Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων παραγωγών
1/2012 απόφαση

Έγκριση προενταξιακών ενεργειών στο πλαίσιο εγκεκριμένης πράξης του Δήμου Κατερίνης στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
2/2012 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης με την υποβολή πρότασης έργου στην κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων Φορέων για την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων» στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» (Άξονας Προτεραιότητας 10.1: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ, Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας: 85 – Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση)».
3/2012 απόφαση

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό να πραγματοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου» στο Δήμο Κατερίνης (Απόφαση 54/2011 Δ.Σ. Κατερίνης)
4/2012 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου έτους 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 171/87.
5/2012 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων του άρθρου 15 της ΚΥΑ 733/2011 Υπουργών Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης.
6/2012 απόφαση

Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της με αρ.πρωτ.100191/23-12-2012 σύμβασης του Δήμου Κατερίνης με το Α.Π.Θ. και τροποποίηση άρθρων αυτής.
9/2012 απόφαση

Ορισμός μελών για τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ.28/80.
8/2012 απόφαση

Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2012.
7/2012 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης δασικών τμημάτων έτους 2012 Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς.
10/2012 απόφαση

Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών – Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
11/2012 απόφαση

Απόρριψη της με αρ.πρωτ.93797/28-11-2011 ένστασης της ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ και έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής  για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας»  (48/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
12/2012 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αγροτικού δικτύου Τ.Δ. Κατερίνης» (117/2009 μελέτη) έως 31.03.2012
13/2012 απόφαση

Καθορισμός έργων, μελετών και προμηθειών για χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ 2012
14/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.1/2012 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και υποβολή πρότασης για ένταξη της προμήθειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», στον κωδικό προτεραιότητας 75 – Υποδομές Εκπαίδευσης, κατηγορία πράξης 7507.
15/2012 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση υψώματος Αγ. Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» (135/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
16/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (60/2011 μελέτη)
17/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης – ανάπλασης πλατείας Δ.Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη).
18/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου περιβάλλοντα χώρου και εσωτερικών κουφωμάτων κτιρίου Συμβουλευτικής Ανάπτυξης» (80/2009 μελέτη).
19/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Η/Μ δικτύων κτιρίου Συμβουλευτικής Ανάπτυξης» (12/2010 μελέτη).
20/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Κ.Χ. ΜΕ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» (48/2009 μελέτη).
21/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ» (2/2009 μελέτη) έως 30.06.2012
22/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ» (38/2009 μελέτη) έως 30.06.2012
23/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (19/2010 μελέτη) έως 30.06.2012
24/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη) έως 30.06.2012
25/2012 απόφαση

Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη) έως 30.06.2012
26/2012 απόφαση

Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της «Προμήθειας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης» έως 19.01.2012
27/2012 απόφαση

Ονομασία του γηπέδου Σβορώνου με το όνομα «ΛΑΖΑΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ», κατόπιν της 15/2011 απόφασης του Συμ/λίου της Δ.Κ.Σβορώνου.
28/2012 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων.
29/2012 απόφαση

Παραχώρηση χώρου στα ΕΛΤΑ στο Νέο Κεραμίδι για εγκατάσταση και τοποθέτηση υπαίθριων γραμματοθυρίδων, ύστερα από αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεραμιδίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» .
30/2012 απόφαση

Παραχώρηση ισόγειας αίθουσας του Δημοτικού Κτηρίου στο Π. Κεραμίδι (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Δημαρχείο Δήμου Ελαφίνας) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Π. Κεραμιδίου, για να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων από το Σύλλογο.
31/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση νέας Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Προκοπίου του οικισμού Ολυμπιακής Ακτής του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ τ. Α’ αρ. φύλλου 1/5-1-1980).
32/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 650/2011 απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου περί Καθορισμού δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης.
33/2012 απόφαση

Έγκριση μεταφοράς οστών από το οστεοφυλάκιο του Β’ Νεκροταφείου Κατερίνης και τοποθέτησή τους σε κενό τάφο.
34/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
35/2012 απόφαση

Έγκριση της Δ’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (5/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
36/2012 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην παραλιακή ζώνη του Νομού Πιερίας για το έτος 2012 μέσω προγραμματικής σύμβασης στην οποία θα συμμετέχουν 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2) οι τρεις (3) δήμοι του Ν. Πιερίας, 3) Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
37/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 6, 7 και 8/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης με θέμα ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με πλήρη και μερική απασχόληση.
38/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 46/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΗΚ οικονομικού έτους 2012».
39/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΩΚ οικονομικού έτους 2012».
40/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 11/2012 απόφασης Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012»
41/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.524 της Π.Ε. Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
42/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.931, 973 και 904 της Π.Ε. Βατάν – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
43/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.624-622-626-772 της Π.Ε. καπνικού Σταθμού – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
44/2012 απόφαση

Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Αραβίδης Κων/νος, Εθνικό Στάδιο
45/2012 απόφαση

Μακρής Μιχαήλ, Ευαγγελικά
46/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου.
Κουκουβίτη Σταματία – Αλεξάνδρα Βαρνά, Βατάν
47/2012 απόφαση

Παπαθανασίου Ελένη, Καπνικός Σταθμός
48/2012 απόφαση

Παρακατάθεση αποζημιώσεων για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.542 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση
49/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.682/2006 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με «Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του Ζέλιου Πασχάλη, με δημοτικό οικόπεδο».
50/2012 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Κατερίνης», σύμφωνα με το Π.Δ.28/80.
51/2012 απόφαση

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
52/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 157/2011 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου».
53/2012 απόφαση

Έγκριση δαπάνης για πολιτιστικές εκδηλώσεις (εορτασμός 25ης Μαρτίου)
54/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α’) σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. σχολικού έτους 2012-13 (σχετικές οι αριθ.1 και 2/2012 αποφάσεις ΔΕΠ)
55/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με άλλους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
56/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
57/2012 απόφαση

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
58/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Γραφείου Κίνησης του Δήμου στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης»
59/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Γραφείου Καθαριότητας του Δήμου στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης»
60/2012 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
61/2012 απόφαση

Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της γεώτρησης PR1997Α στη θέση “Μπουρνάρι” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
62/2012 απόφαση

Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της γεώτρησης PR1997Β στη θέση “Γαλλικό Πηγάδι” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
63/2012 απόφαση

Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση αρδευτικού έργου στη θέση “Φορτόκολλο’ Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Δήμου Κατερίνης»
64/2012 απόφαση

Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τοπική Μηλιάς Δήμου Κατερίνης»
65/2012 απόφαση

Έγκριση της περιβαλλοντικής – γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης GNXXX2 στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κατερίνης, Τ.Κ.Γανόχωρας, Νομού Πιερίας, για χρήση καθαριότητας - πυρασφάλειας»
66/2012 απόφαση

Έγκριση της περιβαλλοντικής – γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης PR1993 στο Γήπεδο της Δ.Κ.Περίστασης, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας, για χρήση αναψυχής – αθλητικές δραστηριότητες»
67/2012 απόφαση

Έγκριση φακέλου μελέτης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογής ιδιωτικής διανομής της αγροτικής οδοποιίας του Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννη
68/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
69/2012 απόφαση

Αποδοχή της παραχώρησης κατά χρήση της υδρογεώτρησης PR1979 στη θέση “Παναγία” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας
70/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 1/2012 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Εξοχής σχετικά με τη συνέχιση της ξύλευσης του αριθ. 11 δασικού τμήματος
71/2012 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2012.
72/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.70/2011 μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών  κτηρίων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
73/2012 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας 7/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σβορώνου»
74/2012 απόφαση

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ9» (24/2002 μελέτη)
75/2012 απόφαση

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικά» (20/2009 μελέτη)
76/2012 απόφαση

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (54/2009 μελέτη)
77/2012 απόφαση

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (27/2009 μελέτη)
78/2012 απόφαση

Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ.Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
79/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού δικτύου ύδρευσης Συνδέσμου Δήμων Ν. Πιερίας στο τμήμα Ελάφου – Π. Κεραμιδίου» (120/2008 μελέτη ΤΥΔΚ)
80/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου με τσιμενταύλακα στη δεξιά πλευρά Δ.Δ. Ν.Τραπεζούντας» (214/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
81/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επένδυση πεζοδρομίων στην οδό Γ. Βασιλειάδη Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (231/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
82/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «Μετατόπιση υποσταθμού Δ.Ε.Η. στην πλατεία Ελευθερίας» (αριθ. Μελέτης 96/2009) συμβατικού προϋπ/σμού 121.985,04 ευρώ.
83/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφισταμένου Πολιτιστικού Κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
84/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα» (26/2010 μελέτη)
85/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ.Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
86/2012 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012
87/2012 απόφαση

Έγκριση του αριθ.5/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό.
88/2012 απόφαση

Αναστολή εκτέλεσης της 495/2011 απόφασης ΔΣ με θέμα «Αποδοχή δήλωσης ιδιοκτητών για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου στην πλατεία Δημοκρατίας) από το Δήμο Κατερίνης, με σκοπό την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης»
89/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας.
90/2012 απόφαση

Έγκριση της μηνιαίας συνδρομής μιας κάρτας SIM τεχνολογίας GPRS για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων
91/2012 απόφαση

 
Έγκριση της ετήσιας συνδρομής για την προμήθεια του λογισμικού AlmaPro της εταιρείας «ΝΒ Πληροφορική» για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου
92/2012 απόφαση

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προηγούμενων ετών
93/2012 απόφαση

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
94/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
95/2012 απόφαση

Διαγραφές οφειλών λόγω παραγραφής βάσει του Ν. ΑΡ. ΕΑΝ 344/68 ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ> 63255/17-07-1969, ΕΦΑΘ 1/1991 ΕΛΛΔΝΗ 32 σελ. 1663, ΤΡΔΠΡΑΑΘ9879ΔΙΔΙΚ 1991
96/2012 απόφαση

Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας
97/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού αυτοκινήτου στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
98/2012 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές έτους 2012» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
99/2012 απόφαση

Παραχώρηση αιθουσών σχολείων σε διάφορους φορείς
100/2012 απόφαση

Έγκριση της 27/2012 απόφασης ΔΣ του ΟΠΠΑΠ με θέμα «Έγκριση απολογισμού του ΟΠΠΑΠ για το χρονικό διάστημα από 30/06/2011 μέχρι 31/12/2011»
101/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΚ που αφορά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων
102/2012 απόφαση

Έγκριση ή μη της αριθ. 10/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού διαχείρισης της ΔΗΚΕΔΗΚ».
103/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων από την 2/2009 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού μεταξύ των Ο.Τ. 164 και 189 της ενότητας Αναθεώρηση – Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης
104/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
105/2012 απόφαση

Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος ενάντια στην κατάργηση της ΚΖ Εφορείας Αρχαιοτήτων Νομού Πιερίας και την συγχώνευσή της με τις υπηρεσίες άλλων Νομών και ορισμός επιτροπής για τη σύνταξή του
106/2012 απόφαση

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού σαράντα (40) ατόμων ειδικότητας εργατών πρασίνου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
107/2012 απόφαση

Επικαιροποίηση της 321/2011 απόφασης ΔΣ με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης με την ιδιότητα του συμπράττοντος φορέα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Κωδικός Πρόσκλησης 36)»
108/2011 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης, Συνδέσμου Ύδρευσης  Πιερίας και ΔΕΥΑ Κατερίνης για τη «Λογιστική –Ταμειακή Υποστήριξη του Συνδέσμου, τη Συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς του Νερού, την Αποκατάσταση Βλαβών και τη Λειτουργία του Διυλιστηρίου»
109/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανακήρυξη του κου Γιώργου Βασιλακόπουλου (πρώην καλαθοσφαιριστή, επί χρόνια παράγοντα του μπάσκετ και νυν προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης) ως επίτιμου δημότη Κατερίνης
110/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 4.1.2_3.3 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 με τίτλο «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό»
111/2012 απόφαση

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κατερίνης με το  Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κορινού, συμμετοχή του Δήμου (ως φορέα υλοποίησης) στην πρόσκληση 4.1.2_3.5 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 με τίτλο «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ» και εξουσιοδότηση του δημάρχου για υπογραφή της υποβολής πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου
112/2012 απόφαση

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κατερίνης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού, συμμετοχή του Δήμου (ως φορέα υλοποίησης) στην πρόσκληση 4.1.2_3.7 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 με τίτλο [«Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρμπάνι»] και εξουσιοδότηση του δημάρχου για υπογραφή της υποβολής πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου
113/2012 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2012
114/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση της σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2963/2001 και τον καθορισμό της αντισταθμιστικής εισφοράς του Δήμου.
115/2012 απόφαση

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στα Ο.Τ.365Α, 365Β και 365Γ της Πολεοδομικής Ενότητας Επέκταση Σταδίου
116/2012 απόφαση

Έγκριση της 16/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
117/2012 απόφαση

Έγκριση της 59/2011 μελέτης του έργου «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.530,03 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
118/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άμεσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων του Δήμου» (Τ.Κ. Ελάφου) (147/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
119/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άμεσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων Δήμου Ελαφίνας» (Τ.Κ. Καταλωνίων) (152/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
120/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Εξοχής» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (202/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
121/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Ηρώου Δ.Δ. Λαγόραχης» (131/2007 μελέτη ΤΥΔΚ)
122/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση απορροής όμβριων υδάτων Τ.Δ. του Δήμου» (160/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
123/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση όμβριων υδάτων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ελαφίνας» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (211/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
124/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση υποδομών των Κοιμητηρίων του Δήμου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (239/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
125/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (39/2009 μελέτη)
126/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη) από 01.01.2012 μέχρι 30.06.2012
127/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (37/2009 μελέτη) από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012
128/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη) από 01.01.2012 μέχρι 30.03.2012
129/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης χρόνου φόρτωσης - παράδοσης της «Προμήθειας Προκατασκευασμένης αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»
130/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» αριθ. μελέτης 36/2011
131/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – βελτίωση δικτύων ύδρευσης και υποδομών για τη σύνδεση γεωτρήσεων με κεντρικό αγωγό» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (122/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
132/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης αγροτικών οδών των ΤΔ Π. Κεραμιδίου, Εξοχής, Ελάφου, Τριλόφου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (235/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
133/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων ύδρευσης» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (251/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
134/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Καταλωνίων» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (68/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
135/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Ελάφου και Τριλόφου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (39/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
136/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Π. Κεραμιδίου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (84/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
137/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών οδών (προσπελάσεις ρεμάτων) από τις θεομηνίες μηνός Οκτωβρίου 2009 του Δήμου Ελαφίνας» (41/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
138/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού αρδευτικής δεξαμενής Τ.Δ. Καταλωνίων» (163/2008 μελέτη ΤΥΔΚ)
139/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο αγροτοδασικής οδοποιίας των Τ.Δ. Π. Κεραμιδίου, Ελάφου, Τριλόφου, Εξοχής & οικισμού Τόξου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (108/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
140/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (69/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
141/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων (Γηπέδου κλπ) Δήμου Ελαφίνας» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (158/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
142/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» αριθ. μελέτης 37/2011
143/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» αριθ. μελέτης 35/2011
144/2012 απόφαση

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού πίνακα Εργασιών του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β΄ φάσης» (Μελέτη Κατασκευή)
145/2012 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη)
146/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.675/2011 απόφασης Δ.Σ. για αύξηση του αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης, από είκοσι (20) σε τριάντα (30), ύστερα από την αριθ.11/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
147/2012 απόφαση

Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης
148/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
149/2012 απόφαση

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της χρήσης 2011
150/2012 απόφαση

Διαγραφή λόγω ρύθμισης Ν. 3074/02, Ν.3345/05, Ν. 3649/08, Ν. 3801/09 και Ν. 3979/11 και διαγραφή 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
151/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση της αίθουσας δεξιώσεων του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης
152/2012 απόφαση

Έγκριση ενταφιασμού σε παραχωρημένο τάφο λόγω συγγένειας εξ αγχιστείας με αρχικό δικαιούχο
153/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας που βρίσκεται στη δημοτικό κτήριο Κονάκι της Δ.Κ. Κορινού Δ.Ε. Κορινού του Δήμου Κατερίνης στο «Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κορινού Πιερίας» για 10 χρόνια
154/2012 απόφαση

Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα (19,20/02/2012) για Υπηρεσιακούς λόγους (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ)
155/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.439β πολεοδομικής ενότητας Σ. Σταθμού – Αναθεώρηση Δήμου Κατερίνης
156/2012 απόφαση

Απόρριψη ενστάσεων κατά της αριθ.836/2009 απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ559 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης
157/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.106α-106β της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Αναθεώρηση Δήμου Κατερίνης
158/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.365Α της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης
159/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από ελλειμματική απόδοση γης για τμήμα εμβαδού 292,60 τ.μ., δικαιούχοι της οποίας είναι ο: Κωνσταντίνος Στεφανίδης του Ιωάννη και Σοφία Ιωακειμίδου και υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης
160/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από:
• εφαρμογή ρυμοτομίας για τμήμα εμβαδού 15,11 τ.μ., δικαιούχος της οποίας είναι ο Δήμος Κατερίνης και υπόχρεη η κ. Ασπασία Κορόκα του Γεωργίου, χήρα του Θωμά Μπαμπατζάνη,
• από προσκύρωση για τμήμα εμβαδού 0,09 τ.μ., δικαιούχος της οποίας είναι ο Δήμος Κατερίνης και υπόχρεη η ανωτέρω,
• από ελλειμματική απόδοση γης για τμήμα εμβαδού 204,10 τ.μ., υπόχρεος της οποίας είναι ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος η ανωτέρω,
• από προσκύρωση για τμήμα εμβαδού 7,32 τ.μ. υπόχρεος της οποίας είναι ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος η ανωτέρω
161/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από προσκύρωση για τμήμα εμβαδού 4,30 τ.μ., υπόχρεος της οποίας είναι ο κ. Μιχαήλ Μακρής του Ιωάννη και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
162/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από:
• εφαρμογή ρυμοτομίας υπόχρεος της οποίας είναι ο κ. Λεωνίδας Νικολαΐδης του Κων/νου και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης για τμήμα εμβαδού 1,04 τ.μ., και
• εφαρμογή ρυμοτομίας υπόχρεος της οποίας είναι ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο ανωτέρω για τμήμα εμβαδού 4,37 τ.μ.
163/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από ελλειμματική απόδοση γης δικαιούχοι της οποίας είναι οι: κ. Σπυρίδων Σαμαράς του Θωμά και κ. Ελένη Αγιαννίτου του Βασιλείου, σύζυγος του Σπυρίδωνα Σαμαρά και υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης για τμήμα εμβαδού 14,30 τ.μ.
164/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από προσκύρωση για τμήμα εμβαδού 4,49 τ.μ., υπόχρεος της οποίας είναι ο κ. Δημήτριος Αβουτζόγλου του Γεωργίου και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
165/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από ελλειμματική απόδοση γης για τμήμα εμβαδού 265,84 τ.μ., δικαιούχος της οποίας είναι η κ. Άννα Αρακλειώτου του Σταύρου, σύζυγος του Αθανασίου Μπάγια και ο υπόχρεος Δήμος Κατερίνης
166/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από εφαρμογή ρυμοτομίας α) για τμήμα εμβαδού 31,20 τ.μ., υπόχρεος της οποίας είναι ο κ. Ανέστης Δομακίδης του Δημητρίου και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης και β) για τμήμα εμβαδού 16,20 τ.μ. δικαιούχος της οποίας είναι ο ανωτέρω και υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης
167/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης από ελλειμματική απόδοση γης για τμήμα εμβαδού 290,63 τ.μ., δικαιούχος της οποίας είναι ο κ. Πασχάλης Ζέλιος του Ευαγγέλου και υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης
168/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.12/2012 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2011»
169/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.13/2012 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2012 »
170/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 10/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2011».
171/2012 απόφαση

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Π.Δ. 502/1976 που ενέκρινε την 54/1976 απόφαση Δ.Σ. Κατερίνης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 180/Α/1976, όπως τροποποιήθηκε με την 6731/2008 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ., ΦΕΚ 2240/Β/2008)  ως προς το άρθρο (2) παράγραφο (α) του Π.Δ.502/1976, για την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου  
172/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 37/2012 απόφασης Δ.Σ. «Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κατερίνης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Πιερίας και την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών με προνυμφοκτονία στην παραλιακή ζώνη του Νομού Πιερίας για το έτος 2012», εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με προσθήκη συμμετοχής φορέα (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και συμπλήρωσή της με την αναγραφή των όρων σύμβασης
173/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής επιμέρους φάσεων της εργασίας «Αξιολόγηση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας στο Δήμο Κατερίνης και Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος Αναβάθμισης» (που υλοποιήθηκε με βάση την αριθ.πρωτ.51005/05.12.2007 προγραμματική σύμβαση)
174/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής επιμέρους φάσεων της εργασίας «Βιοκλιματική Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση του Κέντρου της Πόλης» (που υλοποιήθηκε με βάση την αριθ.πρωτ.34748/27.08.2007 προγραμματική σύμβαση)
175/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 26/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου
176/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών – θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»
177/2012 απόφαση

Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2011
178/2012 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του ως Πρόεδρος στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 (που αφορά στη βίαιη απομάκρυνση σταυλισμών)
179/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα της Ε. Αμβροσιάδης – Β. Γερμάνης Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη  29 στην Κατερίνη
180/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012 στη Ζησκάτα Γεωργία – Πρατήριο υγρών καυσίμων με το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
181/2012 απόφαση Δ.Σ.

Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για αποδοχή του συμφώνου αποδοχής του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «Αηδημητριανά» Δήμου Κατερίνης
182/2012 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο: «Σχολή Ολύμπου – Πιερίων» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (Χρ. Λεμονόπουλος με αναπληρωτή του το Γιώργο Κυριακίδη)
183/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των χώρων της εμπορικής διαφήμισης στα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο
184/2012 απόφαση

Ανάκληση της με αριθμό 57/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο: «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας», στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 το οποίο προκηρύσσεται από την ΕΔΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας» και συνολική επαναψήφισή της με λήψη συμπληρωματικής απόφασης για «Αποδοχή των όρων της υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ»
185/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
186/2012 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων, Κατερίνης, Καστοριάς κλπ» και το διακριτικό τίτλο «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο», της οποίας εταίρος είναι και ο Δήμος μας.
187/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
188/2012 απόφαση

Έγκριση των τευχών της αριθ. 18/2012 μελέτης της εργασίας «Φύλαξη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2012»  προϋπολογισμού 125.894,16 ευρώ με το ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
189/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.9/2012 μελέτης του έργου «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δ.Κ. Περιστάσεως» προϋπολογισμού 86.790,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
190/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.10/2012 μελέτης της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 135.614,40 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας (εργασίας)
191/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.27/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 180.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
192/2012 απόφαση

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της υδρογεώτρησης PR1983 στη θέση «ΣΟΥΡΤΑΡΑ» της Δ.Κ. Περίστασης Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας
193/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «α. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση ανοιχτού αγωγού μήκους 3.300 μ. στην Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση αγροτεμαχίου για κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων»
194/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συμπληρωματικές εργασίες των δικτύων άρδευσης του Δήμου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (148/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
195/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου οικισμού Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγοράχης» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (63/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
196/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος Ρητίνης -  Λαγοράχης» (180/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
197/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη αγροτικών οδών» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (155/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
198/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Αρωνά» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (156/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
199/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες μηνός Οκτωβρίου 2009 χωμάτινων λιμνοδεξαμενών οικισμού Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγοράχης» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (42/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
200/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας – διαβάσεων ρεμάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις μηνός Οκτωβρίου 2010» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (199/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
201/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Λαγοράχης» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (40/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
202/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και διαβάσεων ρεμάτων των Τ.Δ. Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης, Αρωνά, Καταλωνίων» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (236/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
203/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός και διαμορφώσεις χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο δασικής και αγροτικής οδοποιίας των Τ.Δ Μοσχοποτάμου, Καταλωνίων, Αρωνά, Λαγοράχης και Οικισμού Μελιαδίου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (107/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
204/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός και διαμορφώσεις χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο δασικής και αγροτικής οδοποιίας των Τ.Δ Π. Κεραμιδίου, Ελάφου, Τριλόφου, Εξοχής και Οικισμού Τόξου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (119/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
205/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός και διαμορφώσεις χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο δασικής και αγροτικής οδοποιίας των Τ.Δ Μοσχοποτάμου, Καταλωνίων, Αρωνά, Λαγοράχης και Οικισμού Μελιαδίου» (Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (120/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
206/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΔ Εξοχής και Οικισμού Τόξου» (70/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
207/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικών οδών συνοικισμού Μελιαδίου» (85/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
208/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός – επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις σε υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας (γεώτρηση Παναγιά της ΔΚ Περίστασης)» (15/2011 μελέτη)
209/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (61/2011 μελέτη)
210/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών» (158/2008 μελέτη)
211/2012 απόφαση

Έγκριση υποβολής αιτήματος από το Δήμο Κατερίνης στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για άδεια αμμοληψίας σε περιοχή της Τ.Κ. Αρωνά για κάλυψη αναγκών του Δήμου Κατερίνης
212/2012 απόφαση

Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου για λειτουργία δεξαμενής άρδευσης
213/2012 απόφαση

Καθορισμός θέσεων για τη χορήγηση των αδειών στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης
214/2012 απόφαση

Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2963/2001
215/2012 απόφαση

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
216/2012 απόφαση

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Εξοχής του Δήμου Ελαφίνας» (26/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
217/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – βελτίωση κοιμητηρίων Δήμου» (78/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
218/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας – Κρασπέδωση και ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού ΤΔ Τριλόφου» (50/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
219/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας των τυπικών διαμερισμάτων του Δήμου από τις θεομηνίες του Οκτωβρίου 2009» (237/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
220/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου» (22/2005 μελέτη)
221/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου» (80/2010 μελέτη)
222/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (54/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
223/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Κ. Αγίου Ιωάννη» (91/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
224/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και φωτισμός δεύτερης εισόδου Ν. Τραπεζούντας» (232/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
225/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη) από 31.03.2012 μέχρι 31.12.2012
226/2012 απόφαση

Έγκριση του αριθ. 1/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών Δήμου Κατερίνης
227/2012 απόφαση

Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – Πεζοδρόμων -  Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 21/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
228/2012 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
229/2012 απόφαση

Διαγραφή λανθασμένων για διάφορους λόγους προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
230/2012 απόφαση

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ο.Π.Π.Α.Π. με το ποσό των 20.000,00 ευρώ
231/2012 απόφαση

Νομιμοποίηση της μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Σατραζέμη Ζήνωνα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους από 5 έως 6/04/2012
232/2012 απόφαση

Παραχώρηση για χρήση δύο (2) αιθουσών στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (κτίσμα κονάκι) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού στους πολιτιστικούς συλλόγους με την επωνυμία α) Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» Κορινού και β) Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Κορινού
233/2012 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, Παραλαβής, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ
234/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για ίδρυση και λειτουργία στο Δήμο Κατερίνης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
235/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κωνσταντίνου από τη διαχείριση ποσού για την καταβολή του επιδόματος Τετραπληγικών – Παραπληγικών – Ακρωτηριασμένων Δημοσίου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011
236/2012 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ.1γ του ΠΔ 23/2000 («περί ναυαγοσωστών»)
237/2012 απόφαση

Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 054205 στο Ο.Τ.636 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
238/2012 απόφαση

Ορισμός αποζημίωσης του Πρόεδρου του  Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
239/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γεωργάκη Ολυμπίου» (αριθμός μελέτης 01/2010) και εξέταση ένστασης κατά αυτού
240/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 (σύμφωνα με το από 23-04-2012 πρακτικό σύσκεψης εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές)
241/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
242/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012 στον Τσιόνογλου Νεκτάριο με το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
243/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του αριθ.1275 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία Κοσίστρα της Δ.Κ. Κορινού, λόγω λήξης της σύμβασης εκμίσθωσης.
244/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.41/2012 μελέτης για την «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 467.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
245/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην πρόσκληση 12/2012/Δ του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία και ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος» στο Μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση» του Πράσινου Ταμείου, με πρόταση πράξης με τίτλο «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης»
246/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 (σύμφωνα με το από 25-05-2012 πρακτικό σύσκεψης εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές)
247/2012 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών (συνολικά 78 ατόμων ειδικοτήτων: 64 εργάτες καθαριότητας, 12 οδηγοί απορριμματοφόρων και 2 χειριστές σαρώθρου)
248/2012 απόφαση

Καταρχήν έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών
249/2012 απόφαση

Εκλογή υδρονομέων Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2012
250/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.651/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το 2012], ως προς τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου
251/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων:  α) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αρ. μελέτης 8/2011) και δ) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» και ορισμός υπολόγου για την διαχείριση των λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (τον κ. Γεώργιο Γρηγοριάδη με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σιώκα)
252/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής των 2 πρώτων φάσεων παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εξειδίκευση του έργου «Πιλοτική εγκατάσταση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων θέσεων και κινητού τηλεφώνου» (παραλαμβάνονται οι φάσεις: τεύχος εξειδίκευσης και τεχνικών προδιαγραφών + πρότυπο τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού)
253/2012 απόφαση

Ορισμός μέλους για τη σύσταση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης αξίας οικοπέδου για την ανέγερση του ειδικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (Καρατζόγλου Χ. – Γκουγκουρέλας Χρ.)
254/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής τεχνικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της ΝΕΛΕ της πρώην Ν.Α. Πιερίας
255/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013»
256/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους 2012 προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου της χρονικής περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2012 για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του καθώς και των υπηρεσιών που του μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010
257/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2011 - 2012.
258/2012 απόφαση

Αποδοχή σχεδίου και έγκριση διάθεσης της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Πιερίων»
259/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012 στον Τσιόνογλου Νεκτάριο με το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%
260/2012 απόφαση

Έγκριση φακέλου μελέτης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογής της αγροτικής οδοποιίας της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας στο Δ.Δ. Νέου Κεραμιδίου
261/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 643/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
262/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.674/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Τροποποίηση της αριθ. 642/2011 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης] και εναρμόνιση της αριθ.228/2012 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – Πεζοδρόμων -  Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης] στην παραπάνω τροποποίηση
263/2012 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του ) για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
264/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
265/2012 απόφαση

Έγκριση της Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (ύστερα από την 89/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
266/2012 απόφαση

Παράταση της μίσθωσης του με αριθμό 6 δημοτικού καταστήματος (17,50 τ.μ.) που βρίσκεται στον οικισμό της Ν. Χράνης στην κ. Σαχινίδου Σταυρούλα του Βασιλείου
267/2012 απόφαση

Μείωση κατά 20% του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 250 τ.μ. τμήματος του ΒΚ 341 συνολικού εμβαδού 25.762,39 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Τ.Κ. Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, ύστερα από αίτηση του κ. Τσενεκίδη Κωνσταντίνου του Ηρακλή
268/2012 απόφαση
 
Λήψη απόφασης για μείωση του μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πλατανόδασος Πιερίας ύστερα από αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Παύλος Τσεντίδης και Σια Ο.Ε. (κατά 20%)
269/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης γραφείου στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Ελαφίνας  στην Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Πιερίας
270/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Β Δημοτικό Νεκροταφείο, ύστερα από αίτηση του κ. Μαυρόπουλου Αναστασίου
271/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου στο Β΄ Νεκροταφείο ύστερα από αίτηση της Φυτοπούλου Φωτεινής
272/2012 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με την 119/2012 απόφαση Ο.Ε.
273/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
274/2012 απόφαση

Διαγραφή λανθασμένων (για διάφορους λόγους) προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωση
275/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών λόγω ρύθμισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/2005, Ν.3649/2008, Ν.3801/2009, Ν.3979/2011 και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
276/2012 απόφαση

Πρόταση για ξύλευση του αριθ.1279 δασικού τμήματος για ικανοποίηση των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων, κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013
277/2012 απόφαση

Μίσθωση αγροτεμαχίου στην αγροτική περιοχή Ν. Κεραμιδίου, προκειμένου να λειτουργήσει δημοτική αρδευτική γεώτρηση
278/2012 απόφαση

Έγκριση αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης «Μελέτη κατασκευής χωμάτινου φράγματος στη θέση «Βαθύλακας» του Δ.Δ. Κάτω Μηλιάς» με φορέα τον πρώην Δήμο Πέτρας
279/2012 απόφαση

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου Δ.Ε. Κορινού»
280/2012 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή τευχών της μελέτης «Μελέτη ομβρίων υδάτων Δήμου Παραλίας» (εκβολή τάφρου Τ2)
281/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από τη θέση ΚΑΨΑΛΙΑ στη θέση ΝΤΙΡΝΟΣ» (αριθμός μελέτης 189/2008)
282/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΠΛΙΤΣΚΟ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ» (αριθμός μελέτης 191/2008)
283/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής των μελετών «Μελέτες Ωρίμανσης για το έργο: “Επέκταση ΧΥΤΑ στη θέση Μπουφόλακας”» μέχρι 30.07.2012
284/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής των μελετών «Μελέτες Ωρίμανσης για το έργο: “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην 1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Πιερίας” μέχρι 30.07.2012
285/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη) από 31.03.2012 μέχρι 30.06.2012
286/2012 απόφαση

Αντικατάσταση α) εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και β) γραμματέα του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου (Παναγιώτης Μπερεδήμας - Καρυπίδου Πηνελόπη)
287/2012 απόφαση

Τροποποίηση των με αριθ. 148/2012 και 214/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
288/2012 απόφαση

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
289/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 11/2012)
290/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδυσης κλπ για τη Δημοτική Αστυνομία» προϋπολογισμού 14.801,82 ευρώ με ΦΠΑ
291/2012 απόφαση

Έγκριση ετήσιας συνδρομής για την επικοινωνία συστήματος GPS με δορυφόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Αναβάθμιση και Οργάνωση των Υπηρεσιών και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Κατερίνης»
292/2012 απόφαση

Έγκριση Πιστοποίησης λογαριασμού τόκων υπερημερίας για την εξόφληση του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων αθλητικών έργων» (86/2008 μελέτη)
293/2012 απόφαση

Έγκριση 18ης Πιστοποίησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ9» περί αναγνώρισης οφειλής προς τον ανάδοχο, λόγω τόκων υπερημερίας
294/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (αριθμός μελέτης 41/2009)
295/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας» (αριθμός μελέτης 75/2009)
296/2012 απόφαση
 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία των αποδυτηρίων του Δημοτικού Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Τ.Δ. Καταλωνίων» (αριθμός μελέτης 201/2010 ΤΥΔΚ)
297/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ9» (αριθμός μελέτης 24/2002)
298/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Κούκου» (αριθμός μελέτης 92/2010 ΤΥΔΚ)
299/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επένδυση σκηνής αμφιθεάτρου Δ.Δ. Κάτω Άγιου Ιωάννη» (αριθμός μελέτης 55/2010 ΤΥΔΚ)
300/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Κάτω Άγιου Ιωάννη» (αριθμός μελέτης 153/2010 ΤΥΔΚ)
301/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επένδυση πεζοδρομίων στην οδό Γ. Βασιλειάδη Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (αριθμός μελέτης 56/2010 ΤΥΔΚ)
302/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (αριθμός μελέτης 177/2010 ΤΥΔΚ)
303/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση εισόδου Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (αριθμός μελέτης 94/2010 ΤΥΔΚ)
304/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (αριθμός μελέτης 178/2010 ΤΥΔΚ)
305/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία (Ασφαλτοστρώσεις)» (αριθμός μελέτης 219/2010 ΤΥΔΚ)
306/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης για προκάτ αίθουσα στο νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης» (αριθμός μελέτης 72/2011)
307/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Ρητίνης – Βρίας (Δημοτική Ενότητα Πιερίων)» (αριθμός μελέτης 185/2010 ΤΥΔΚ)
308/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία – Αναπλάσεις Δήμου Πιερίων, β’ φάση» (αριθμός μελέτης 184/2010)
309/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (αριθμός μελέτης 50/2009)
310/2012 απόφαση

Παραλαβή και έγκριση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση προβλημάτων Διάβρωσης Παραλίας Κατερίνης – Μέτρα Άμεσης Αντιμετώπισης»
311/2012 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών» (αριθμός μελέτης 34/2010)
312/2012 απόφαση

Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ»
313/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη) από 30.04.2012 μέχρι 31.12.2012
314/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη) από 08.05.2012 μέχρι 31.12.2012
315/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από τις αριθ. 34 και 55/2012 εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
316/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 2 και 3/2012 πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών Δήμου Κατερίνης
317/2012 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2012
318/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση προτομών στην Πλατεία Ηρώων σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
319/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για μείωση των μισθωμάτων, ενός έτους, των κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κοινωνικούς λόγους (ύστερα από την αριθ.30/2012 εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
320/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών σχολικών κτηρίων και σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς  (σύμφωνα με την 5/2012 απόφαση ΔΕΠ)
321/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά τη σύνταξη τροποποιήσεων της 2/2002 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Επέκταση του Δήμου Κατερίνης
322/2012 απόφαση

Τροποποίηση της 316/2006 απόφασης Δ.Σ. ως προς την καθορισθείσα τιμή μονάδας αποζημίωσης
323/2012 απόφαση

Ορισμός των κ. Νικολάου κα Ειρήνης Οικονόμου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξη εφαρμογής Εθνικού Σταδίου (300η Δ διορθωτική) στο Ο.Τ. 589 με κ.κ. 020911
324/2012 απόφαση

Ορισμός του κ. Νικολάου Παπαδόπουλου του Χρήστου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξη εφαρμογής Εθνικού Σταδίου (282η Δ διορθωτική) στο Ο.Τ. 143 με κ.κ. 052015
325/2012 απόφαση

Επικαιροποίηση της 323/2010 απόφασης ΔΣ σχετικά με τον ορισμό του κ. Δαμαλή Κων/νου, Τσουγκράνη Ευδοξίας και Ευθαλιάδη Σταύρου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξης εφαρμογής Εθνικού Σταδίου στο  Ο.Τ. 510 – κ.κ. 051816 (2η Διορθωτική-ορθή επανάληψη)
326/2012 απόφαση

Επικαιροποίηση της αριθ.719/2008 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.85α της Π.Ε. Κέντρου – Αναθεώρηση Κατερίνης
327/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ.585, ιδιοκτησίας Λάζαρου Τσίρκου πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση
328/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ.708, ιδιοκτησίας Τσιτλακίδη Χρήστου πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
329/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Δημητρίου Κασιτερόπουλου που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 27 στην Κατερίνη
330/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Αναστάσιου Σοφόπουλου που βρίσκεται στην οδό Νίκης 11 στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας
331/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Δημητρίου Κατερτζή που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τριλόφου
332/2012 απόφαση

Αδειοδότηση για το κατάστημα εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων του κ. Θεόδωρου Ανανιάδη στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης
333/2012 απόφαση

Εκλογή υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου για την αρδευτική περίοδο 2012 μετά από παραίτηση του αρχικά εκλεχθέντος (Αντώνιος Σιαμάγκας)
334/2012 απόφαση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Κατερίνης στην Πρόσκληση 22 του Άξονα Προτεραιότητας 07 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία Θράκη» με τίτλο: «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης»
335/2012 απόφαση

Ορισμός υπαλλήλου (του κου Κούκουλη Αργύρη) για τη διοικητική λειτουργία του καταφυγίου και του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κυνοκομείο)
336/2012 απόφαση

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (ύστερα από την με αριθμό 45037/07-06-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης) [Χιονίδης Σ. (Παπαγιαννούλης Αντ.), Μπουσνάκης Αστ. (παπατολίκα Βικτώρια), Κυριακίδης Γ. (Μηλιώτης Ν.)]
337/2012 απόφαση

Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου, καθώς και ενός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων (εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση: Χιονίδης Σ. με αναπληρωτή Σατραζέμη Ζ. και μέλος διοικητικού συμ/λίου: Γκουγκουρέλας Χρ.)
338/2012 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για διάθεση προσωπικού δύο υπαλλήλων της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας στο Δήμο Κατερίνης (Ορφανίδης Κ. και Παναγιωτίδης Χ.)
339/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
340/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) της εργασίας ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με την υπαγωγή των οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ τεύχος Β΄1828/08/08.06.2012) [με 2.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ]
341/2012 απόφαση
  

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο, ύστερα από αίτηση του Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη
342/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο, ύστερα από αίτηση του Γεωργίου Παπαδόπουλου
343/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων)
344/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών λόγω ρύθμισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/2005, Ν.3649/2008, Ν.3801/2009, Ν.3979/2011 και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80% (σύμφωνα με την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας)
345/2012 απόφαση

Ανάκληση της με αριθμό 268/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 77/2011 απόφασης Δ.Σ. για την παραχώρηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) οικοπέδου στη Γανόχωρα για πέντε (5) έτη για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης (τροποποίηση των 708/2007 και 45/2009 αποφάσεων Δ.Σ.)»
346/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.269/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για τη μείωση του μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πλατανόδασος Πιερίας ύστερα από αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Παύλος Τσεντίδης και Σια Ο.Ε.»
347/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.268/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για τη μείωση του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 250τμ τμήματος του Β.Κ. 341 συνολικού εμβαδού 25.762,39τμ που  βρίσκεται στο αγρόκτημα Τ.Κ. Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, ύστερα από αίτηση του κ. Τσενεκίδη Κωνσταντίνου του Ηρακλή
348/2012 απόφαση

Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΟ1998 στην πλατεία Κορινού, Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
349/2012 απόφαση

Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΟ1997 στο Γήπεδο Κορινού, Νομού Πιερίας, για χρήση αναψυχής – αθλητικές δραστηριότητες»
350/2012 απόφαση

Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΙΧΧΧ1 στον υδατόπυργο, εντός σχεδίου πόλης Κατερίνης, Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
351/2012 απόφαση

Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΟ1994 στο Γυμνάσιο Κορινού Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
352/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Γεωλογικής Μελέτης «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΙ1964Α στο Πάρκο Κατερίνης Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
353/2012 απόφαση

Έγκριση οριστικής παραλαβής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Λειτουργία 3 δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις «Γρέβενη», «Αγελαδόδρομο» και «Πτηνοτροφείο» στο Δ.Δ. Καλλιθέας , του Δήμου Κατερίνης, της Π.Ε. Πιερίας.
354/2012 απόφαση

Έγκριση απευθείας αγορά ακινήτου (του αριθ.73 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Κεραμιδίου) ως μόνου κατάλληλου, για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
355/2012 απόφαση

Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Επιμελητήριο Πιερίας της 4ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας (από 28.09.2012 έως 03.10.2012 με παραχώρηση του χώρου της Εμποροπανήγυρης και συμμετοχή με το ποσό των 18.000,00 ευρώ)
356/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.278/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για την μίσθωση αγροτεμαχίου στην αγροτική περιοχή Ν. Κεραμιδίου, προκειμένου να λειτουργήσει δημοτική αρδευτική γεώτρηση
357/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.320/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για μείωση των μισθωμάτων, ενός έτους, των κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κοινωνικούς λόγους (ύστερα από την αριθ.30/2012 εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
358/2012 απόφαση

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας (χειριστών μηχανημάτων) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Τριών [(3) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (jcb), Ενός (1) ΔΕ  χειριστή μηχανημάτων έργου (γκρέιντερ), Ενός  (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου (φορτωτή)]
359/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ορθή λειτουργία του κυνοκομείου» (39/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 5.931,06 ευρώ με ΦΠΑ, με αυτεπιστασία
360/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (Α.Μ. 19/2010) από 30.06.2012 μέχρι 31.12.2012
361/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Βατάν» (Α.Μ. 44/2009) από 30.06.2012 μέχρι και 31.12.2012
362/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Ευαγγελικών» (Α.Μ. 02/2009) από 30.06.2012 μέχρι και 31.08.2012.
363/2012 απόφαση

Αναβολή του θέματος [Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικοστρώσεις οδών περιοχή Γρέβενη Δ.Δ. Καλλιθέας» (137/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)]
364/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες [ΥΕ Εργατών καθαριότητας: πενήντα πέντε (55), ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων: δεκατέσσερις (14), ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (σαρώθρου): ένας (1)]
365/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού συνολικά είκοσι (20) ατόμων έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα
366/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012 στον Τσιόνογλου Νεκτάριο με το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%
367/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια Υπερκατασκευής Απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 κ.μ.» (αρ. μελέτης 72/2010)
368/2012 απόφαση

Τροποποίηση της 454/2007 απόφασης Δ.Σ. α) ως προς τα ονόματα των ιδιοκτητών, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το όνομα της συνιδιοκτήτριας κ. Θυμιοπούλου Αγγελικής και β) ως προς τα τετραγωνικά μέτρα που οφείλει έκαστος, δηλαδή 0,11 + 0,06 = 0,17 τ.μ., σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της 368Δ διορθωτικής πράξης. Κατά τα λοιπά ισχύει η 454/2007 απόφαση Δ.Σ.
369/2012 απόφαση

Αποζημίωση επικείμενων συνολικού ποσού 2.001,00 ευρώ για τα επικείμενα επί των εκτάσεων που ρυμοτομούνται ή δεσμεύονται από το σχέδιο πόλεως, στο Ο.Τ.829 πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου - επέκταση, ιδιοκτησίας των Σωτηρίου Ράπτη και Θωμά Ράπτη
370/2012 απόφαση

Αποζημίωση επικείμενων συνολικού ποσού 1.245,00 ευρώ για τα επικείμενα επί των εκτάσεων που ρυμοτομούνται ή δεσμεύονται από το σχέδιο πόλεως, στα Ο.Τ. 92Γ - 227Γ  πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών - επέκταση, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 056305 στα Ο.Τ. 92Γ-227Γ ιδιοκτησίας του Μπατσαρά Αλέξανδρου του Δημητρίου
371/2012 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας των εξής ειδικοτήτων: 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με ε¬μπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υ¬ποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, με εξειδικευμένη εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην πα¬ροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας, 1 ΠΕ Νομικής, με μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέμα¬τα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων/ Κοινωνικής Πολιτικής, με εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης κοινωνικών φορέων.
372/2012 απόφαση

Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον προμηθευτή Τσιόνογλου Νεκτάριο – πρατήριο υγρών καυσίμων
373/2012 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις μισθώσεως έργου για το έτος 2012
374/2012 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  8 μηνών του έτους 2012
375/2012 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
376/2012 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  έτους 2012 – Έγκριση της αριθ. 53/2012 τεχνικής μελέτης της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012 – 2013» προϋπ/σμού € 2.034.438,66 με Φ.Π.Α. – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας
377/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη μειωμένη χρηματοδότηση στις Κοινωνικές Δομές (Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ) και ορισμός των Δ.Σ. Κυριακίδη Γ. και Παπαδημητρίου Θ. για τη σύνταξη του ψηφίσματος.
378/2012 απόφαση

Διόρθωση της αρ. 41/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: «Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Κατερίνης με την Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, για τη λειτουργία του Κέντρου Αποκαταστάσεων και Συντηρήσεων (Κ.Α.Σ.)» (μπαίνει τακτικός ο Δήμαρχος με αναπληρωτή τον Μπουσνάκη).
379/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2012 στον Τσιόνογλου Νεκτάριο με το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%
380/2012 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με αντικείμενο «Ανακαίνιση κτηρίου Καπνικού Σταθμού Κατερίνης για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Πιερίας και διάθεση προσωπικού του Δήμου Κατερίνης για τη στελέχωσή του»
381/2012 απόφαση

Ανάκληση της αρ. 186/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές  πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 ¨Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»
382/2012 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας)
383/2012 απόφαση

Έγκριση της Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (ύστερα από την 188/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
384/2012 απόφαση

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2012 (σύμφωνα με τις αριθ.192 και 75/2012 εισηγήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα)
385/2012 απόφαση

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τη χρήση των δημοτικών καταστημάτων 1-6 (που βρίσκονται στις εργατικές κατοικίες Αυγουστίνου) για τη στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας
386/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης του βοηθητικού γηπέδου 50χ40 της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, για την πλήρη εγκατάσταση προβολέων και πλαστικού χλοοτάπητα.
387/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κτίσματος Κονάκι (που βρίσκεται στον Κορινό και όπου στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη πρώην Δήμου Κορινού) στον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Πρόνοιας για 10 χρόνια
388/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα δημοτικής έκτασης (περίπου 20 τ.μ.) στην περιοχή «Ανάπλαση Πέλεκα» εκτός σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, για κατασκευή προσκυνηταρίου από ομάδα πολιτών
389/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (κατά την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων)
390/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο και χρέωση διορθωμένου ποσού (από Δημόπουλο Σωτήριο 150 ευρώ σε Δημόπουλο Γεώργιο 15 ευρώ)
391/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κ. Ιωάννη Συμεωνίδη
392/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της κ. Καζαντζή Τζιβαχέρα
393/2012 απόφαση

Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν το έτος 2010 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τους  για την περίοδο 03-04-2011 έως και 31-10-2011(ΚΥΑ 2/17269/0022/23-03-2012 ΦΕΚ 1028/τ.Β’/03-04-2011)
394/2012 απόφαση

Νομιμοποίηση μετάβασης του αντιδημάρχου Βαϊνά Δημητρίου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (υπογραφή συμβολαίου για αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρων)
395/2012 απόφαση

Επιβολή προστίμων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (Μπατσίλα Γεώργιο του Αστερίου, Χαρίκλεια Μαυρίδου του Οδυσσέα, Γεώργιο Ζήσκα του Νικηφόρου από 1000 ευρώ στον καθένα)
396/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας» ως προς την όδευση της προσαγωγού στην περιοχή Κουλούρα στο Δ.Δ. Σβορώνου
397/2012 απόφαση

Διατήρηση υφιστάμενης δεξαμενής άρδευσης στον οικισμό Ν. Κεραμιδίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας»
398/2012 απόφαση

Έγκριση φακέλου μελέτης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογής της αγροτικής οδοποιίας της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας στο Αγρόκτημα Ανδριανού
399/2012 απόφαση

Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Κατασκευή χωμάτινου   ταμιευτήρα στη θέση Αηδητριανά στο Δ.Δ. Λόφου»
400/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη) (από 30-06-2012 μέχρι 30-09-2012)
401/2012 απόφαση

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δ. Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας, 89/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 16.06.2012 μέχρι 30.09.2012
402/2012 απόφαση

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά Δ.Ελαφίνας» (90/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 15.06.2012 μέχρι 31.12.2012
403/2012 απόφαση


Μίσθωση τμήματος του αριθ.78 αγροτεμαχίου διανομής 1931 του αγροκτήματος Νεοκαισάρειας εμβαδού 1.000 τ.μ. (για είκοσι πέντε (25) έτη, 500 ευρώ / έτος)
404/2012 απόφαση

Έγκριση της συνέχισης ξύλευσης του αριθ.189 δασικού τμήματος Π. Κεραμιδίου στη θέση Καψαλός και για χορήγηση άδειας ξύλευσης δασικού τμήματος στη θέση Ροδιές για ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013 (σύμφωνα με την αριθ.2/2012 απόφαση Τ.Κ.Π.Κεραμιδίου)
405/2012 απόφαση

Εκλογή υδρονομέα (του κ. Νικολή Απόστολου του Γεωργίου) στην Δημοτική Κοινότητα Λόφου για την αρδευτική περίοδο 2012 μετά από παραίτηση του αρχικά εκλεχθέντος (Χαλατζούκα Γεώργιου του Αθανασίου)
406/2012 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Τ.Υ. του δήμου μας)
407/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης «Ανέγερση ειδικού δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου, διώροφο κτήριο: ισόγειο και α όροφος, με τμήμα υπογείου και περίφραξη» προϋπολογισμού 4.565.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη, Άξονας Προτεραιότητας 07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ., Θεματική Προτεραιότητα 75 - Υποδομές στον Τομέα Εκπαίδευσης, Κατηγορία Πράξης 7501-Ανάπτυξη-Βελτίωση υποδομών στην προσχολική Αβάθμια και Ββάθμια Εκπαίδευση
408/2012 απόφαση

Έγκριση της τροποποιημένης (αριθ.53/2012) μελέτης για την εργασία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» συνολικού προϋπολογισμού 1.567.005,73 ευρώ (μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης 20% και το ΦΠΑ 23%) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας
409/2012 απόφαση

Έγκριση της διενέργειας της «Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για τη συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2012» (3/2012 μελέτη) με ανοικτό διαγωνισμό
410/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
411/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κούκου» (152/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
412/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Κούκου» (151/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
413/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Σεβαστής» (150/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
414/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Σεβαστής» (149/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
415/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου Δ.Δ. Κ. Αγίου Ιωάννη» (218/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
416/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτηρίων αγροτικών ιατρείων Δήμου Ελαφίνας» (132/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
417/2012 απόφαση

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος [Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικοστρώσεις οδών περιοχή Γρέβενη Δ.Δ. Καλλιθέας» (137/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)]
418/2012 απόφαση

Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων  και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας, 134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 27.06.2012 μέχρι 27.09.2012
419/2012 απόφαση

Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη) από 30/11/2011 έως και 31-12-2012
420/2012 απόφαση

Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη) από 31/03/2012 έως και 30-09-2012
421/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη) από 30.06.2012 μέχρι 31-12-2012
422/2012 απόφαση

Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» του πρώην Δήμου Παραλίας (90/2009 μελέτη) από 30-06-2012 έως και 31-12-2012
423/2012 απόφαση

Έγκριση 4ης πιστοποίησης του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο (78/2010 μελέτη)» περί αναγνώρισης οφειλής τόκων υπερημερίας.
424/2012 απόφαση

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη)
425/2012 απόφαση

Απόρριψη της από 05.07.2012 ένστασης της ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γεωργάκη Ολυμπίου» κατά της με αριθ. πρωτ. 50045/25.06.2012 ειδικής διαταγής της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
426/2012 απόφαση

Καθορισμός θέσεων στάσης στην Τ.Κ.Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την αριθ.76/2012 εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
427/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.316/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για [καθορισμό θέσεων στάσης – στάθμευσης στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με τις 34 και 55/2012 εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)]
428/2012 απόφαση

Τακτοποίηση στους χάρτες της σωστής θέσης της οδού της Β’ παρόδου Φιλίππου (τη διόρθωση στον χάρτη ώστε να θεωρείται η Β΄ πάροδος Φιλίππου η πάροδος ανάμεσα στα ΟΤ 44β και 44γ)
429/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.056207 στο Ο.Τ. 218Β της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής (μετά από αίτηση του Πασχάλη Θεοδωρίδη του Ιωάννη)
430/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.012422 στο Ο.Τ.426 Α της πολεοδομικής ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού (ύστερα από αίτηση των Γεωργίας Αντωνιάδου του Ιωάννη και Μαρίας Αντωνιάδου του Ιωάννη)
431/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.054214 στο Ο.Τ.Γ641 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού Επέκταση (ύστερα από αίτηση του Δημητρίου Κωνσταντινίδη του Μιχαήλ)
432/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με αριθμό 2 στο Ο.Τ.49 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν Αναθεώρηση (ύστερα από αίτηση του Ιωάννη Λέγκα)
433/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.037424 στο Ο.Τ.920 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν Επέκταση (ύστερα από αίτηση των Κων/νου Βαλιώτη και Σοφίας Βαλιώτη)
434/2012 απόφαση

Διόρθωση της 199/2009 απόφασης Δ.Σ. ως προς το όνομα ιδιοκτήτη (ως προς το όνομα της ιδιοκτήτριας της 057001 ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 222Α και 222Β ως εξής, Κεσανλής Ιωάννης)
435/2012 απόφαση

Διόρθωση της 489/2009 απόφασης Δ.Σ. (ως προς τα ονόματα των ιδιοκτητών της 032202 ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 351 835, Γκάρας Αθανάσιος και Γεώργιος, Μανάκου Ελένη, Κατσιγιάννης Χρήστος)
436/2012 απόφαση

Εμμονή στην 211/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. Γ614 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης
437/2012 απόφαση

Εμμονή στην 594/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο δρόμο μεταξύ των Ο.Τ. 292 και 293 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρο– Αναθεώρηση της Δ.Ε. Κατερίνης
438/2012 απόφαση

Εμμονή στην 42/2012 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 524 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης
439/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς και συλλόγους  (σύμφωνα με την 8/2012 απόφαση ΔΕΠ)
440/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα της Καραθανάση Ελένης που βρίσκεται στην οδό Αγίου Αντωνίου 44 στο Σβορώνο Κατερίνης
441/2012 απόφαση

Διατύπωση θέσεων και προτάσεων ενόψει του Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για τα οικονομικά των Δήμων και συζήτηση για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ
442/2012 απόφαση

Τροποποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος της Εμποροπανήγυρης ως προς τους χώρους που διατίθενται, τις χρήσεις που προβλέπονται από το τοπογραφικό διάγραμμα (λούνα παρκ) και έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31.08.2012
443/2012 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «Αηδημητρινά» του Δήμου Κατερίνης» με αριθμό μελέτης 62/2012, προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ
444/2012 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270»
445/2012 απόφαση

Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης σε σχήμα, για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το LIFE+ 2012 (2012/C 74/08)
446/2012 απόφαση

Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (Κυραϊλίδης Χρ. Παπαζήσης Α.)
447/2012 απόφαση

Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Πιερίας (Καλλιόπη Τζουμέρκα, Δημήτριος Βαϊνάς)
448/2012 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 247.649,38 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου
449/2012 απόφαση

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
450/2012 απόφαση

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό (16 Οκτωβρίου 1912) και ψήφιση σχετικής πίστωσης
451/2012 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
452/2012 απόφαση

Ανάκληση της 273/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα «Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Γεώργιο Τζαμακλή (ΑΜ 419), για έλεγχο συμβολαίων» και εκ νέου λήψη απόφαση, μετά την 260/2012 απόφαση Ο.Ε.
453/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
454/2012 απόφαση

Ανάκληση εν μέρει της 390/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα «Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»
455/2012 απόφαση

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως, στα οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες
456/2012 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999, περί ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων (Νικόλαος Παπαζιώγας, Αλέξανδρος Γιουμίδης)
457/2012 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012
458/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Προμήθεια οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών»
459/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση της αριθ. 29840/10.08.2010 σύμβασης εκτέλεσης εργασίας κοπής για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση πινακιδίων Κ.Ο.Κ.»
460/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη) από 30-06-2012 έως και 31-12-2012
461/2012 απόφαση

Έγκριση διενέργειας δημοτικών προμηθειών
462/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» (34/2010 μελέτη)
463/2012 απόφαση

Ονομασία οδών και πλατειών της Τοπικής Κοινότητας Ελατοχωρίου (σχετική η αριθ. 19/2012 απόφαση Συμβουλίου της Τ.Κ. Ελατοχωρίου)
464/2012 απόφαση

Έγκριση του αριθ. 4/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών Δήμου Κατερίνης
465/2012 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2012
466/2012 απόφαση

Έγκριση της 69/2012 μελέτης του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό  
467/2012 απόφαση

Έγκριση της 70/2012 μελέτης του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Τ.Δ. Αρωνά) θέση διατομής 41 έως διατομή Κ23» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό
468/2012 απόφαση

Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας»
469/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδού Ρητίνης – Ελατοχωρίου (κατά τμήματα) και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων»
470/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης ευστάθειας πρανών δεξαμενής Καταλωνίων θέση – Κριθαριές - και αντιμετώπιση κατολισθήσεων»
471/2012 απόφαση

Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αποχέτευση λυμάτων Παλιού Ελατοχωρίου»
472/2012 απόφαση

Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ελατοχωρίου (Παλαιού και Νέου Οικισμού)»
473/2012 απόφαση

Έγκριση υποκατάστασης του ατομικού πτυχίου του αναδόχου μελέτης, για τη μελέτη «Μελέτη ομβρίων υδάτων Δήμου Παραλίας (εκβολή τάφρου Τ2)»
474/2012 απόφαση

Έγκριση για ξύλευση από το κοινοτικό δάσος Νεοκαισάρειας στην περιοχή «Πλαγιές» με αριθμό τεμαχίου (1) για ικανοποίηση των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας, κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013
475/2012 απόφαση

Έγκριση της 73/2011 μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση δασοδρόμου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια» Τ.Κ. Μηλιάς, προϋπολογισμού 216.422,53 ευρώ
476/2012 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.419,04 € (Β κατανομή 2012) για τις λειτουργικές δαπάνες των  Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές» (σύμφωνα με την 9/2012 εισήγηση της ΔΕΠ)
477/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.038102 στο Ο.Τ.865 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν Επέκταση (ύστερα από αίτηση των Δημητρίου Κοκοβίδη, Κωνσταντίνου Σαραηλίδη και Νικολάου Σαραηλίδη)
478/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.051317 στο Ο.Τ.481 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου (ύστερα από αίτηση του Κωνσταντίνου Σαββίδη)
479/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.045030 στο Ο.Τ.138B της πολεοδομικής ενότητας «Ευαγγελικών – Νέας Ζωής» (ύστερα από αίτηση των Ιακωβίδου Ευριδίκης του Βασιλείου και Ιακωβίδη Βασιλείου)
480/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες με κ.κ. 011502, 011503, 011310 και 011419 του οικισμού Προσηλίου Πιερίας (ύστερα από αίτηση της κ. Παρθενόπης Κωτακίδου του Γεωργίου)
481/2012 απόφαση

Ορισμός ενός Δημ.Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή
482/2012 απόφαση

Αναπροσδιορισμός των ορίων του Κ.Α.Ζ. (Καταφύγιο Άγριας Ζωής, περιοχή Αλυκής Κίτρους Πιερίας). Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου
483/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Παμπόρη Αριστείδη του Αποστόλου που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 27 στην Τ.Κ. Παραλίας του  Δήμου Κατερίνης
484/2012 απόφαση

Τροποποίηση της 109/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα {Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης, Συνδέσμου Ύδρευσης  Πιερίας και ΔΕΥΑ Κατερίνης για τη «Λογιστική –Ταμειακή Υποστήριξη του Συνδέσμου, τη Συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς του Νερού, την Αποκατάσταση Βλαβών και τη Λειτουργία του Διυλιστηρίου»} ως προς τα άρθρα που αφορούν στον προϋπολογισμό
485/2012 απόφαση

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος [Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011]
486/2012 απόφαση

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος [Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011)]
487/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) και ορισμός υπολόγου για την διαχείριση των λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (τον κ. Γεώργιο Γρηγοριάδη με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σιώκα)
488/2012 απόφαση

Εμμονή στην αριθ.45/2010 απόφαση Δ.Σ. Παραλίας με θέμα «Αποδοχή της αίτησης των κατοίκων του Δ.Δ. Παραλίας σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Δ.Δ. Παραλίας των Ο.Τ.62 και Ο.Τ.79 και την οριστική διευθέτηση του προβλήματος»
489/2012 απόφαση

Έγκριση  χορήγησης παράτασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου» κατά επτά (7) μήνες
490/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Υ.)
491/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (κατά την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων)
492/2012 απόφαση

Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.
493/2012 απόφαση

Παράταση της μίσθωσης των αριθ. 1 και 2 καταστημάτων 17,25 τ.μ. και  17,50 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στον οικισμό της Ν. Χράνης για έξι (6) χρόνια.
494/2012 απόφαση

Επικαιροποίηση της αριθ.495/2011 απόφασης ΔΣ με θέμα «Αποδοχή δήλωσης ιδιοκτητών για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου στην πλατεία Δημοκρατίας) από το Δήμο Κατερίνης, με σκοπό την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης» μετά την νέα εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (σε 1.509.000 ευρώ)
495/2012 απόφαση

Αγορά αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Κορινού στην περιοχή Συκιές για ίδρυση κοιμητηρίου έκτασης 12.999 τ.μ. (Κρίνει κατάλληλο το αγροτεμάχιο με αριθμό 810 της Δ.Κ. Κορινού έκτασης 12.999 τ.μ. στην περιοχή «Συκιές» για ίδρυση κοιμητηρίου και Η Επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 να προβεί εκ νέου στην εκτίμηση της αξίας του ανωτέρω ακινήτου)
496/2012 απόφαση

Υπαγωγή εποχιακών επιχειρήσεων σε καθεστώς μειωμένων δημοτικών τελών (των Κουλουκουριώτη Ουρανίας και Ξανθόπουλου Παναγιώτη)
497/2012 απόφαση

Απογραφή παραστατικών σε εκκρεμότητα του πρώην Δήμου Παραλίας (όπως έγινε η καταγραφή από τον Ορκωτό Λογιστή κύριο Πατερομιχελάκη Βασίλειο)
498/2012 απόφαση

Συζήτηση επί της αίτησης των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν λόγω ελλιπούς κτηριακής υποδομής
499/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου -σύμφωνα με την αριθ.27/2012 απόφαση συμ/λίου Δ.Κ. Καλλιθέας- στον περιφραγμένο χώρο που εφάπτεται σε αυτό, ανάκληση της αριθ.137/2007 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ. Παραλίας  και άμεση έναρξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών.
500/2012 απόφαση

Έγκριση του αριθ.5/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης.
501/2012 απόφαση

Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών» (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012)
502/2012 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (Αριθ. μελ. 25/2009) (προκειμένου να συμπεριλάβει τη διαφορά που προέκυψε  από την αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%σε μέρος των εργασιών που εκτελέστηκαν)
503/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελ. 03/2009)
504/2012 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012 [«Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Λιμνοδεξαμενών Ελάφου» προϋπολογισμού 34.074,85 με Φ.Π.Α., «Προμήθεια δένδρων, θάμνων κλπ φυτών για τις ανάγκες φύτευσης του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.]
505/2012 απόφαση

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2013 (στάσιμο: 35, πλανόδιο Β: 20, πλανόδιο Α: 15)
506/2012 απόφαση

Έγκριση φακέλου έργου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Λιμνοδεξαμενών Ελάφου»
507/2012 απόφαση

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από την θέση “Καψάλια” στη θέση “Ντίρνος” » (Αριθ. μελ. 189/2008).
508/2012 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) μέχρι 27/11/2012.
509/2012 απόφαση

Μη έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 180.000,00 με ΦΠΑ (27/2012 μελέτη) και τροποποίηση της μελέτης
510/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.00421211 στο Ο.Τ.188 της πολεοδομικής ενότητας «Ευαγγελικών – Νέας Ζωής» (ύστερα από αίτηση της κ. Ελένης Κυμπρεξίδου)
511/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες του κ. Αργύριου Καλαϊτζή και Ευμορφίλης Καλαϊτζή στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου
512/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες των κ. Μαγδαληνής Δεληγιώργη και Ευτυχίας Παπαζήση στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου»
513/2012 απόφαση

Συμπλήρωση της 63/2010 απόφασης ΔΣ ως προς τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με κ.κ. 035601 και 035614, για τις οποίες δικαιούχος είναι ο Δήμος Κατερίνης
514/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης ύστερα από την αριθ. 93/29-8-2012 απόφαση Δ.Σ. των Δημοτικών Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης (Κοινή Α.Ε. Ο.Τ.Α.) προκειμένου ο Δήμος Κατερίνης να προσυπογράψει την πρόσθετη πράξη της αρχικής αριθ. 544/24-7-2007 σύμβασης χορήγησης πίστωσης, που είχε συναφθεί μεταξύ της δικαιοπαρόχου «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» ως εγγυητής και της αρχικής σύμβασης πίστωσης.
515/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής του ερευνητικού έργου «Φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι θαλάσσιου περιβάλλοντος Δήμου Κατερίνης»
516/2012 απόφαση

Επιμερισμός των ποσοτήτων των καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για τα έτη 2012 – 2013
517/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 8/2011 και ορισμός υπολόγου για την διαχείριση των λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
518/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
519/2012 απόφαση

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης  Οκτωβρίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης
520/2012 απόφαση

Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011), κατόπιν της έκθεσης του απολογισμού σύμφωνα με την 349/2012 απόφαση Ο.Ε.
521/2012 απόφαση

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011), κατόπιν της έκθεσης επί του ισολογισμού σύμφωνα με την 350/2012 απόφαση Ο.Ε.
522/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση του Ο.Π.Π.Α.Π. με το ποσό των 12.000 ευρώ
523/2012 απόφαση

Έγκριση διενέργειας τεσσάρων (4) δημοτικών προμηθειών [Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δ.Ε. Παραλίας + Κορινού, υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου Κατερίνης, υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» (για αρδευτικά δίκτυα)]
524/2012 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στο έργο « Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης, αριθ. μελ. 29/2011» (σύμφωνα με την 119/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
525/2012 απόφαση

Απόρριψη εν μέρει της από 14.09.2012 ένστασης της αναδόχου εταιρίας (ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ) του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη) και μη έγκριση καθώς και ανασύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
526/2012 απόφαση

Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τη ΔΗΚΕΔΗΚ.
527/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης, σχολικού έτους 2013-2014 (σύμφωνα με την αριθ. 10/2012 Απόφαση – Εισήγηση της Δ.Ε.Π.)
528/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς και συλλόγους  (σύμφωνα με την 12/2012 απόφαση ΔΕΠ)
529/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για ίδρυση και λειτουργία στο Δήμο Κατερίνης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συμμετοχή στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
530/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (12η του 2012)
531/2012 απόφαση

Έγκριση της Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (σύμφωνα με την 330/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
532/2012 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 247.649,38 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου
533/2012 απόφαση

Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και ειδικών διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
534/2012 απόφαση

Καθορισμός τελών διαφήμισης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
535/2012 απόφαση

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
536/2012 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
537/2012 απόφαση

Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων που γίνονατι εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ληξιαρχείου (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
538/2012 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
539/2012 απόφαση

Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν), τρόπου χρήσης αυτών, αριθμού και είδους ζώων μεγάλων και μικρών που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
540/2012 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
541/2012 απόφαση

Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
542/2012 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων εμπορίας πόσιμου ύδατος στο Δήμο Κατερίνης  (σύμφωνα με την εισήγηση της Ο.Ε.)
543/2012 απόφαση

Τροποποίηση της 228/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: « Ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – Πεζοδρόμων – Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την 122/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.»
544/2012 απόφαση

Έγκριση του από 22.06.2012 πρακτικού διάθεσης εξοπλισμού και υλικών ΤΕΔΚ Ν. Πιερίας της υποεπιτροπής «για την απογραφή, διάθεση, μεταφορά, αποθήκευση του κινητού εξοπλισμού, των κάθε είδους υλικών και του αρχείου της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Πιερίας».
545/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου και συγκεκριμένα ενός γραφείου του πρώην δημαρχείου Ελαφίνας για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μ. Αλέξανδρος» Π. Κεραμιδίου.
546/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου και συγκεκριμένα το σπιτάκι πολιτισμού που βρίσκεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Κατερίνης στην οδό Διγενή Ακρίτα και Ρούπελ γωνία, για τη στέγαση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ»
547/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου (του αριθ.4 δημοτικού καταστήματος στη Ν. Χράνη Ε=17,50 τ.μ.) στο Κοινωνικό Μορφωτικό Σωματείο Νέας Χράνης «ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ»
548/2012 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου (πρώην Αστυνομικό Τμήμα στη Δ.Κ. Κορινού) για τη στέγαση του Συλλόγου Κουμπαγιωτών Αν. Θράκης Κορινού «Ο Άγιος Γρηγόριος Καλλίδης»
549/2012 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ. του αριθ. 2011 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου
550/2012 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης έκτασης 126,64 τ.μ.
551/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
552/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000 ευρώ στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08»
553/2012 απόφαση

Έγκριση της τροποποιημένης 1/2012 μελέτης της «Προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» (λόγω αύξησης του προϋπολογισμού) και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
554/2012 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχαλίκων» (8/2012 μελέτη) με αυτεπιστασία
555/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης για το έργο «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης – τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών, με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (59/2011 μελέτη) για 2 μήνες.
556/2012 απόφαση

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εξοπλισμός και Εργασίες Βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» 59/2011 μελέτη
557/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)», 167/2012 μελέτη, από 11.11.2012 μέχρι 30.04.2013.
558/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων», 70/2009 μελέτη, από 30.03.2012 μέχρι 31.12.2012
559/2012 απόφαση

Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη) από 30/09/2012 έως και 31-12-2012
560/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου» (αριθμός μελέτης 80/2010)
561/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Δ. Κ. Αγ. Ιωάννη» (αριθμός μελέτης ΤΥΔΚ 193/2010)
562/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης Δ.Δ. Κορινού» (αριθμός μελέτης ΤΥΔΚ 196/2010)
563/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης Δ.Δ. Κ. Αγ. Ιωάννη» (αριθμός μελέτης ΤΥΔΚ 194/2010)
564/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (αριθμός μελέτης ΤΥΔΚ 195/2010)
565/2012 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Σεβαστής» (αριθμός μελέτης ΤΥΔΚ 141/2010)
566/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ9» (αριθμός μελέτης 24/2002)
567/2012 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών» (7/2012 μελέτη)
568/2012 απόφαση

Έγκριση του αριθ. 6/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών Δήμου Κατερίνης
569/2012 

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης (εναλλακτικές διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ), κατόπιν της αριθ.116/2012 εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
570/2012 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης με ένταξη μιας σειράς έργων έτους 2012
571/2012 απόφαση

Ανάθεση της μελέτης «Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Λιμνοδεξαμενών Ελάφου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (περιπτ.στ της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.3481/2006) στον Συμεών Κοτσαϊλίδη με το ποσό των 13.530,00 ευρώ με ΦΠΑ.
572/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 75/2012 Μελέτης με θέμα: «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 99.974,40 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό διαγωνισμό
573/2012 απόφαση

Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δ. Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας, 89/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 30.09.2012 μέχρι 31.12.2012
574/2012 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας» (89/2010 μελέτη)
575/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη) από 30-09-2012 μέχρι 31-12-2012
576/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη) από 06.11.2012 μέχρι 31.01.2013
577/2012 απόφαση

Απόρριψη της με αρ. πρωτ. 75085/17-09-2012 ένστασης της ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ κατά του ανασυνταχθέντος Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και έγκριση του ανασυνταχθέντος Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας»
578/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στον προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό Ελατοχωρίου», 127/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας
579/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διαβρωθέντων τμημάτων στους δρόμους του Δ.Δ. Ελατοχωρίου» (181/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας
580/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη διερεύνησης στεγανότητας πρανών φράγματος στο ρέμα Αγριάδες του ΤΔ Αρωνά και τρόπος αντιμετώπισης»
581/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο «Προφήτης Ηλίας» Αγίου Δημητρίου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας»
582/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο [Αρδευτικό δίκτυο «Γεφύρια» Αγίου Δημητρίου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας]
583/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο [Αρδευτικό έργο «Ρεβένια» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας]
584/2012 απόφαση

Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο [Αρδευτικό έργο «Φρούρια - Μαντριά» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας]
585/2012 απόφαση

