Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Νικόλαο Καλαϊτζίδη του Γεωργίου

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρ.17/2017
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
 
Αριθμός απόφασης 417/2017   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Νικόλαο Καλαϊτζίδη του Γεωργίου

 

 

1

 

2

(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

(γ) ελιές,

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,

(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323 02/18.0 .200  (2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 101 /2002»,

(στ) μέλι τυποποιημένο,

(ζ) ξηροί καρποί,

(η) οπωροκηπευτικά,

(θ) όσπρια,

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 

της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και (ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.  

2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος (άρθρου)  λαμβάνει μία μόνον άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε (15) άδειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.  

3. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία: α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον δε πρόκειται για τα πρόσωπα του στοιχείου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την επωνυμία και την έδρα τους γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου. ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου φυσικού προσώπου στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της  άδειας ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια η) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου θ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων για κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Για το σκοπό αυτόν φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων ι) Τον αριθμό καταχώρισης του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.). 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να προστίθενται και άλλα προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών». 

 Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ιδίου νόμου  για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται: υπεύθυνη δήλωση - αίτηση στην Αρμόδια Αρχή, στην οποία δηλώνεται: 

«1. α) ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, 

β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά, για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές, 

γ) ότι σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),   

δ) ότι είναι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/ 2010, 

ε) τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ,  

στ) μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί,  

ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών».  

2. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει μαζί με την αίτησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.  

β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους. 

γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές. 

δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής (επισυνάπτεται και μετά την έγκριση του ΔΣ) 

ε)  Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010. 

στ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 357 7/2012 (11) υπουργική απόφαση. 

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος κατά την κατάθεση της αίτησης επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου. 

3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον, μέσω των εκπροσώπων τους: α) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών. β) Ονομαστική κατάσταση των μελών της, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην οποία αναγράφονται οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών. γ)  Βεβαίωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται από μέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή. 

 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν κατά περίπτωση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 5. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες. 

 6. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν. Κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής, χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τμηματικά είχαν διακινηθεί κατά το χρόνο ισχύος της άδειας, με τα συνοδευτικά για τη διακίνηση των προϊόντων μέχρι το χώρο της λαϊκής αγοράς. 

7. Η άδεια, σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της, με αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια. 

 8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής». 

 Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 65, 58 του Ν.3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α΄/87/7-6-10). 

2. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94,  παρ.6, εδάφιο 32 του Ν.3852/10 «πρόσθετες αρμοδιότητες» μεταξύ άλλων, η χορήγηση  παραγωγικών αδειών για να πωλούν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους στις Λαϊκές αγορές μεταβιβάζεται στις αρμοδιότητες των Δήμων 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 282, παρ.1 εδάφιο α του Ν3852/10 (ΦΕΚ τ.Α’/87/7-6-10), ‘’για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και την Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες ως αρμόδια όργανα άσκησής τους ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή’’. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014) :Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών 

5. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 υποπ. 32, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) :«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες, η κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, μεταβιβάστηκε στους Δήμους. 

6. Τις διατάξεις του αρ. 65 επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορούν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σύγκληση αυτού και συναφή με τη λειτουργία του θέματα, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α) (Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων), περί «ενημερότητας οφειλών». 

8. Την υπ΄ αριθμ. 29430/10-07-2017  αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10 του Ν. 4264/2014 του Καλαϊτζίδη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου ΔΚ Κορινού και έδρα εκμετάλλευσης την ΔΚ Κατερίνης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

 Α. Τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε λαϊκές αγορές, με είδος προϊόντος επιτραπέζια σταφύλια στον Καλαϊτζίδη Νικόλαο του Γεωργίου και κατοικεί στην ΔΚ Κορινού, Δήμου Κατερίνης, με ΑΦΜ 10851***, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, ΑΔΤ ΑΚ 43****, και ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με ΑΜ 380160******. 

 

Η παραγωγική άδεια εκδίδεται μια φορά και αντικαθίσταται μόνο σε περίπτωση απώλειας με την κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της. 

Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά από το Δήμο. Επιτρέπεται μία φορά μόνον η μεταβίβαση της άδειας κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις προϋποθέσεις της παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4264/14, όπως ισχύει, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/14 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4328/15 (ΦΕΚ 51/14.05.2015 τεύχος Α'). 

B. Ο κάτοχος αδείας: 1. θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες  Υγειονομικές -Δημοτικές - Αγορανομικές - Τουριστικές - Αστυνομικές και λοιπές σχετικές.  2. Η άδεια είναι προσωπική και μπορεί να μεταβιβασθεί. 3. Θα αναρτήσει πινακίδα σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου) στην οποία θα αναγράφονται ευδιάκριτα τα προσωπικά του στοιχεία. 4. Η άδεια αυτή ισχύει από δύο έως  δώδεκα μήνες ανάλογα με το είδος των προϊόντων και σε περίπτωση μεταβίβασης ή παύσης λειτουργίας της να παραδοθεί στην υπηρεσία μας

Γ. Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι νεότερης νομοθετικής.  ». 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», - τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του ν. 4264/2014 (Α΄-118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε λαϊκές αγορές, με είδος προϊόντος επιτραπέζια σταφύλια στον Καλαϊτζίδη Νικόλαο του Γεωργίου και κατοικεί στην ΔΚ Κορινού, Δήμου Κατερίνης, με ΑΦΜ 1085*****, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, ΑΔΤ ΑΚ 43****, και ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με ΑΜ 380160******.

 

Β. Για την άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών ισχύουν τα εξής: 

- Η παραγωγική άδεια εκδίδεται μια φορά και αντικαθίσταται μόνο σε περίπτωση απώλειας με την κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της. 

- Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά από το Δήμο. 

- Επιτρέπεται μία φορά μόνον η μεταβίβαση της άδειας κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις προϋποθέσεις της παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4264/14, όπως ισχύει, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. - Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής 

Γ. Ο κάτοχος της αδείας: 

1. Θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές - Δημοτικές - Αγορανομικές - Τουριστικές - Αστυνομικές και λοιπές σχετικές.  

2. Η άδεια είναι προσωπική και μπορεί να μεταβιβαστεί. 

3. Θα αναρτήσει πινακίδα σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου) στην οποία θα αναγράφονται ευδιάκριτα τα προσωπικά του στοιχεία. 

4. Η άδεια αυτή ισχύει από δύο έως δώδεκα μήνες ανάλογα με το είδος των προϊόντων και σε περίπτωση μεταβίβασης ή παύσης λειτουργίας της να παραδοθεί στην υπηρεσία μας.   

Δ. Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι νεότερης νομοθετικής.  

Ε. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο «Δι@ύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και κοινοποιείται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

          Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 417/2017 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:

Η Πρόεδρος  Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές.

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 09.08.2017

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ                                                                                                                        

 

Κ.Σ.