Αριθμός απόφασης 562/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου προέδρου δημοτικού συμβουλίου Δημητρίου Γκελντή

Αριθμός απόφασης 562/2015              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου προέδρου δημοτικού συμβουλίου Δημητρίου Γκελντή

Σήμερα στις 21 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.50 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ. 54042/21-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010...

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