Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πλανοδίου και στασίμου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Κατερίνη, 12-01-2018
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πλανοδίου και στασίμου εμπορίου»

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄/13.11.2017) οι επαγγελματικές άδειες πλανοδίου και στασίμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών υποβάλλοντας στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κατερίνης τα απαραίτητα εκείνα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017.
Όσοι επαγγελματίες υπαιθρίου εμπορίου (πλανοδίου και στασίμου εμπορίου) δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 τους παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της άδειάς τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, υποβάλλοντας στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κατερίνης τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017.
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Ο Αντιδήμαρχος


Παπαζιώγας Νικόλαος