Εντεταλμένοι Συμβούλοι

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Κατερίνης, με θητεία μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017, και τους αναθέτει τα παρακάτω:


Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Παπαζιώγας Νικόλαος  
 • τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
 • την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό των ενεργειών για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, καθώς και των διαδικασιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίησή του.Ως Εντεταλμένος Σύμβουλος εξουσιοδοτείται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στο ανωτέρω αντικείμενο, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των καθ ́ ύλην Αντιδημάρχων.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Ελευθεριάδου – Μελετλίδου Ροδή

 • την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης σχολικών κτιρίων
 • τη διαχείριση θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 • την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «δια βίου μάθησης»

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Κατανάς Νικόλαος

 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων
 • τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • τη διαχείριση των ιστοσελίδων του Δήμου

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Μακρίδου – Παρτσαλίδου Παρθένα 

 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ., σε συνεργασία κάθε φορά με το αρμόδιο τμήμα που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους
 • την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ντούρος Δημήτριος

 • την εποπτεία του Τμήματος Προγραμματισμού
 • την παρακολούθηση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΣΕΣ, ΣΔΙΤ, JESSICA, Πράσινο Ταμείο κλπ
 • την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ίτσιος Γεώργιος 

 • την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
 • την εποπτεία λειτουργίας των εξυπηρετούμενων από τον Δήμο αγροτικών ιατρείων
 • την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
 • την ευθύνη και εποπτεία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.
 • την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
 • την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γαβρίδης Γεώργιος 

 • την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών,
 • την συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Τσιουκάνης Κωνσταντίνος

 • την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
 • τη λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης
 • την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γιουμίδης Αλέξανδρος

 • τη συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων
 • τη λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ντόντης Λάζος

 • Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στο Δήμο, την παρακολούθηση της πορείας αυτών και τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές ή εξώδικες πράξεις.

 

Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων.