα όταν η ημερομηνία έναρξης συμπίπτει με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, στη θέση οικισμός Ανδρομάχη και  αποτελεί παράδοση για την περιοχή με πληθώρα κόσμου να την επισκέπτονται.
Η εμποροπανήγυρη αυτή εντάσσεται στις παραδοσιακές εμποροπανήγυρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και διαρκεί επτά (7) ημέρες.
Η Εμποροπανήγυρη αποτελεί σημαντικό τοπικό και περιφερειακό οικονομικό και πολιτισμικό γεγονός, άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία, διατηρώντας τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, προάγει την τοπική ανάπτυξη παράγοντας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, συμβάλλει στην εξωστρέφεια της περιοχής, διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την ευνομία και την ευταξία ώστε να μην πλήττονται τα τοπικά εμπορικά αλλά και κοινωνικά δικαιώματα. 
Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α'87).
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Το άρθρο 79, παρ. 1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες: ….Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανήγυρων παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανήγυρων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτ  ήτων.
2.Το άρθρο 73 παρ. 1Β ν) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, «..πριν την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
3.Το άρθρο 83 παρ. 1γ και το άρθρο 84 παρ. 2α  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανήγυρων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
4. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 
5. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»
6. Τις διατάξεις Ν. 4497/2018 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄)
7. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2018 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του Ν.4497/17 (ημερ. δημοσ.13.11.2017) αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 13.11.2017) Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α'87). (παρ.16 άρθρο 59 Ν.4497/17)
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
9. Τις διατάξεις του Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005), περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών
10. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής.
11.KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β'/09-12-2013)
12. Την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017)
13.Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
14. Τον Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κατερίνης (Αριθ. Απόφασης 11617/13-12-2011) (Φ.Ε.Κ. Β΄3098/30-12-2011)
15.Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β΄ 529/2015)
16. Το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
17.Την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
18. Την υπ΄ αριθ. 63/2018 απόφαση της Ο.Ε.
19. Την αριθ. 15/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ
20. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόν κανονισμό»
Ύστερα από τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει:
α) για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Ετήσιας παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Δήμου Κατερίνης, για το έτος 2018  και καθορισμού τελών και 
β) να ορίσει διαπαραταξιακή επιτροπή  από δημοτικούς συμβούλους διεξαγωγής της». 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις. Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης που διεξάγεται στον οικισμό Ανδρομάχης της Δ.Κ. Κατερίνης ως εξής:
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο του Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. κατά το Ν.4497/2017, καθώς επίσης και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος, ασφαλείας.
 Άρθρο 2ο 
Ορισμοί
 
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊό- ντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου. 
4. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
5. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
6. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
7. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
8. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
9. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
10. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
11. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
12. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα 
σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
13. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
14. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώ- σεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
Άρθρο 3ο 
Χώρος Διενέργειας και Διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 
 
1) Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον οικισμό Ανδρομάχης της Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης, συνολικής έκτασης 14.386,00 περίπου στρεμμάτων, σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού και το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
2) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα αριθμηθούν με ευθύνη του Δήμου.
3) Θα πραγματοποιηθεί σε δημοτική έκταση στο αριθ. 5346μ τεμάχιο το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης με την αριθ. ΓΕ 1681/7-2-85 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας (ΦΕΚ 154β/1985) και με το Αριθ. 4.908/1953 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας. 
4) Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη για το έτος 2018 θα διαρκέσει επτά (7) συναπτές ημέρες, ήτοι από 1ης Σεπτεμβρίου έως της 7ης Σεπτεμβρίου, ενώ μία μέρα νωρίτερα προβλέπεται η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.
5) Από την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
 
Άρθρο 4ο
Δικαιούχοι συμμετοχής
 
Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν:
Α. Δικαιούχοι συμμετοχής
i. Ποσοστά δικαιούχων
Δικαιούχοι χορήγησης εγκρίσεων συμμετοχής είναι οι εξής:
1) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70%.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'.
2) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20%
3) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17)
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17)
ii. Πωλητές χωρίς άδεια λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (πλέον των αδειούχων)
Στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας
(παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.
4) Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, 
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπό- μενα στις αγορές του παρόντος. 
Οι κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
Άρθρο 5ο
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην υπηρεσία αδειοδοτήσεων αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων  ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17.
5. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.
6. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. 
Με την παρούσα εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης που θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και κατά την κρίση της να προβαίνει στη χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών, μέχρι της πλήρωσης των θέσεων.
Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
  Άρθρο 6ο
    Τοποθέτηση πωλητών
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
2. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο δήμο.
3. O δήμος μπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 του Ν.4497/17 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
4. Αν μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει θέμα για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων αρμόδια να επιληφθεί του θέματος είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
5. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία και με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τέλος χρήσης.
Άρθρο 7ο  
Πωλούμενα Είδη
Α. Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη ενδεικτικά είναι τα εξής:
1.Είδη προικός, Λευκά είδη
2.Είδη υπόδησης
3.Είδη ένδυσης
4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)
5.Είδη οικιακής χρήσης
6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
7. Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες
8.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
9. Μικροεργαλεία
10.Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης
11. Είδη δώρων και διακόσμησης
12. Ασημικά και Φο Μπιζού
13. Αποξηραμένα άνθη και φυτά
14. Υαλικά
15.Παιδικά Παιχνίδια
16.Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.
17.Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, αξεσουάρ ένδυσης  κλπ.
18.Βιβλία
19.Είδη υγιεινής
20.Είδη Λαϊκής Τέχνης
21.Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ.
22.Παραδοσιακά προϊόντα
23.Εκκλησιαστικά είδη
24.Αξεσουάρ ένδυσης 
25.Παιδικά παιχνίδια
22.Καντίνες, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες
23.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών
24.Παρασκευοποιηµένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια.
Β. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. 
Γ. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281).
Δ. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων
Ε. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.
             Άρθρο 8ο 
             Πλαίσιο λειτουργίας
 
1 .Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια, η ισχύς της οποίας θα είναι επτά (7) ημερών.
2. Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται ενάμιση μήνα (1,5)  περίπου πριν την έναρξη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ήτοι από 01/06/2018 ύστερα από Πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο Δήμος και μέχρι την 20-08-2018 ημέρα Δευτέρα και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Αρμόδιο γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Δήμου με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: Δήμος Κατερίνης - Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πλατεία Δημαρχείου 60133 Κατερίνη-για την εμποροπανήγυρη ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
3. Υποχρεώσεις του Δήμου είναι η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, η τήρηση των σχετικών φακέλων, η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, η διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
4. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια.
5. Ο Εκθεσιακός χώρος, διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και οι εκθέτες θα τοποθετούνται ανά ομοειδή επιχείρηση, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της.
6. Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει για το χώρο που  θα καταληφθεί από τους ενδιαφερομένους που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.
7. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της αγοράς. 
8. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
9. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
10. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
11. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
Η παρουσία των κατόχων των αδειών είναι υποχρεωτική.
12. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών.
13. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου γίνεται με: 
α) Κατάθεση σχετικής αίτησης - δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: - Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος - Όνομα Πατρός - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ - Διεύθυνση κατοικίας - ΑΦΜ και ΔΟΥ - θέση του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει - Πωλούμενο είδος 
β) αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
γ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Κατερίνης (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.)
14. Η παραλαβή της άδειας συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από τον ενδιαφερόμενο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων του παρόντος Κανονισμού
Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της άδειας θεωρείται αυθαίρετη και συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
15. Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης του χώρου, μετά την ανάδειξή του για τη θέση ενώ στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταβολή του ποσού επιλέγεται νέος δικαιούχος.
Εάν μετά την ολοκλήρωση επιλογής των θέσεων από τους δικαιούχους υποβληθεί έγγραφο κοινό αίτημα, για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης αρμόδια να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης
16. Ο καθένας από τους ενδιαφερόμενους θα μπορεί να δηλώνει με την αίτησή του τη θέση ή θέσεις που επιθυμεί και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) θέσεις. Δυνατότητα υπέρβασης των πέντε (5) θέσεων υπάρχει μόνο εάν υπάρξουν κενές θέσεις.
Εφόσον οι αιτήσεις συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη θα είναι λιγότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τότε δεν διενεργείται κλήρωση και οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετούνται στις θέσεις που επιθυμούν και θα γίνεται κλήρωση μόνο για τη θέση.
17. Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα εκδίδεται κατόπιν εξοφλήσεως του τέλους χρήσης. 
18. Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει από τον αιτούντα: α) απευθείας στο Ταμείο του Δήμου   β) με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κατερίνης.
19. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις (μουσικές, δρώμενα, εκθέσεις, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) οι οποίες θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα εγκρίνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
20. Σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ) θα διατεθεί χώρος δωρεάν, χωρίς την επιβολή τέλους. 
21. Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
22. Θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των εγκύων γυναικών.
23. Στον ίδιο χώρο και νότια αυτού κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα λειτουργήσει και ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, λοιπά ψυχαγωγικά παίγνια, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων σε χώρο που θα κυμανθεί από 3230 τ.μ. έως 5.000 τ.μ.
Ο Ανάδοχος του οποίου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του καθόλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε περίπτωση ατυχήματος αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.
24. Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων του Δήμου Κατερίνης τις ημέρες διεξαγωγής αυτής, ούτε εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός του συγκεκριμένου χώρου της εμποροπανήγυρης και εντός των ορίων που πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη.
 