Κατάθεση από το Δήμο Κατερίνης εγγυητικών επιστολών ύψους: α) 3.000,00 ευρώ σε εφαρμογή της από 27-08-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί παραχώρησης Άδειας αμμοληψίας από το ρέμα Πέλεκας σε Θέση Νότια του Αρωνά» και δέσμευση του αντίστοιχου ποσού, β) 8.500,00 ευρώ  σε εφαρμογή των αναφερόμενων στο  με  αριθ. πρωτ. 418/18-9-2012 έγγραφο  της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. με θέμα  ένταξη του επενδυτικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ» στο Τοπικό πρόγραμμα   LEADER Ν. Πιερίας και γ) 10.500,00 ευρώ  σε εφαρμογή των αναφερόμενων στο  με  αριθ. πρωτ. 418/18-9-2012 έγγραφο  της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. με θέμα  ένταξη του επενδυτικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥ» στο Τοπικό πρόγραμμα   LEADER Ν. Πιερίας.
586/2012 απόφαση

Καταρχήν απόφαση για ολοκλήρωση διαδικασίας ανταλλαγής ιδιωτικών εκτάσεων που καλύφθηκαν από το φράγμα της Εξοχής με δημοτικές.
587/2012 απόφαση

Προσδιορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με το Π.Δ. 37/2009, το Ν. 3919/2011 και τις ερμηνευτικές και εφαρμοστικές εγκυκλίους (17 θέσεις σύμφωνα με την 121/2012 απόφαση ΕΠΖ)
588/2012 απόφαση

Υποβολή αιτήματος προς το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 414 ΑΑΠ/04.10.2010)
589/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά «Τροποποιήσεις σχεδίου και σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης προκειμένου να αξιοποιηθούν εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι της πόλης της Κατερίνης»
590/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της κ. Μαρίας Γαβράνη του Βασιλείου στην πολεοδομική ενότητα «Καπνικού Σταθμού»
591/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κ. Θεοχάρη Βασιλείου του Αστερίου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν»
592/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κ. Παναγιώτη Τζητηρίδη του Παύλου στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου»
593/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κ. Δημητρίου Κορόκα του Κωνσταντίνου στην πολεοδομική ενότητα «Καπνικού Σταθμού»
594/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της κ. Αλεξάνδρας Πιπερίδου του Ευσταθίου στην πολεοδομική ενότητα «Ευαγγελικών – Ν. Ζωής»
595/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της κ. Αναστασίας Τζητηρίδου του Εμμανουήλ στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου»
596/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία των κ. Οικονόμου Νικολάου και Οικονόμου Ειρήνης του Βασιλείου στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου»
597/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία των κ. Καρατζά Σωκράτη, Καρατζά Ιωάννη και Καρατζά Αναστασίας, χήρας Αναστασίου Καρατζά στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν»
598/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του Γαζέτη Γεώργιου του Ευαγγέλου στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου»
599/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της Μαρίας Αλτιπαρμακίδου του Μιλτιάδη στην πολεοδομική ενότητα «Καπνικού Σταθμού»
600/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία των κ. Καρατζά Κυριακής χήρας Χαράλαμπου και Καρατζά Δημητρίου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν»
601/2012 απόφαση

Τροποποίηση της 575/2010 απόφασης Δ.Σ. ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτησιών με Κ.Κ. 045317, 045318 και 045311 στα Ευαγγελικά, σύμφωνα με την 352 Δ διορθωτική πράξη, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις: 114,56 τ.μ. για τα οποία δικαιούχος είναι ο Δήμος Κατερίνης και υπόχρεος ο Σακελλαρίου Χρήστος του Ευαγγέλου
602/2012 απόφαση

Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ.542, ιδιοκτησία 021948 (Φωτιάδου Κυριακής του Ανέστη) Π.Ε. Εθνικό Στάδιο – Επέκταση, ποσού 945,00 ευρώ
603/2012 απόφαση

Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ.802, ιδιοκτησία 022540 (Λιακόπουλος Αριστείδης, Ηλίας και Μαριλένα) Π.Ε. Εθνικό Στάδιο – Επέκταση, ποσού 6.600,00 ευρώ
604/2012 απόφαση

Ορισμός του κ. Σταύρου Αμβροσιάδη του Γεωργίου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2000 πράξη εφαρμογής Ευαγγελικών στο Ο.Τ. 107 με κ.κ. 040326
605/2012 απόφαση

Ορισμός της κ. Ευδοκίας Φοροζίδου συζύγου Γεωργίου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 2/2002 πράξη εφαρμογής Βατάν στο Ο.Τ. 873 με κ.κ. 037812
606/2012 απόφαση

Εμμονή στην 212/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 133γ της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης
607/2012 απόφαση

Εμμονή στην 159/2012 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 365Α της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης
608/2012 απόφαση

Εμμονή στην 595/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 189 – 164 - 165 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Αναθεώρηση της Δ.Ε. Κατερίνης
609/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.749 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση Δήμου Κατερίνης
610/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.72/2012 μελέτης του έργου «Μίσθωση γερανοφόρου για κοπές και κλαδεύσεις πολύ υψηλών δέντρων 2012», προϋπολογισμού 14.963,10 ευρώ με ΦΠΑ.
611/2012 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή θέσεων φύτευσης σε οδούς του Δήμου Κατερίνης» (76/2011 μελέτη) κατά 3 μήνες
612/2012 απόφαση

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  και  αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012 (με ανοιχτό διαγωνισμό θα γίνει το έργο)
613/2012 απόφαση

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» (32/2012 μελέτη)  (με ανοιχτό διαγωνισμό θα γίνει το έργο)
614/2012 απόφαση

Συζήτηση επί του νόμου 4093/2012 για όλα τα θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ και ειδικότερα για το ζήτημα της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων (έκδοση ψηφίσματος κατά της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων)
615/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2011 – 2012
616/2012 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.419,04 € (Γ κατανομή 2012) για τις λειτουργικές δαπάνες των  Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές» (σύμφωνα με την 14/2012 εισήγηση της ΔΕΠ)
617/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
618/2012 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 247.649,38 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου
619/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
620/2012 απόφαση

Κατανομή ποσού 9.182,21 + 6.677,97 = 15.860,18 ευρώ  στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης, για τους Σχολικούς Τροχονόμους για την περίοδο Ιανουάριος 2012 - Μάρτιος 2012 και Απρίλιος 2012 - Ιούνιος 2012 αντίστοιχα (σύμφωνα με την αριθ.15/2012 εισήγηση της ΔΕΠ Κατερίνης)
621/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση στην Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την προετοιμασία του φακέλου διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Προσθήκη 6 αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κορινού Πιερίας», με το ποσό των 40.590 ευρώ με ΦΠΑ.
622/2012 απόφαση

Συζήτηση επί αιτήσεως της κ. Αικατερίνης Μηλακιώτη του Δημητρίου, χήρας του Ευθυμίου Καλεβρά σχετικά με την αποδοχή σύστασης σύμβασης χρησιδανείου ως το 2015 για τη χρήση από το Δήμο Κατερίνης έργων του εκλιπόντος γλύπτη κ. Ευθυμίου Καλεβρά
623/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 157/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την 53/2012 απόφαση ΔΣ) που αφορά στον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και στον ορισμό προέδρου – αντιπροέδρου  
Τακτικά μέλη                        Αναπληρωματικά μέλη
1. Ίτσιος Γιώργος – Δ.Σ.             1.Μπατάλα Καλιόπη– Δ.Σ.
2. Παπαζήσης Αναστάσιος – Δ.Σ.             2.Καρατζόγλου Χαράλαμπος– Δ.Σ.
3. Νατσιός Νικόλαος – Δ.Σ.            3.Παπατολίκα Βικτώρια– Δ.Σ.
4. Μπίνιας Κων/νος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Μαλτζάρης Ιωάννης - Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Ανανιάδης Σταύρος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    5.Σαλπιστής Νικόλαος– Δ.Σ. από τη μειοψηφία
6. Πολυχρόνης Κων/νος - δημότης            6. Σωτηριάδου Μαρία- δημότισσα
7. Δάφκος Ιωάννης - δημότης            7. Κουκουλής Κων/νος- δημότης
8. Κριθάρα Μαρία– δημότισσα            8. Δράντζιου Ολυμπία - δημότισσα
9. Καλαϊτζίδης Γιώργος - δημότης        9. Αμανατίδου Μαργαρίτα- δημότισσα
10. Βάσου Φρειδερίκη- δημότισσα            10. Σταυριανίδου Όλγα - δημότισσα
11. Ελευθεριάδου Έλλη - δημότισσα        11. Λαζαρίδου Ζαίρα – δημότισσα
12. Καραγιαννίδου Κική - δημότισσα        12. Αραβίδης Γιώργος - δημότης
13. Εκπρόσωπος γονέων                13. Εκπρόσωπος γονέων
14. Δ/ντής Σχολείου, Καραμούζας Δημήτριος     14. Δ/ντής Σχολείου, Τόνας Σωτήριος
15. Δ/ντής Σχολείου, Φελεκίδης Γεώργιος        15. Δ/ντής Σχολείου, Χρυσάφη Φωτεινή
624/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 158/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την 637/2011 απόφαση ΔΣ) που αφορά στον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και στον ορισμό προέδρου – αντιπροέδρου   
Τακτικά μέλη        Αναπληρωματικά μέλη
1. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος – Δ.Σ.             1. Ντόντης Λάζαρος – Δ.Σ.
2. Γκοτζαμανίδης Γιώργος – Δ.Σ.                2. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος– Δ.Σ.
3. Αθανασιάδης Παναγιώτης – Δ.Σ.            3. Παπατολίκα Βικτώρια– Δ.Σ.
4. Αθανασιάδης Χαράλαμπος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Μαλτζάρης Ιωάννης - Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Νατσιός Στέφανος– Δ.Σ. από τη μειοψηφία        5. Μηλιώτης Νικόλαος– Δ.Σ. από τη μειοψηφία
6. Μπιτόπουλος Βασίλειος – δημότης             6. Μπίλα Ματίνα - δημότισσα
7. Ζανέτας Λεωνίδας- δημότης                7. Κωνσταντινίδης Κυριάκος- δημότης
8. Κανάλη Ευαγγελία– δημότης                8. Σαπίδου Εριφίλη- δημότισσα
9. Καλαϊτζής Χρήστος - δημότης                9. Αμανατίδου Μαργαρίτα – δημότισσα
10. Ντούρος Δημήτριος - δημότης                10. Δράντζιου Ολυμπία – δημότισσα
11. Καλτσίδης Αλέξανδρος - δημότης            11.Κουμπρίδης Γεράσιμος– δημότης
12. Εκπρόσωπος γονέων                     12. Εκπρόσωπος γονέων
13. εκπρόσωπος μαθητών                    13. εκπρόσωπος μαθητών
14. Διευθυντής σχολείου, Γκανάτσιος Ιωάννης        14. Διευθυντής σχολείου, Σιδηρόπουλος Γεράσιμος
15. Διευθυντής σχολείου, Παπαργυρίου Αλέξανδρος        15. Διευθυντής σχολείου, Πιπίλης Κωνσταντίνος
625/2012 απόφαση

Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Κατερίνης (Ορίζει, για τη διετία 2013-2014, το δημοτικό σύμβουλο Χρυσόστομο Κυραϊλίδη ως πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) με αναπληρωτή του το Δ.Σ. Γεώργιο Ίτσιο και επιλέγει ως παραγωγικές τάξεις οι οποίες θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στη ΔΕΠ τις εξής: Σύλλογος Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού και Ποντιακός Σύλλογος Σεβαστής.)
626/2012 απόφαση

Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2012
(Τακτικά Μέλη                    Αναπληρωματικά Μέλη
Γιουμίδης Αλέξανδρος-Δ.Σ., Πρόεδρος ΔΣ             Πούλιου Περδίκη Ασημίνα –
Ίτσιος Γεώργιος-Δ.Σ.                Μπερεδήμας Παναγιώτης –Δ.Σ.
Γκόλτσιος Λάζαρος -Δημότης            Δρούγκας Φώτιος-Δημότης
Κοσμάς Δημήτριος-υπάλ.του Δήμου μας-Γραμ.       Παραδείσης Ιάκωβος–υπαλ.του Δήμου μας)
627/2012 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Τακτικά μέλη                    Αναπληρωματικά μέλη
1. Καρατζόγλου Χαράλαμπος – Δ.Σ.         1. Παπατολίκα Σιτζόγλου Βικτώρια – Δ.Σ.
2. Γιουμίδης Αλέξανδρος – Δ.Σ.             2. Σατραζέμης Ζήνων – Δ.Σ.
3. Μπατάλα Καλλιόπη – Δ.Σ.            3. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος – Δ.Σ.
4. Μάντζιος Αντώνιος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Αθανασιάδης Χαράλαμπος- Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Φωτιάδης Νικόλαος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    5. Νατσιός Στέφανος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία
6. Πανίδης Παναγιώτης - δημότης            6. Διαμαντοπούλου Τριανταφυλλιά - δημότισσα
7. Μπαζάκου Στέλλα                7. Ηλιάδου Ανδρομάχη - δημότισσα
8. Παρασκευάς Πέτρος – δημότης            8. Κεραϊλίδης Δημήτριος - δημότης
9. εκπρόσωπος των εργαζομένων            9. εκπρόσωπος των εργαζομένων
628/2012 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
    Τακτικά μέλη                    Αναπληρωματικά μέλη
1. Μπουσνάκης Αστέριος – Δ.Σ.)            1. Καρατζόγλου Χαράλαμπος – Δ.Σ.
2. Παπαγιαννούλης Αντώνιος – Δ.Σ.        2. Παπατολίκα Σιτζόγλου Βικτώρια – Δ.Σ.
3. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος – Δ.Σ.        3. Γκουγκουρέλας Χρήστος – Δ.Σ.
4. Μηλιώτης Νικόλαος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Νατσιός Στέφανος- Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Γκόλτσιος Λάζαρος - δημότης            5. Ηλιάδου Ανδρομάχη- δημότισσα
6. Ορέστης Φώτης- δημότης            6. Λαζαρίδου Ζαΐρα - δημότισσα
7.Δρούγκας Φώτιος– δημότης             7. Φασούλας Αντώνιος - δημότης
8. εκπρόσωπος των εργαζομένων            8. εκπρόσωπος των εργαζομένων
9. εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα –ΕΚΑΣΚΕΜ-    9. εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα –ΕΚΑΣΚΕΜ-
629/2012 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου
    Τακτικά μέλη                        Αναπληρωματικά μέλη
1. Βαϊνάς Δημήτριος – Δ.Σ.                 1. Ντόντης Λάζαρος – Δ.Σ.
2. Πούλιου Περδίκη Ασημίνα– Δ.Σ.             2. Νατσιός Νικόλαος – Δ.Σ.
3. Μαλτζάρης Ιωάννης – Δ.Σ. από τη μειοψηφία        3. Κυριακίδης Γεώργιος- Δ.Σ. από τη μειοψηφία
4. Σπυριδοπούλου Παπαδοπούλου Ελένη - δημότισσα        4. Δράντζιου Ολυμπία - δημότισσα
5. Κουκουλής Κων/νος - δημότης                5. Δρούγκας Φώτιος - δημότης
6. Σωτηριάδου Μαρία – δημότισσα                6. Καλαϊτζίδης Γιώργος - δημότης
7. Ζησοπούλου Μαρία - δημότισσα                7. Αραβίδης Γιώργος - δημότης
8. Δημητριάδης Ελευθέριος - δημότης             8. Σιαμάγκας Γιώργος - δημότης
9. Ντούρος Δημήτριος- δημότης                9. Γκόλτσιος Λάζαρος - δημότης
10. εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα –Ιατρικός Σύλλογος-    10. εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα –Ιατρικός Σύλλογος-
11. εκπρόσωπος εργαζομένων                11. εκπρόσωπος εργαζομένων
630/2012 απόφαση

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου για το έτος 2013
       Τακτικά μέλη                            Αναπληρωματικά μέλη
1. Μπατάλα Καλλιόπη – Δ.Σ. (πρόεδρος)                1. Λιακόπουλος Αθανάσιος – Δ.Σ.
2. Παπαζιώγας Νικόλαος – Δ.Σ.                    2. Παπαγιαννούλης Αντώνης – Δ.Σ.
3. Μάντζιος Αντώνιος –Δ.Σ. από τη μειοψηφία            3.
4. Μωυσιάδης Ελευθέριος – δημότης (αντιπρόεδρος)        4. Σταυριανίδου Όλγα - δημότισσα
5. Κελαϊδίτης Κων/νος - δημότης                    5. Μαλεζά Σοφία - δημότισσα
6. Μπίσμπα Μερόπη–δημότισσα                    6. Σωτηριάδου Μαρία - δημότισσα
7. εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα –Εμπoρικός Σύλλογος Κατερίνης-    7. εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα – Εμπoρικός
  Σύλλογος Κατερίνης-
631/2012 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου
    Τακτικά μέλη                    Αναπληρωματικά μέλη
1. Παπαδημητρίου Θωμάς – Δ.Σ. (πρόεδρος)    1. Σατραζέμης Ζήνων – Δ.Σ.
2. Γκοτζαμανίδης Γιώργος – Δ.Σ. (αντιπρόεδρος)    2. Παπαζιώγας Νικόλαος – Δ.Σ.
3. Καρατζόγλου Χαράλαμπος – Δ.Σ.        3. Μπουσνάκης Αστέριος – Δ.Σ.
4. Κυριακίδης Γιώργος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Μαλτζάρης Ιωάννης - Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Νατσιός Στέφανος - Δ.Σ. από τη μειοψηφία    5. Μηλιώτης Νικόλαος - Δ.Σ. από τη μειοψηφία
6. Λαζαρίδου Ζαίρα - δημότισσα            6. Αραβίδης Γεώργιος - δημότης
7. Αποστολόπουλος Δημήτριος- δημότης        7. Κουκουλής Κων/νος - δημότης
8. Αρβανιτίδου Ελισσάβετ – δημότισσα        8. Δράντζιου Ολυμπία - δημότισσα
9. Κορομπίλης Κων/νος- δημότης            9. Σταυριανίδου Όλγα - δημότισσα
10. Πατήρ Ιωακείμ Οικονομίκος- δημότης        10. Σιαμάγκας Γιώργος - δημότης
11. Ηλιάδου Ανδρομάχη - δημότισσα        11. Μπαζάκου Στυλιανή - δημότισσα
12. Μακρίδου Παρτσαλίδου Παρθένα - δημότισσα    12. Ζησοπούλου Μαρία – δημότισσα
13. Μιράντα Παππά - δημότισσα            13. Γκόλτσιος Λάζαρος - δημότης
14. Μαβίνης Αργύριος - δημότης            14. Διαμαντοπούλου Τριανταφυλλιά – δημότισσα
15. εκπρόσωπος εργαζομένων            15. εκπρόσωπος εργαζομένων
632/2012 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
633/2012 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 770.366,47 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις - έργα
634/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση υλοποίησης προγραμμάτων «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2012 – 2013 (αντί του ποσού των  19.184,33€  συν Φ.Π.Α. 23% 4.412,40 € σύνολο 23.596,73 € στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.)
635/2012 απόφαση

Υποβολή αιτήματος για ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων στο Τ.Π.&Δ., σύμφωνα με το Ν.4093/2012
636/2012 απόφαση

Υποβολή αιτήματος για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια έτους 2012 των επιχειρήσεων του δήμου από το Τ.Π.& Δ. για τα οποία είναι εγγυητής ο Δήμος Κατερίνης
637/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που θα αποτελέσει έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Πιερίας (στο Παλαιό Κεραμίδι)
638/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου, ύστερα από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης & Πλαταμώνος  (Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κάτω Μηλιάς), και συγκεκριμένα του 2ου ορόφου του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Πέτρας (Δημοτικό κατάστημα Κάτω Μηλιάς), με σκοπό την διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
639/2012 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης για μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στο Β.Κ 341 της Τ.Κ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραλίας
640/2012 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 295 τμ στο κληροτεμάχιο 1302 στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λόφου για κατασκευή ναϊδρίου
641/2012 απόφαση

Έγκριση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης με δημοπρασία
642/2012 απόφαση

Έγκριση μίσθωσης του με αριθ. 1275 δημοτικού καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» στη Δ.Κ. Κορινού με δημοπρασία
643/2012 απόφαση

Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Κατερίνης
644/2012 απόφαση

Αμοιβή δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις σε υποθέσεις του Δήμου
645/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
646/2012 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
647/2012 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
648/2012 απόφαση

Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013
649/2012 απόφαση

Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
650/2012 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
651/2012 απόφαση

Καταρτισμός  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
652/2012 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 19.011,44 που αφορά στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και συγκεκριμένα στο «Ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα κελύφη του Δήμου Κατερίνης»
653/2012 απόφαση

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της αριθ. 53/2012 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013»
654/2012 απόφαση

Έγκριση διάλυσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δ. Παραλίας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας στο Δήμο Παραλίας Ν.Πιερίας με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.»
655/2012 απόφαση

Έγκριση της 80/2012 μελέτης του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό
656/2012 απόφαση
 
Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Φωτεινών Σηματοδοτών (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (81/2012 μελέτη)
657/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Εξοχής Δήμου Εξοχής» (26/2009 πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας)
658/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη)
659/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη)
660/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
661/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – εμπλουτισμός δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. του Δήμου Πιερίων» (190/2008 πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας)
662/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης – ανάπλασης πλατείας Δ.Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη)
663/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο» (78/2010 μελέτη)
664/2012 απόφαση

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (70/2011 μελέτη) από 31/12/2012 έως και 30-06-2013
665/2012 απόφαση

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» (31/2011 μελέτη) από 30/11/2012 έως και 31-05-2013
666/2012 απόφαση

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας κέντρου» (72/2009 μελέτη) από 31.12.2012 έως και 30.06.2013
667/2012 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων» (40/2012 μελέτη) από 07.11.2012 έως και 31.12.2012
668/2012 απόφαση

Έγκριση διενέργειας δημοτικών προμηθειών
669/2012 απόφαση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ.130/2012 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή
670/2012 απόφαση

Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
671/2012 απόφαση

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2013
672/2012 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Κατασκευή λιμνοδεξαμενών στη θέση ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ της Δ.Κ. Λόφου του Δήμου Κατερίνης» έγκριση της μελέτης του έργου και εξουσιοδότηση δημάρχου
673/2012 απόφαση

Έγκριση για την απευθείας αγορά έκτασης 18.313 τ.μ. στη θέση «Καβραμπάρα» Καταλωνίων ως μόνης κατάλληλης για την κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων Δήμου Κατερίνης
674/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β φάσης»
675/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (24/2010 μελέτη)
676/2012 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κυνοκομείου»
677/2012 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού στο Δ.Δ. Ελατοχωρίου» (Αριθ. μελ. 58/2012)
678/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων και επιλογή της βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πιερίας»
679/2012 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.46 της πολεοδομικής ενότητας Σβορώνου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης
680/2012 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης της κ. Αναστασίας Ιωακειμίδου, εμμονή στη 210/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.33 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Αναθεώρηση Δήμου Κατερίνης
681/2012 απόφαση

Απόρριψη των ενστάσεων (της κ. Ευανθίας Ζουγκουρίδου, των Ε. Λιακπούλου και Δ. Παπαδόπουλου) και εμμονή στη 44/2012 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.624-622-626-772 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση Δήμου Κατερίνης
682/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της Δημητρίου Ζάρκου του Λεωνίδα στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν»
683/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του Ευάγγελου Δροσούνη του Γεωργίου στην πολεοδομική ενότητα «Εθνικού Σταδίου»
684/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του Δημητρίου Πιπερίδη του Λεωνίδα στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν»
685/2012 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του Σάββα Τζιαλίδη του Αλέξανδρου στην πολεοδομική ενότητα «Ευαγγελικά – Ν. Ζωή»
686/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ.892, ιδιοκτησίας Φεβρωνίας Μιχαλοπούλου, στην πολεοδομική ενότητα Βατάν – Επέκταση
687/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ.108 109Α, ιδιοκτησίας Γεωργίου Παναγιωτόπουλου, στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών – Ν. Ζωής
688/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ.425, ιδιοκτησίας Έλλης Δημητριάδου και Κυριακής Δημητριάδου, στην πολεοδομική ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού – επέκταση
689/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Τσομίδη Χαράλαμπου και λοιπών, στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών – Ν. Ζωής
690/2012 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ.683, ιδιοκτησίας Ανανιάδου Αλεξάνδρας και λοιπών, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
691/2012 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.1/2000 πράξης εφαρμογής Π.Ε. επέκτασης Ευαγγελικών Κατερίνης»
692/2012 απόφαση
 

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής ενότητας Ευαγγελικά – Ν. Ζωή Δήμου Κατερίνης»
693/2012 απόφαση

Έγκριση του 7ου Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΔΕΥΑΚ για τη λειτουργία του Κέντρου Αποκατάστασης Ζημιών
694/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 160/2012 αποφάσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στη Ρύθμιση δανείων της ΔΕΥΑΚ από το Τ.Π.Δ.  
695/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 167/2012 απόφασης Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ που αφορά στην έγκριση ειδικού τιμολογίου τελών ύδρευσης αποχέτευσης του Γ. Νοσοκομείου Κατερίνης
696/2012 απόφαση

Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης (13/2012 απόφαση της ΔΕΠ)
697/2012 απόφαση