Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Posted in Uncategorised

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Κατερίνη, 12-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών»

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄/13.11.2017) όσοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών δεν έχουν θεωρήσει τις άδειές τους μέχρι τη δημοσίευση του νέου Νόμου 4497/17 (ήτοι μέχρι 12-11-2017), τους παρέχεται η δυνατότητα θεώρησης της άδειάς τους έως τις 31 Μαρτίου 2018, υποβάλλοντας στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κατερίνης τα απαραίτητα εκείνα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017.
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Ο Αντιδήμαρχος

 

Παπαζιώγας Νικόλαος