Άρθρο 9ο 
Άδεια συμμετοχής
 
1. α. Η άδεια συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. 
β. Χρήση της αδείας μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια. 
γ. Η Άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Κατερίνης περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, Αρ. θέσεων, Αρ. Διπλ. Είσπραξης. 
Ο δικαιούχος της άδειας έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν.
δ. Οι εκθέτες προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίζουν στο Δήμο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης και καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη
ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
στ. Οι χώροι πώλησης διατίθενται με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης.
ζ. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην περίπτωση των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.
2. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).     
Άρθρο 10ο  
Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης 
 
Η ευθύνη για τη διεξαγωγή και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και ο συντονισμός της διοίκησης για όλη τη διάρκειά της, καθώς και η διοργάνωση ανατίθεται στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης θα προβεί στη διενέργεια απαιτούμενων κληρώσεων, την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να προβεί στην οριστική έγκριση των αδειών συμμετοχής.
Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών τους. 
Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο.
Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας.
Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, τη παροχή οδηγιών και τη επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της εμποροπανήγυρης.  
Άρθρο 11ο  
Καταβαλλόμενα τέλη 
 
1. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.( άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κατερίνης
2. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 63/2018 Απόφαση της Ο.Ε ως εξής:
α) το ποσό των 3,00 €/τ.μ. για τα μέρη όπου εκθέτονται εμπορεύματα (είδη προικός, είδη υπόδησης, είδη ένδυσης, δερμάτινα-τσάντες, ζώνες, είδη οικιακής χρήσης, ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά, ξηροί καρποί, είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, αφίσες κλπ, ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, βιβλία, είδη υγιεινής, είδη Λαϊκής Τέχνης, γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία, αυτοκίνητα, μικροπωλητές διαφόρων ειδών κλπ)
β) το ποσό των 5,00 ευρώ/τ.μ. για καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ) Η σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο να καθοριστεί ως εξής:
γ1) καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 130,00 ευρώ κατ’ αποκοπή
γ2) για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις 60 ευρώ κατ’ αποκοπή
γ3) η δαπάνη τοποθέτησης μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και το ακριβές αντίτιμο του ρεύματος θα βαρύνει τους κληρωθέντες - συμμετέχοντες.
Οι εργασίες σύνδεσης, παροχών κ.λ.π. να γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του Δήμου. 
3. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της άδειας συμμετοχής και πριν την εγκατάσταση των συμμετεχόντων, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης.
4. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
 
Άρθρο 12ο 
Παράλληλες εκδηλώσεις και προβολή εμποροπανήγυρης
1. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα δύναται να πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις κλπ). 
2. Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους των εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της Εμποροπανήγυρης αλλά και η εν γένει αναβάθμισή της. 
3. Την ευθύνη για την προβολή της εμποροπανήγυρης με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών θα αναλάβει η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου.
 
Άρθρο 13ο  
Ειδικές διατάξεις για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λούνα Παρκ
Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ στην θέση που ορίζεται απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών. 
Ως χώρος για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων-Λόυνα Πάρκ καθορίζεται ο χώρος που βρίσκεται νότια της εμποροπανήγυρης και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα εκτείνεται σε επιφάνεια 3.230 τ.μ. Με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, ο χώρος αυτός μπορεί να επεκταθεί έως 5.000 τ.μ.
Η εκμίσθωση του χώρου θα γίνει μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό και ημερομηνία που θα καθοριστεί στους όρους διακήρυξης της Ο.Ε.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε περίπτωση ατυχήματος αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και θα είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα.
Τον Ανάδοχο του Λούνα Παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων.
Ο Δήμος Κατερίνης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία που πιθανόν προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ο Δήμος Κατερίνης διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα-Παρκ.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του αναδόχου του Λούνα Παρκ ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει την απαιτούμενη άδεια από το αρμόδιο τμήμα αδειοδοτήσεων καταστημάτων του Δήμου Κατερίνης.
Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα παρκ και πριν από την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά:
α. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών 
β. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
γ. βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για τη στατικότητα των εγκαταστάσεων 
δ. Βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για  πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη δήλωση για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων. 
ε. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση
στ. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων –μέτρα ασφαλείας
ζ. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και ότι άλλο προβλέπεται στις διατάξεις που ρυθμίζουν υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο.
Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα παρκ τρεις (3) μέρες πριν από την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Κατερίνης. 
Άρθρο 14ο 
Λειτουργία Κατ/των Υγειονομικού ενδιαφέροντος
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης
1. Ειδικότερα οι θέσεις για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών, παγωτών και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα µε την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής, και πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια. Επιπλέον των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και 
α. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λ.π.). β. υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγοµωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει, για την καλή λειτουργία του, 
Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
γ. υπεύθυνη δήλωση ότι ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου 6/30.7.2013 με α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους» και της Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας. 
δ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή, 
ε. Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας. 
2. Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.α. που θα προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ.
3. Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
4. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
5. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κλπ.
6. Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες. 
7. Για την πώληση των ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
8. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης. 
Ο Δήμος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των υγειονομικών όρων στα είδη εστίασης. 
Άρθρο 15ο 
Ειδικότερα θέματα
1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. 
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανήγυρων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπαρβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι τις δέκα (10)  ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι τις είκοσι (20) συναπτές ημέρες.  
2. Με ην αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης,
β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.»
 
Άρθρο 16ο 
Γενικές ρυθμίσεις
 
1. Δεν απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.
2.Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την χορήγηση άδειας συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σημειώνουμε ότι, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις ανωτέρω υπαίθριες αγορές. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κ1 – 638/16.04.2014).
 
Άρθρο 17ο 
Γενικές υποχρεώσεις
 
      1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του γραφείου Αδειοδότησης και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης.
      2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
       3. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, καθαρισμού χημικών τουαλετών και κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης .
       4. Η καθαριότητα του χώρου της εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
        5. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
Να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κατερίνης.
ζ) να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
η) να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας
θ) Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής οριστικά.
ι) να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. 
κ) να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
       6. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά -7- συναπτές ημέρες
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
γ. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
      7. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
      8. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529): κατά την οποία έχει εφαρμογή:
α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή μη υπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
      9. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως , έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει διαβάσει νωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού.
     10. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
     11. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες κατασκευές.
     12. Οι εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας.
     13. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και ο αιτήσας συμμετοχή, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα
Επίσης σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.
    14. Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της Τροχαίας, Πυροσβεστικής, Νοσοκομείου, Δημοτικής Αστυνομίας.
Άρθρο 18ο 
Εγκαταστάσεις πωλητών
 
1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες. 
2. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο αιτήσας συμμετοχή, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 
3. Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων με το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί.
 
Άρθρο 19ο 
Υποχρεώσεις  πωλητών
1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα  που θα φέρει φωτογραφία τους και θα αναγράφει το
το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης  των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η  δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας.
5. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
6. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του Ν.4497/17 υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως. 
  Άρθρο 20ο 
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εντός των διοικητικών του ορίων,
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το  Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήμων) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.
Παράβαση
Κύρωση
(Ποσό σε €)
Περαιτέρω ενέργειες της Διοίκησης
Έλλειψη άδειας σε λαϊκές αγορές και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
3000
Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου
Έλλειψη άδειας σε στάσιμο εμπόριο και δρα¬στηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
1000
Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου
Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο εμπόριο και δρα¬στηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
1000
Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεϊ η συναλλαγή. 200
Ψευδής δήλωση
2000
Ανάκληση αδείας και διαβίβαση στον αρμόδιο 
εισαγγελέα
Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο
100
Περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη.
Μη εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας
100
Και προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση
Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα άνω του ενός έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης
Οριστική ανάκληση άδειας αυτοδικαίως
Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου (άρθρο 25)
500
Ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα
300
Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου
800
Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων άρθρο 3
* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.
1000
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.
Μη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων.
* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση. 200 Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.
- Αυθαίρετη αλλαγή χώρου (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο)
- Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της εγκεκριμένης (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο) 500
- Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο)
Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού - επαγγελματϊα
500
Αναληθής σήμανση παραγωγού - επαγγελματϊα
1000
Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς και πώληση προϊόντων από επαγγελματϊα πωλητή που δεν είναι γραμμένα στην άδειά του.
1000 Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο για παραγωγό
Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλούμενη από παραγωγούς
1000 Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για,περαιτέρω έλεγχο
Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό
2000 Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής
Προσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις μήνες και ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ
Ψευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες ποσότητες και προϊόντα κατά την έκδοση και ανανέωση της άδειας
2000 Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, άταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Υπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών της παρ.4 του άρθρου 46
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Για μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα
παρ.4 του άρθρου 46
1000
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Για μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου παρ.4 του άρθρου 46
200
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων παρ.4 του άρθρου 46
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως ταυ χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών
Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 8 του αρ. 40
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Ελλειψη έγκρισης συμμετοχής στις αγορές του άρθρου 38
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Κατάληψη χώρου η ωραρίου, πώληση προϊόντων πέραν του ωραρίου
500
Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, χρήση μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών μέτρων, ζυγών και σταθμών κατά τη ζύγιση και τη στάθμισα των προϊόντων μη
τοποθέτηση πινακίδας σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης η της ποιότητας ή της προέλευσης ή αναληθής προέλευση .
Το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες
ΔΙΕΠΠΥ
Για διάθεση προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά Το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
4. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου. 
5. Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:
α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,
β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού,
γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, καθοιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ.. 
6. Μέλη των Τριμελών επιτροπών για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων των παραγωγών πωλητών του άρθρου 12 του Ν.4497/17 που με οποιονδήποτε τρόπο βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως αυτά αναφέρονται στη δήλωση ή τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά που αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση ή την ανανέωση σχετικής άδειας, είναι δικής του παραγωγής ή με οποιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην έκδοση ή τη χορήγηση σε παραγωγό βεβαίωσης με το ανωτέρω ψευδές περιεχόμενο, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλη ποινική διάταξη. 
7. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
8. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.  
9. α. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. 
β. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης. 
γ. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
    
Άρθρο 21ο 
Απαγορεύσεις
1.Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη.
2.Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους –παραχωρημένους χώρους.
4.Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
5.Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου – παραχωρημένου χώρου.
6.Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
7.Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
8. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.
9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.
10.Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
11. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές/εγκαταστάσεις έψησης (ψησταριές) υποχρεούνται να φέρουν καμινάδα ύψους  τεσσάρων (4) μέτρων
12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ψυγείων από τον αρχικώς δηλωθέντα, καθώς και η διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους χωρίς την άδεια της υπηρεσίας.
13. Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του.
Άρθρο 22
 Τελικές Γενικές Διατάξεις
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά € 300,00 ευρώ σε βάρος του έχοντος την άδεια. 
2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρων του κανονισμού, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα: α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη για μία ή περισσότερες χρονιές. β. με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης να διακόπτει την χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία της εμποροπανήγυρης , 
3. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. 
4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Κατερίνης. 
5. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης.   
6. Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.
Άρθρο 23ο 
 Ισχύς
 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Η παρούσα θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δηµοτικό Κατάστηµα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πιερίας για τον έλεγχο νομιμότητας
Β. Ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, διαπαραταξιακή επιτροπή διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης, η οποία θα απαρτίζεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νικόλαο Παπαζιώγα με αναπληρωτή του τον εντεταλμένο σύμβουλο Γεώργιο Γαβρίδη και εκπροσώπους των παρατάξεων, όπως θα οριστούν από τους επικεφαλής αυτών.
           
Μειοψηφούντων των Δ.Σ.: Νικολάου Μακρίδη, Γεωργίου Κοκαβίδη, Περικλή Αμοιρίδη, Παρθένας Ναβροζίδου και Λάζαρου Σαρηγιαννίδη, οι οποίοι δήλωσαν παρόντες.
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2018 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:
Η Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές.
                                
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 16.02.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
 

ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (λαϊκών αγορών, στασίμου, πλανοδίου εμπορίου)

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 353/07-02-2018) δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα παράβολα των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας (12679/1.2.2018) ορίζονται τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών»

Με την από 13/11/2017 έναρξη ισχύος του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α’/13.11.2017), στο κεφάλαιο Η΄, Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις, στο άρθρο 59, παράγραφος 13 αναφέρεται ότι:
«Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017.