Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για τη διετία 2013 – 2014 (λήξη δημοτικής περιόδου: 31 Αυγούστου 2014) [πρόεδρος: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιπρόεδρος: Αθανασιάδης Χαράλαμπος, γραμματέας: Νατσιός Νικόλαος]
1/2013 απόφαση

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης για τη διετία 2013 – 2014 (λήξη δημοτικής περιόδου: 31 Αυγούστου 2014) [τακτικά μέλη: 1. Ίτσιος Γιώργος, 2. Τζουμέρκα Μπατάλα Καλλιόπη, 3. Καρατζόγλου Χαράλαμπος, 4. Παπατολίκα Σιτζόγλου Βικτώρια, 5. Γιουμίδης Αλέξανδρος, 6. Μαλτζάρης Ιωάννης (από την μειοψηφία), 7. Κυριακίδης Γιώργος (από την μειοψηφία), 8. Νατσιός Στέφανος (από την μειοψηφία) και Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Αθανασιάδης Παναγιώτης, 2. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, 3. Σατραζέμης Ζήνων, 4. Γκούνας Αθανάσιος (από την μειοψηφία), 5. Μηλιώτης Νικόλαος (από την μειοψηφία)]
2/2013 απόφαση

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης, για τη διετία 2013 – 2014 (λήξη δημοτικής περιόδου: 31 Αυγούστου 2014) [Τακτικά Μέλη: 1. Ίτσιος Γιώργος, 2. Τζουμέρκα Μπατάλα Καλλιόπη, 3. Καρατζόγλου Χαράλαμπος, 4. Βαϊνάς Δημήτριος, 5. Πούλιου Περδίκη Ασημίνα, 6. Αθανασιάδης Χαράλαμπος (από την μειοψηφία), 7. Στυλιανίδης Αθανάσιος (από την μειοψηφία), 8. Μπογιατζής Χρήστος (από την μειοψηφία) και Αναπληρωματικά Μέλη:1. Νατσιός Νικόλαος, 2. Γιουμίδης Αλέξανδρος, 3. Χατζηκώστας Γιώργος, 4. Νατσιός Στέφανος (από την μειοψηφία), 5. Φωτιάδης Νικόλαος (από την μειοψηφία)]
3/2013 απόφαση

Πίνακας θεμάτων από την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2013.
Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013
        
    ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)    
        
0    ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    33.151.340,56
01    ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    270.100,00
02    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    4.500,00
03    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    5.861.600,00
04    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    1.405.000,00
05    ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    363.500,00
06    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    24.896.640,56
07    ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    350.000.00
        
1    ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    38.860.950,73
11    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    50.000,00
12    ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    10.291.610.93
13    EΠΙXOPHΓHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    28.113.339,80
14    ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ    0,00
15    ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ    36Ι.000,00
16    ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    45.000,00
        
2    ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ    7.298.265,95
21    ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ    7.269.765,95
22    ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.  ΕΚΤΑΚΤΑ    28.500,00
        
3    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.    12.709.542,62
31    ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ    0,00
32    ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ    12.709.542,62
        
4    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    10.288.376,90
41    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙ0Υ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    5.142.000,00
42    ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    5.146.376,90
        
5    ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    5.616.422,24
511    ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    856.384,10
512    ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    4.760.038,14
        
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:    107.924.899,00

        
    ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ    
    ΠΙΝΑΚΑΣ 1    
6    Έξοδα    40.336.260,50
60    Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    11.309.978,69
61    Αμοιβές αιρετών και τρίτων    2.190.787,19
62    Παροχές τρίτων    4.939.252,12
63    Φόροι τέλη    85.500,00
64    Λοιπά Γενικά έξοδα    308.000,00
65    Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως    5.172.134,03
66    Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    1.169.503,87
67    Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους    15.091.104,60
68    Λοιπά Έξοδα    70.000,00
7    Επενδύσεις    37.455.271,55
71    Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων    1.055.043,63
73    Έργα    32.686.890.49
74    Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες    3.713.337,43
75    Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)    0,00
8    Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις    29.983.366,95
81    Πληρωμές ΠΟΕ    3.740.997,88
82    Αποδόσεις    5.324.000,00
83    Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.    8.868.261,07
85    Προβλέψεις μη είσπραξης    12.050.108,00
9    Αποθεματικό    150.000,00
           Σύνολα                           107.924.899,00
        
        
    ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     
00    ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     22.308.861,23
10    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    4.548.773.41
15    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    23.990.283,72
20    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ    8.148.201,05
25    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    2.329.503,46
30    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    12.486.630,02
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    938.093,78
40    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    2.169.367,32
45    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ    138.615,00
50    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ    710.340,00
70    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    22.863,06
       Σύνολα                           77.791.532,05
        
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:    107.924.899,00

4/2013 απόφαση ΔΣ

Λήψη απόφασης για α) κατανομή ποσού 207.419,04  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του  Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών   έτους 2013 και β) Την κατανομή ποσού 132.361,36  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για δαπάνες θέρμανσης   έτους 2013  (σύμφωνα με την αριθ.1/2013 απόφαση)
5/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για διακοπή της συνεδρίασης και συνέχισή της για αύριο 30.01.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00
6/2013 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τη λειτουργία των διοδίων στο ύψος του Αιγινίου
7/2013 απόφαση

Μίσθωση ακινήτου για το Αγροτικό Ιατρείο Ράχης    
8/2013 απόφαση                            

Έγκριση της αριθ.11/2013 απόφασης του Διοκ/κού Συμ/λίου του Δ.Ω.Κ. (Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης) με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης έτους 2013»
9/2013 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
10/2013 απόφαση

Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες
11/2013 απόφαση

Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
12/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
13/2013 απόφαση

Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
14/2013 απόφαση

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσμα εκτός σχεδίου πόλεως, στο οποίο δεν παρέχονται υπηρεσίες
15/2013 απόφαση

Προσδιορισμός θέσεων (σταθερών σημείων) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με την αριθ.6/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.) και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
16/2013 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου για τη  στέγαση των γραφείων του «Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ», στο νέο κλειστό γυμναστήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού
17/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό έργο «Συκιές» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας»
18/2013 απόφαση

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με ΑΜ: 04/2011 και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» με νέο προϋπολογισμό 221.500,00 ευρώ
19/2013 απόφαση

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με ΑΜ: 03/2011 και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης» με νέο προϋπολογισμό 190.157,00,00 ευρώ
20/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «l 321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου»
21/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «l 321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης»
22/2013 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Κορινού, συμμετοχή του Δήμου (ως φορέας υλοποίησης) στην πρόσκληση με κωδικό 4.1.2_3.7 (Α.Π.:61-ΑL/05.07.2011) του Άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με τίτλο πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, της υποβολής της πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του
23/2013 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού, συμμετοχή του Δήμου (ως φορέας υλοποίησης) στην πρόσκληση με κωδικό 4.1.2_3.7 (Α.Π.:63-ΑL/05.07.2011) του Άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με τίτλο πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Κουρμπάνι”», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, της υποβολής της πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του
24/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δ.Δ. Βρύας Δήμου Πιερίων – Β΄ φάση» (184/2008 μελέτη)
25/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση υψώματος Αγ. Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» της Δ.Ε. Ελαφίνας (135/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
26/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
27/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δ.Ε. Ελαφίνας) (134/2010 μελέτη ΤΥΔΚ) από 27.11.2012 μέχρι 27.03.2013
28/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας)» (αφορά οικισμούς της Δ.Ε. Ελαφίνας) (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ) από 30.12.2012 μέχρι 30.03.2013
29/2013 απόφαση

Ορισμός υπευθύνου έργου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ και ορισμός προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
30/2013 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης της ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. - αναδόχου του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου» (αριθ. μελέτης 7/2011) κατά του αριθ. πρωτ. 77724/15.11.2012 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου μας και της εγκεκριμένης 4ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών και του 4ου ΠΠΑΕ του έργου
31/2013 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στο έργο « Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης, αριθ. μελ. 29/2011»
32/2013 απόφαση

Καθορισμός μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Β’ Πάροδος Β. Παύλου 4 στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την αριθ. 4/2013 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
33/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη) από 31.12.2012 μέχρι 31.12.2013
34/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη) από 31.12.2012 μέχρι 30.06.2013
35/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη) από 31.12.2012 μέχρι 30.06.2013
36/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη) από 31.12.2012 μέχρι 31.03.2013
37/2013 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού)»
38/2013 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.461401/17952/18.12.2012 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Πιερίας)
39/2013 απόφαση

Γνωμάτευση για άδεια τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχικής χρήσης για το έτος 2013 από την εταιρεία «Βασ. Λάμπρου Α.Ε. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» στην ακτή Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
40/2013 απόφαση

Ορισμός των κ. Κυριακής Γκαλδερίμογλου του Γεωργίου και Χρυσόστομου Παυλίδη του Γεωργίου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2000 πράξη εφαρμογής Ευαγγελικών στο Ο.Τ. 88Β με κ.κ. 053014
41/2013 απόφαση

Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Αναστάσιου Καραντώνα του Ιωάννη
42/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κ. Ιωάννη Νικολαΐδη
43/2013 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 7 και 8/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών Δήμου Κατερίνης
44/2013 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
45/2013 απόφαση

Παραχώρηση  πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων από το Δήμο Κατερίνης στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για τις ανάγκες του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
46/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.8/2013 απόφασης του Διοικ/κού Συμ/λίου του Ο.Π.Π.Α.Π.  (Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας) Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ο.Π.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2013»
47/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.86/2012 απόφασης του Διοικ/κού Συμ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης) με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικού έτους 2013»
48/2013 απόφαση

Ανοικτή συζήτηση με θέμα το ζήτημα των διοδίων
49/2013 απόφαση

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία.
50/2013 απόφαση

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης που αφορούν στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη, σύμφωνα με την αριθ.28Α/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
51/2013 απόφαση

Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμ/λίου σύμφωνα με την αριθ.60/2013 απόφαση Ο.Ε. με θέμα [Ανάκληση της 39/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ» και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο]
[Εκφράζεται η γνώμη να συνεχιστούν οι διαδικασίες που αφορούν την έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού του έργου]
52/2013 απόφαση

Αποδοχή της αριθ. 22/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης του Δήμου Κατερίνης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με κωδικό MIS 373659 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)
[επιβεβαιώνει – επικαιροποιεί:    1) Την αποδοχή της ενταγμένης πράξης του Δήμου Κατερίνης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με κωδικό MIS 373659 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»), 2) Εξουσιοδοτεί το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και υποβολή των απαιτούμενων σχετικών μελετών, την εκτέλεση εργασιών κλπ, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης, 3) Εκχωρεί στο Δήμο Κατερίνης την αρμοδιότητα παρεμβάσεων στο Κολυμβητήριο Κατερίνης στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης του Δήμου Κατερίνης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»]
53/2013 απόφαση

Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου (του αριθ. 73 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν. Κεραμιδίου, ιδιοκτησίας Αλέξιου Αναστασιάδη) με σκοπό την κατασκευή αντλιοστασίου και επιπλέον δεξαμενών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
54/2013 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ.1γ του ΠΔ 23/2000 («περί ναυαγοσωστών») [Αθανασιάδη Παναγιώτη ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό τον κ. Κυραϊλίδη Χρυσόστομο]
55/2013 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απαγόρευση αλιείας με ψαροντούφεκο στην Πιερία και ευρύτερα στο Θερμαϊκό Κόλπο (ύστερα από αίτηση του Συλλόγου «Τρίτωνες»)
56/2013 απόφαση

Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας [Τακτικά μέλη: Παπαγιαννούλης Αντώνιος, Κεραμιδιώτης Ευστάθιος, Βαϊνάς Δημήτριος, Φωτιάδης Νικόλαος (από τη μειοψηφία) & Αναπληρωματικά μέλη: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Νατσιός Νικόλαος, Ίτσιος Γιώργος, Νατσιός Στέφανος (από τη μειοψηφία)]
57/2013 απόφαση

Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρων – αντιπροέδρων των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου (ΔΩΚ και ΟΠΠΑΠ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 20585/10.04.2007 και το Ν.4093/2012
58/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.183/2012 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Σχολείο Ολύμπου-Πιερίων»] σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.10802/19.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πιερίας)
59/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος (τον κ. Γεώργιο Γρηγοριάδη με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σιώκα)
60/2013 απόφαση

Αποδοχή ποσών ύψους 126.109,55 ευρώ και 126.109,55 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση των ποσών αυτών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις - έργα
61/2013 απόφαση

Έκτακτη επιχορήγηση του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης με το ποσό των 100.000,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του
62/2013 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (η 1η για το 2013)
63/2013 απόφαση

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1-1-2012 έως 31-12-2012 [οι λογιστές της ΣΟΛ Α.Ε.: Πατερομιχελάκης Βασίλειος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421 ως τακτικός και ο Τριμπόνιας Παναγιώτης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14941 ως αναπληρωματικός. Η αμοιβή που θα απαιτηθεί για τη διενέργεια του παρόντος ελέγχου θα ανέλθει σε € 16.250,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.]
64/2013 απόφαση

Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (σύμφωνα με την 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
65/2013 απόφαση

Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κατερίνης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ακύρωση δύο κυκλοφορουσών επιταγών
66/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
67/2013 απόφαση

Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
68/2013 απόφαση

Διόρθωση της 14/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους»
69/2013 απόφαση

Διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
70/2013 απόφαση

Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφής μετά την παρέλευση εικοσαετίας
71/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
72/2013 απόφαση

Πιτούλη Βασιλική, 295,20 ευρώ
73/2013 απόφαση

Παντούλη Χαρίκλεια, 369,00 ευρώ
74/2013 απόφαση

Δημήτρης Αναγνωστούδης, 246,00 ευρώ+123,00 ευρώ+98,40 ευρώ
75/2013 απόφαση

Νικολέττα Δαρίβα + Σπύρος Κωνσταντόπουλος, 1.500,00 ευρώ συνολικά
76/2013 απόφαση

Παραχώρηση για χρήση μιας (1) αίθουσας που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Μοσχοποτάμου στον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κερασιών – Νωπών Φρούτων και Κηπευτικών Ορεινών Πιερίων» για να στεγαστούν τα γραφεία του
77/2013 απόφαση

Έγκριση αιτήματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για παραχώρηση χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης, προκειμένου να πραγματοποιεί εξετάσεις δίτροχων οχημάτων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) 1-2 φορές της εβδομάδα κατά τις μεσημβρινές ώρες.
78/2013 απόφαση

Καταρχήν λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιωτική που ανήκει στους αδελφούς Γραμμένου στον Κάτω Άγιο Ιωάννη
79/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013 (είναι η 1η του 2013)
80/2013 απόφαση

Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης  «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» με κωδικό MIS 380432, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ύστερα από την αριθ. 8257/18-10-2012 απόφαση Ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της αριθ. 185/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
81/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Καλόγηρος του Τ.Κ. Ράχης» (αριθ.μελέτης 84/2011) με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό
82/2013 απόφαση

Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – κατασκευή μικρών φραγμάτων»
83/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Γεωλογική έκθεση με τίτλο: [Αρδευτικό έργο «Άγιος Γεώργιος» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης]
84/2013 απόφαση

Έγκριση της Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής έκθεσης με τίτλο: [Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΤΧΧΧ1 στο Γήπεδο Καλλιθέας, Νομού Πιερίας, για χρήση αναψυχής – αθλητικές δραστηριότητες].
85/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για αίτημα του Δήμου Κατερίνης σχετικά με τροποποίηση της απόφασης ένταξης, ώστε να αυξηθεί από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» η χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας» ΑΜ 89/2010 της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης μέχρι του ποσού της σύμβασης
86/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για αίτημα του Δήμου Κατερίνης για τροποποίηση της απόφασης ένταξης ώστε να αυξηθεί από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’’ η χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης ,Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας» AM: 90/2010 της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης μέχρι του ποσού της σύμβασης
87/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του Δικαιούχου που αφορούν στην Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329
88/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329»
89/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 23% 15.000,00 € (02/2013 μελέτη)
90/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2008 μελέτη)
91/2013 απόφαση

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Δίου – Ολύμπου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου και ιδίως την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια απορριμματοφόρων και σκούπας και γενικά την υπογραφή μελετών που απαιτούν την γνώση Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου
92/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη) από 31.12.2012 μέχρι 30.06.2013
93/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασία διαγράμμισης οδών Δ. Κατερίνης» (122/2009 μελέτη)
94/2013 απόφαση

Καθορισμός μιας θέσης στάσης στη Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την αριθ.28/2013 εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) για τις ανάγκες και ώρες λειτουργίας του Διαγνωστικού Εργαστηρίου της PIERIA MEDICAL Α.Ε. (εξυπηρέτηση ασθενοφόρων και οχημάτων που μεταφέρουν ασθενείς)
95/2013 απόφαση

Ορισμός Δ.Σ. ως μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80 [μέχρι 2.934,70 ευρώ: Αθανασιάδης Π. (Αθανασιάδης Χ.), από 2.934,71 μέχρι 8.804,11 ευρώ: Κεραμιδιώτης Ευστ. (Ανανιάδης Στ.), από 8.804,12 μέχρι 293.470,29 ευρώ: Ανανιάδης Στ. (Κεραμιδιώτης Ευστ.), από 293.470,30 και άνω: Γκούνας Αθ. (Γκουγκουρέλας Χρ.)] κατόπιν κλήρωσης.
96/2013 απόφαση

Ορισμός Δ.Σ. ως μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ.171/87 [από 880,41 μέχρι 8.804,11 ευρώ: Μπογιατζής Χρ. (Κυριακίδης Γ.), από 8.804,12 μέχρι 293.470,29 ευρώ: Μπερεδήμας Π. (Κοκαβίδης Γ.), από 293.470,30 και άνω: Μπίνιας Κ. (Μπογιατζής Χρ.)] κατόπιν κλήρωσης.
97/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων – εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.171/87 [για μικρά έργα – εργασίες γενικής φύσης: Παπαζήσης Αν., Αθανασιάδης Χ., Τσιλέμου Κ. (Μηλιώτης Ν., Κυραϊλίδης Χρ., Καραγιαννίδης Αν.) + για μικρά έργα – εργασίες ειδικής φύσης: Γκοτζαμανίδης Γ., Καραφουλίδης Χρ., Κατσαρέλη Αλ. (Καρατζόγλου Χ., Βαϊνάς Δ., Αντωνοπούλου Μ.)] κατόπιν κλήρωσης
98/2013 απόφαση

