ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει, ότι παρελήφθησαν από τη Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Πιερίας, οι ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016.

Το αρμόδιο Τμήμα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού  μίσθωσης (Υ.Α. 558/39122/05.04.2017 Φ.Ε.Κ. 1340 / β'/ 20.4.2017).