Έγκριση του αριθ.1/30.01.2013 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του δήμου μας
99/2013 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Εφαρμογή σχεδίου επέκτασης Δ.Δ. Κάτω Αγίου Ιωάννη»
100/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.434/2012 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ.037424 στο Ο.Τ.920 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν Επέκταση (ύστερα από αίτηση των Κων/νου Βαλιώτη και Σοφίας Βαλιώτη)] ως προς την τιμή μονάδας αποζημίωσης (σε 136,08 ευρώ/τ.μ. για το ρυμοτομούμενο τμήμα και σε 170,10 ευρώ/τ.μ. για το προσκυρούμενο τμήμα)
101/2013 απόφαση

Διάθεση θέσεων (κοινοχρήστων χώρων) για την τοποθέτηση περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης, από τους δικαιούχους του Π.Δ. 37/2009 (Δικαιούχοι ΑμεΑ και Πολύτεκνοι)
102/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 172.242,33  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για δαπάνες θέρμανσης έτους 2013 (σύμφωνα με την αριθ. 2/2013 απόφαση ΔΕΠ) Πρωτοβάθμια: 86.121,165 ευρώ και Δευτεροβάθμια: 86.121,165 ευρώ
103/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους (σύμφωνα με την αριθ. 3/2013 απόφαση ΔΕΠ)
104/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ.1 του Ν.3463/2006 με το ποσό των 45.000 ευρώ
105/2013 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης [ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: εβδομήντα (70) άτομα, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων: δέκα έξι (16) άτομα, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο): τρία (3) άτομα, ΔΕ Τεχνιτών (Λιπαντών Οχημάτων): ένα (1) άτομο, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων: ένα (1) άτομο]
106/2013 απόφαση

Έγκριση όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρίας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για την εφαρμογή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
107/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.13/2013 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 31/12/2012»
108/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.161/2012 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Τιμολογιακή Πολιτική έτους 2013».
109/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα της εταιρίας Ν. ΔΕΛΙΟΣ – Θ.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Αρεοπαγίτου 6, στην Κατερίνη
110/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Παπαδόπουλου Αναστασίου του Ευθυμίου που βρίσκεται στο 1ο χλμ Ε.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας (θέση Κορδέλες), στην Κατερίνη
111/2013 απόφαση

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης  Μαρτίου 1821, ανάθεση σχετικών προμηθειών και ψήφιση σχετικής πίστωσης (4.570,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6443.01)
112/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 14/2013  απόφασης ΔΣ της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013»
113/2013 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»
114/2013 απόφαση

Τροποποίηση της 66/2011 απόφασης ΔΣ σχετικά με τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
115/2013 απόφαση

Συζήτηση επί του αιτήματος εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιείται από το ΙΝ.Ε. της ΓΣΕΕ
116/2013 απόφαση

Συζήτηση επί αιτήματος «Πρωτοβουλίας του Πέλεκα – Κίνησης Πολιτών» σχετικά με την ανάπλαση, την οριοθέτηση του Λεύκου (Πέλεκα) ποταμού και την προστασία του από ρυπαντές που θέτουν την υγεία των πολιτών σε κίνδυνο
117/2013 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Κατερίνης κατά το διδακτικό έτος 2013 – 2014
118/2013 απόφαση

Καθορισμός ειδικότητας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
119/2013 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικοτήτων ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας και ΠΕ Ιατρού Εργασίας για το έτος 2013
120/2013 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
121/2013 απόφαση

Αποδοχή και διάθεση αποδοτέου ποσού Μαρτίου 2013 (126.109,55 ευρώ) στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009
122/2013 απόφαση

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως, στα οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες
123/2013 απόφαση

Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
124/2013 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
125/2013 απόφαση

Επιβολή προστίμων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
126/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Πρόδρομου Τσιμερίκα (ΑΜ 438), για γνωμοδότηση εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
127/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Βασιλικής Πιτούλη (ΑΜ 472), για γνωμοδότηση εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων
128/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για σύνταξη και υποβολή προσφυγών και γνωμοδότηση σχετικά με συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 8
129/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών του Δήμου Κατερίνης με απευθείας ανάθεση και ανάθεση αυτών
130/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, τροφίμων, ειδών καθαριότητας, φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών
131/2013 απόφαση

Έγκριση με απευθείας αναθέσεις προμηθειών (ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων κλπ) για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του δήμου (ΔΩΚ, ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ)
132/2013 απόφαση

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο άλσος Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ.
133/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
134/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
135/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (42/2009 μελέτη)
136/2013 απόφαση

Παραχώρηση θέσεων στάσης – στάθμευσης για Ι.Χ. αυτοκίνητα  και τροποποίηση της στάσης αφετηρίας της γραμμής Κατερίνης – Νέας Τραπεζούντας του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε. ύστερα από τις αριθ.36,37 και 38/2013 εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
137/2013 απόφαση

Έγκριση των πρακτικών ανάθεσης (με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» (μόνο για την ομάδα των επίπλων προϋπολογισμού  6.563,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ)
138/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» προϋπολογισμού 28.395,00 € με ΦΠΑ (8/2013 μελέτη)
139/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας της «Προμήθειας υλικών για συντήρηση και επισκευή σχολικού κτηρίου στη Δ.Ε. Κορινού» προϋπολογισμού 4.900,00 € με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της
140/2013 απόφαση

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εμπλουτισμός – Βελτίωση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. του Δήμου Πιερίων» (190/2008 τεχνική μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.)
141/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη)
142/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Ευαγγελικών» (38/2009 μελέτη)
143/2013 απόφαση

Απόρριψη ένστασης της ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. - αναδόχου του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου» (αριθ. μελέτης 7/2011) α) κατά της εγκεκριμένης 3ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών και του 3ου ΠΠΑΕ του έργου & β) κατά της διαγραφής της συνολικής ποσότητας της εργασίας ΑΤ7 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα» από τα ως άνω τεύχη
144/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Μέτρου 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»
145/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 23% 15.000,00 € (02/2013 μελέτη), καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της
146/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρόμου Εκκλησίας και Επικάλυψη Τσιμενταύλακα στον Οικισμό Ανδρομάχης» προϋπ/σμού 87.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (αριθ. μελέτης 1/2013)
147/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αντλιοστασίου στη θέση «ΚΑΜΑΡΑ» Δ.Κ. ΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 127.550,00 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) (αριθ. μελέτης 12/2013)
148/2013 απόφαση

Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας)
149/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη)
150/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου,Ελάφου, Εξοχής Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (89/2010 μελέτη Τ.Υ.Δ.Κ.)
151/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (134/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.)
152/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (νότια του ΤΔ Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη) από 06.04.2013 έως 06.07.2013
153/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής ενότητας Πιερίων» (46/2012 μελέτη)
154/2013 απόφαση

Εκλογή υδρονομέων Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2013
155/2013 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Κατερίνης έτους 2013»
156/2013 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για τα επικείμενα επί των εκτάσεων που  ρυμοτομούνται ή δεσμεύονται από το σχέδιο πόλεως, στα  Ο.Τ.961,  693,  964,  964Α  πολεοδομικής ενότητας ΒΑΤΑΝ
157/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 021930 στα Ο.Τ. 541 και 542 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση της Τσιαβέ Αντωνίας συζ. Φωτίου)
158/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 012467 στο Ο.Τ. 430Α της πολεοδομικής ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού (μετά από αίτηση της Μπαλτατζή Αλεξάνδρας Συζ. Ευσταθίου)
159/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 015407 και 014901 στα Ο.Τ. 474Β και 467Α της πολεοδομικής ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού (μετά από αίτηση της Τσουλφά Ειρήνης του Σάββα)
160/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 040326 στο Ο.Τ. 107 της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής (μετά από αίτηση του Αμβροσιάδη Σταύρου του Γεωργίου)
161/2013 απόφαση

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 265.200,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2012 έως 31.12.2012
162/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Μάριου Σωτηρίου που βρίσκεται στην οδό Ειρήνης 41, στην Κατερίνη
163/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» προϋπολογισμού 11.973,55 € εκτός ΦΠΑ (03/2013 μελέτη), καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της
164/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας καλωδίων για τη βελτίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης» προϋπολογισμού 5.995,50 € εκτός ΦΠΑ (71/2012 μελέτη), καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της
165/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 207.419,04  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (σύμφωνα με την αριθ. 4/2013 απόφαση ΔΕΠ)
166/2013 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΚ περί έγκρισης ισολογισμών και απολογισμών της επιχείρησης
167/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 3/2013  απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό αποζημίωσης του προέδρου ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ»
168/2013 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
169/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπ/σμού  μαζί με το Φ.Π.Α. 14.995,00 € (Αριθ. Μελ. 23/2013), τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση
170/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνη» προϋπ/σμού  μαζί με το Φ.Π.Α. 14.994,60 € (Αριθ. Μελ. 24/2013), τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση
171/2013 απόφαση

Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2013 μετά από παραίτηση  αρχικά εκλεχθέντων
172/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 18/2013 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πεζοδρόμων πόλης Κατερίνης» προϋπ/σμού 270.000,00 €
173/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση πεζοδρόμων πόλης Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων», στο μέτρο 4.1 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου» του Πράσινου Ταμείου
174/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση δέντρων και θάμνων για τη φυτοτεχνική διαμόρφωση Κ.Χ. Λεύκου ποταμού του Δήμου Κατερίνης»
175/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση δέντρων και θάμνων για την φυτοτεχνική διαμόρφωση Κ.Χ. Λεύκου ποταμού του Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.1 «Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό»
176/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων για την αναβάθμιση του φωτισμού δημόσιων χώρων του Δήμου Κατερίνης»
177/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων για την αναβάθμιση του φωτισμού δημόσιων χώρων του Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων» στο μέτρο 4.1 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου»
178/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση του φωτισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας στο Δήμο Κατερίνης»
179/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση του φωτισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας στο Δήμο Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στο μέτρο 2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού»
180/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ημιυπόγειων κάδων οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης»
181/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια ημιυπόγειων κάδων οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση»
182/2013 απόφαση

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια για τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού δημόσιων χώρων Δήμου Κατερίνης»
183/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια για τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού δημόσιων χώρων Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στο μέτρο 2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού»
184/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 22/2013 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας Β φάση» προϋπολογισμού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
185/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης του έργου «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας Β φάση» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.2 «Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων»
186/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών» προϋπ/σμού 60.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α.) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό
187/2013 απόφαση

Παραγραφή Υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης προς τρίτους ως την 31/12/2007 μετά την από 02/04/2013 δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» και το Ν.2362/95
188/2013 απόφαση

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Βρύα προς Ρητίνη (τροποποίηση αριθμού μαθητών, δρομολογίων, συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2963/2001 και των ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ) – χορήγηση μηνιαίου επιδόματος) – Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της με αρ. 53/2012 τροποποιημένης μελέτης
189/2013 απόφαση

Αποδοχή επιχορηγήσεων: α) 9.746.334,00 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους και β) 84.200,00 € ΣΑΤΑ 2013 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
190/2013 απόφαση

Υποβολή προτάσεων του Δήμου Κατερίνης για ένταξη έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.).
191/2013 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (η 4η για το 2013)
192/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.25607/12-4-2013 πρακτικό κλήρωσης)
193/2013 απόφαση

Συμπλήρωση της αριθ. 131/2013 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπου, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης» [εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων προϋπ/σμού 250.858,50 € με Φ.Π.Α. και για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ο συνολικός προϋπολογισμός γίνεται 2.886.344,45 € με το Φ.Π.Α.]
194/2013 απόφαση

Διαγραφή προστίμου του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή του (350,00 ευρώ από τον Ιωάννη Κόκλα του Ανδρέα)
195/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – Πεζοδρόμων -  Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 21/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
196/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθμ. 263/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του νέου κανονισμού χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, πλατειών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης ύστερα από την 54/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
197/2013 απόφαση

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος [Έγκριση περί της απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών οικοπέδων στους αυθαίρετα κατέχοντες αυτά στην περιοχή Παραδείσου» για την εκποίηση αυτή στην Σταυροπούλου Γιαννούλα]
198/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμάτευσης για την υπόθεση της Γιαννούλας Σταυροπούλου ως καθολικής διαδόχου της Τριανταφυλλιάς Σταυροπούλου (184,50 ευρώ)
199/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμάτευσης σχετικά με τις αιτήσεις των Δέσποινας Καρατζίδου και λοιπών (184,50 ευρώ)
200/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την επιβολή τέλους πρασιάς στην οποία προέβη ο τέως Δήμος Παραλίας (184,50 ευρώ)
201/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για την υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.πρωτ. 635/22.02.2013 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006)
202/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Δημητρίου Αναγνωστούδη (ΑΜ 212), για παροχή γνωμοδότησης επί του αιτήματος της κ. Μαρίας Σαβρακίδου (147,60 ευρώ)
203/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013 (είναι η 3η τροποποίηση)
204/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ταινιών επισήμανσης κινδύνου» προϋπολογισμού 1.367,76 € με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της (στην ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ έναντι του ποσού των 1.367,76  ευρώ με ΦΠΑ).
205/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά Δήμου Ελαφίνας» (Α.Μ. 90/2010 ΤΥΔΚ) [από 01.01.2013 μέχρι 31.10.2013]
206/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορινού» (197/2008 μελέτη ΤΥΔΚ)
207/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις – ανακατασκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Κατερίνης» (47/2009 μελέτη)
208/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση δημοτικών και αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Δήμου Κορινού» (62/2006 μελέτη ΤΥΔΚ)
209/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΔ Κορινού» (31/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
210/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού στο Δ.Δ. Σεβαστής» (205/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
211/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων» (25/2009 μελέτη)
212/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικών δοκών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό»
213/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση προκάτ WC στην Ολυμπιακή Ακτή» 61/2010
214/2013 απόφαση

Καθορισμός έργων, μελετών και προμηθειών για ένταξή τους στη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ έτους 2013
215/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπ/σμού  μαζί με το Φ.Π.Α. 14.995,87 € (αριθ. μελ. 23/2013) [στην Κ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι του ποσού των 14.995,87 ευρώ με ΦΠΑ]
216/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνη» προϋπ/σμού  μαζί με το Φ.Π.Α. 14.994,60 € (αριθ. μελ. 24/2013) [στην Ασημίνα Ν. Λιμπανοβνού έναντι του ποσού των 14.793,61 ευρώ με ΦΠΑ]
217/2013 απόφαση

Ανάκληση της με αριθμό 29/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης»
218/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματικού ποσού  17.417,97 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 35%) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ Τ.Δ. ΜΗΛΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 224/2009
219/2013 απόφαση

Έγκριση της Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Νέας Τραπεζούντος Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
220/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της Εργασίας «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Κορινού , β) Πιερίων, γ) Πέτρας, δ) Ελαφίνας»  με ΑΜ: 21/2013 πρ/σμού 60.000,00€ με ΦΠΑ με Πρόχειρο Διαγωνισμό
221/2013 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή πρώτου χωμάτινου ταμιευτήρα στα Αηδημητρινά του Δήμου Κατερίνης» αρ.μελέτης 62/2012 [αποτελείται από τους α) κ. Μόχλα Μανόλη - Προϊστάμενο του Τμήματος  Εγγειοβελτιωτικών έργων και αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Κατερίνης και β) κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρο,  κ. Παπαχρήστο Ηλία και κ. Ξανθόπουλο Δημήτριο της Τ.Υ. Δήμου Κατερίνης, Επιβλέποντες του αναφερόμενου έργου]
222/2013 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Εφαρμογή ορίων απαλλοτρίωσης ΠΟ Κατερίνης» [σύμφωνα με την από 04.04.2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών]
223/2013 απόφαση

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με αριθμό 04/2011 και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» με νέο προϋπολογισμό 205.000,00 ευρώ
224/2013 απόφαση

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με αριθμό 03/2011 και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» με νέο προϋπολογισμό 172.715,00 ευρώ
225/2013 απόφαση

Έγκριση της Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής έκθεσης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΤΧΧΧ2 στην Δ.Κ. Καλλιθέας Νομού Πιερίας, για άρδευση πρασίνου – καθαριότητα - πυρόσβεση»
226/2013 απόφαση

Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας για λειτουργία δεξαμενής άρδευσης (στην ιδιοκτήτρια του αγροτεμαχίου όπου βρίσκεται η δεξαμενή, Παρθενόπη – Χρυσούλα Βασιλειάδου, έως 31.12.2013 αντί του ποσού των 2.200,00 ευρώ)
227/2013 απόφαση

Έγκριση του Αριθ. 2/09.04.2013 (εξ αναβολής της 03/04/2013) πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήμου μας
228/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Δημήτριου Πίτλιακα που βρίσκεται στην οδό Κανάρη 6 στην Κατερίνη
229/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (5 μεγέθη)» προϋπολογισμού 12.137,50 € εκτός ΦΠΑ (6/2013 μελέτη), καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της [στη ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. έναντι του ποσού των 14.772,91 ευρώ με ΦΠΑ]
230/2013 απόφαση

Καταρχήν απόφαση για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του ΚΔΚ, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
231/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Φύλαξη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013) προϋπολογισμού 93.405,09 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση των τευχών της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με ανοιχτό διαγωνισμό
232/2013 απόφαση

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και του Δήμου Κατερίνης με τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2013 – 2014) – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» και συγκρότηση τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης [από πλευράς δήμου: Γκουγκουρελας Χρήστος (Ντόντης Λάζος) και Πρεπόνη Ευαγγελία (Ρίζου Κατερίνα)]
233/2013 απόφαση

Έγκριση της με αριθμό 18/2013 απόφασης της Δ.Ε.Ε.ΕΚ. με τίτλο: «Έγκριση ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2011»
234/2013 απόφαση

Έγκριση της με αριθμό 19/2013 απόφασης της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με τίτλο: «Έγκριση ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2012»
235/2013 απόφαση

Έγκριση της με αριθμό 20/2013 απόφασης της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με τίτλο: «Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2012»
236/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα του Δαμασκηνού Δημητρίου  που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 10 –  Α Βασιλειάδη 4 στην Κατερίνη
237/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 32/2013 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους – Ο.Τ. 835» προϋπ/σμού 985.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
238/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης του έργου  « Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους – Ο.Τ. 835» προϋπ/σμού 985.000,00 € μαζί με  το Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 32/2013) για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 2012 -2015», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ», στο μέτρο 5.1 «ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΩΝ»
239/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 31/2013 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπ/σμού 291.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
240/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης του έργου  « Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπ/σμού 291.000,00 € μαζί με  το Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 31/2013) για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 2012 -2015», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ», στο μέτρο 5.1 «ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΩΝ»
241/2013 απόφαση

Τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δήμου Κατερίνης 2012 (A.M. 13/2012)
242/2013 απόφαση

Τμήματα  αιγιαλού – παραλίας που πρόκειται να εκμισθωθούν με δημοπρασία για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου  ή μη, αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ.
243/2013 απόφαση

Αναθεώρηση ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Παραλίας
244/2013 απόφαση

Υπογραφή  Προγραμματικής Σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Κατερίνης στις Πράξεις: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π.7 & Α.Π.8» με συμβαλλόμενα μέρη τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, το Δήμο Κατερίνης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
245/2013 απόφαση

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) όπως αυτό καταρτίστηκε με την 138/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
246/2013 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
247/2013 απόφαση

Έγκριση της Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ύστερα από την 104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
248/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών του Δήμου
249/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
250/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Δημητρίου Αναγνωστούδη (ΑΜ 212), για παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων του Δήμου
251/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων του Δήμου
252/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
253/2013 απόφαση

Ανάκληση της 410/2009 απόφασης ΔΣ περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
254/2013 απόφαση

Επιβολή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν.3431/2006 και τον αριθ.528/075/2009 κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από την αριθ.129/2013 εισήγηση της Ο.Ε.
255/2013 απόφαση

Καθορισμός τιμών για τη μίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2013
256/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης 7.000,00 ευρώ στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» του Άξονα Προτεραιότητας 08 με κωδικό ΟΠΣ 376270
257/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012)
258/2013 απόφαση

Έγκριση παράτασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου»
259/2013 απόφαση

Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού επίπλων στα πλαίσια της Προμήθειας “Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270”
260/2013 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
261/2013 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας» (167/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
262/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (39/2009 μελέτη)
263/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων τοπικών διαμερισμάτων» (119/2009 μελέτη)
264/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδορείθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (50/2009 μελέτη)
265/2013 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ισόπεδος κόμβος επί της Παραλιακής οδού στην περιοχή “Νταλιάνη”»
266/2013 απόφαση

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο έργο «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη), σύμφωνα με τις αριθ.51 & 67/2013 εισηγήσεις Ο.Ε.
267A/2013 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης μιας θέσης στάσης στην οδό Φαρμάκη και μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Σφακτηρίας, σύμφωνα με τις αριθ.52 & 66/2013 εισηγήσεις Ο.Ε.
267B/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
268/2013 απόφαση

Ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
269/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για αποδοχή του συμφώνου αποδοχής του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην ΤΚ Μηλιάς Δήμου Κατερίνης
270/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη)
271/2013 απόφαση

Μίσθωση τμήματος του αριθ. 78 αγροτεμαχίου διανομής 1931 του αγροκτήματος Νεοκαισάρειας
272/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 30/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας, β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» προϋπολογισμού 43.050,11 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
273/2013 απόφαση

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή κυνοκομείου» (45/2007 μελέτη)
274/2013 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης
275/2013 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του  για τη διοικητική παραλαβή του Η/Μ εξοπλισμού υδρογεωτρήσεων για το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας»
276/2013 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
277/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών του Δήμου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
278/2013 απόφαση

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 294.406,90 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013
279/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 24.123,76  ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για τους Σχολικού Τροχονόμους για τις περιόδους α) Σεπτέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2012 και β) Σεπτέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011 (σύμφωνα με την αριθ. 5/2013 απόφαση ΔΕΠ)
280/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους συλλόγους (σύμφωνα με την αριθ. 6/2013 απόφαση ΔΕΠ)
281/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ
282/2013 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους διωκόμενους κατοίκους της Νότιας Πιερίας που διεκδίκησαν την ελεύθερη πρόσβαση στους δρόμους της περιοχής (κατάργηση διοδίων Αιγινίου)
283/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
284/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 και β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
285/2013 απόφαση

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (νότια του Αρωνά)» (70/2012 μελέτη)
286/2013 απόφαση

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στις χαρακτηρισμένες ως τουριστικές παραλιακές περιοχές του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.6 εδαφ.28 του Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθ.69/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
287/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης προθεσμίας καταβολής του 50% του μισθώματος αναψυκτηρίου στο Β.Κ. 341 της Δ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης (μέχρι 15.07.2013)
288/2013 απόφαση

Αποδοχή Απόφασης Επανένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του Δικαιούχου που αφορούν στην Πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177332 ”
289/2013 απόφαση

Αποδοχή Απόφασης Επαναξιολόγησης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του Δικαιούχου που αφορούν στην Πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177333
290/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φυτών για τις ανάγκες φύτευσης Δ.Ε. Κορινού» (29/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 8.044,38 ευρώ με ΦΠΑ
291/2013 απόφαση

Ανακήρυξη του κου Διονύση Πασχάλη ως επίτιμου δημότη Κατερίνης
292/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.42/2013 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 30.463,16 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 25 του Π.Δ.60/2007) και ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρία O.T.S. Α.Ε. (Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας A.E.) με το ποσό των 30.463,16 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 06.06.2013 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
293/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
294/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
295/2013 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
296/2013 απόφαση

Ανάληψη συνδρομής για παροχή ΑDSL γραμμής ταχύτητας 24 mbps η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αγροτικών ιατρείων στις τοπικές κοινότητες Κούκου και Σεβαστής
297/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Κατερίνης, κου Μίγκου Βασιλείου (Α.Μ. 427) και κας Περπερίδου Ελπίδας (Α.Μ. 431), για γνωμοδότηση σχετικά με τις δυνατότητες διεκδίκησης από μέρους του Δήμου Κατερίνης ληξιπρόθεσμων οφειλών
298/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Μαρίας Κατσαρού (ΑΜ 346), για τον έλεγχο συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και α) Δημητρίου Σαβουτζόγλου και β) Αβραάμ Αβραμίδη
299/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χριστίνας Μήτρα (ΑΜ 305), για παροχή γνωμοδότησης για τη σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων λόγω μειωτικής αναπροσαρμογής ύψους μισθωμάτων και παράτασης μισθώσεων
300/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Δημητρίου Αναγνωστούδη (ΑΜ 212), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το αίτημα του Αθανασίου Νταούκα για ανταλλαγή τμήματος αγροτεμαχίου με τμήμα κοινόχρηστου χώρου
301/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για παροχή γνωμοδότησης και τον έλεγχο δικαιολογητικών των κληρονόμων του Γεωργίου Μαυρίδη για να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης από ρυμοτομία
302/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Μαρίας Καρανίκου (ΑΜ 437), για παροχή γνωμοδοτήσεων
303/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμάτευσης σχετικά με την απευθείας παραχώρηση - εκποίηση οικοπέδου στην Οικονομίκου Σουλτάνα του Ιωάννη
304/2013 απόφαση

Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3463/2006
305/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
306/2013 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
307/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη)
308/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη)
309/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ονομασίας οδών – πλατειών του δήμου καθώς και νεότερων σχετικών προτάσεων
310/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για αποδοχή του συμφώνου αποδοχής του έργου «Βελτίωση δασοδρόμου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια, Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς» Δήμου Κατερίνης
311/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας απαιτούμενων χαρτικών ειδών γραφείου απορρυπαντικών και υλικών φαρμακείου, προϋπολογισμού 1.448,085 ευρώ για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
312/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη)
313/2013 απόφαση

Έγκριση σύνταξης πίνακα υλοτόμησης του αριθ. 1279 τεμαχίου στη θέση Τρίγκα Ράχη και Μεσιακός, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σε καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014
314/2013 απόφαση

Έγκριση της 47/2013 μελέτης «Λήψη και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς (διαχειριστικής περιόδου 2014-2023)» προϋπολογισμού 18.449,94 ευρώ με ΦΠΑ
315/2013 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 174 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικά - Επέκταση
316/2013 απόφαση

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 109Α της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 040365 ιδιοκτησίας της Μανουσαρίδου  Ελευθερίας
317/2013 απόφαση

Παρακατάθεση αποζημιώσεων για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης  τμήματος του Ο.Τ.174 της πολεοδομικής   ενότητας  Ευαγγελικά  - επέκταση
318/2013 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 3/16.05.2013 και 4/24.05.2013 πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήμου μας
319/2013 απόφαση

Έγκριση των πρακτικών ανάθεσης (με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» για τη «Συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2012» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων ειδών 162.599,45 ευρώ + 37.397,88 ευρώ ΦΠΑ = 199.997,33 ευρώ (3/2012 μελέτη)
320/2013 απόφαση

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (Α.Δ.Σ. 98/2011 ΦΕΚ 816/Β/10-05-2011)  ως προς το κεφάλαιο της συσταθείσας επιχείρησης
321/2013 απόφαση

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης με προσωρινές εκτροπές δημοτικών οδών, ύστερα από την 84/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
322/2013 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας
323/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (Αριθ. Μελ. 77/10)»
324/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ – Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Α.Μ. 16/2012)
325/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, έγκριση των πρακτικών και ανάθεση με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» και την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπ/σμού δημοπρατούμενης προμήθειας 120.900,00 εκτός Φ.Π.Α.
326/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης  «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Κορινού»  από 22-05-2012 έως 01-08-2014
327/2013 απόφαση

Παρακατάθεση αποζημίωσης για την συντέλεση απαλλοτρίωσης του κ.κ. 023205 της Πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση
328/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 8.2013 Απόφασης του ύ Συμβουλίου της Τ.Κ. Κούκου με θέμα «Ξύλευση δασικής έκτασης»
329/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.44/2013 απόφασης του διοικητικού συμ/λίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) που αφορά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2013
330/2013 απόφαση

Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης  
331/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
332/2013 απόφαση

Έγκριση της B΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ύστερα από την 210/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
333/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
334/2013 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
335/2013 απόφαση

Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του Κ.Ο.Κ.
336/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης (334/1992 απόφαση Δ.Σ.)
337/2013 απόφαση

Έγκριση ανάληψης συνδρομής μίας ADSL γραμμής ταχύτητας 24 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες και τις υπηρεσίες της κοινότητας Αγ. Δημητρίου Πιερίας μέσω ασυρματικού εξοπλισμού
338/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά την υπόθεση Μαρίας συζ. Κωνσταντίνου Νικοδέλλη
339/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αναγνωστούδη Δημήτριου (ΑΜ 212), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά την υπόθεση νομιμότητας διαδικασίας περί αιτήματος διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα
340/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Τσιρώνη Χρυσούλας (ΑΜ 381), για διάφορες υποθέσεις του Δήμου που της ανατέθηκαν
341/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για διάφορες υποθέσεις του Δήμου που της ανατέθηκαν
342/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά την υπόθεση Βασιλείου Αλχαζίδη του Αναστασίου
343/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αναγνωστούδη Δημήτριου (ΑΜ 212), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας
344/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων υλικών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου
345/2013 απόφαση

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2013 (σύμφωνα με τις αριθ.215 και 95/2013 εισηγήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα)
346/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης προκειμένου να δοθεί εντολή προς το Τμήμα Κτηματικής Περιουσίας του Δήμου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσκομιστεί  γραπτή γνωμοδότηση νομικού για το θέμα της κήρυξης ή μη  του ενοικιαστή του δημοτικού αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας, ως έκπτωτου, λόγω μη καταβολής του μισθώματος στην ορισμένη προθεσμία 
347/2013 απόφαση 

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης, ύστερα από αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Παλιννοστούντων ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
348/2013 απόφαση

Εκμίσθωση τμήματος του ισόγειου του Πνευματικού Κέντρου «ΕΚΑΒΗ» μετά του περιβάλλοντος χώρου αυτού, που βρίσκεται στην οδό 7ης Μεραρχίας 3, μετά από την οικιοθελή αποχώρηση του Σιδηρόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου
349/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
350/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 134.900,00 στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880
351/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
352/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Ανταλλακτικών για την Επισκευή Αντλιοστασίου Ύδρευσης – Άρδευσης στον οικισμό της Ολυμπιακής Ακτής»
353/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και g) «Ανέγερση ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 82/2012) και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
354/2013 απόφαση

Έγκριση της 48/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» προϋπολογισμού 38.364,50 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
355/2013 απόφαση

Έγκριση της 50/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» προϋπολογισμού 23.201,21 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
356/2013 απόφαση

Έγκριση της 56/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» προϋπολογισμού 137.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
357/2013 απόφαση

Έγκριση της 57/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
358/2013 απόφαση

Έγκριση της 58/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπολογισμού 64.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
359/2013 απόφαση

Έγκριση της 62/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 106.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
360/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
361/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού επίπλων στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
362/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικά – Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου) (7/2011 μελέτη)
363/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (Α.Μ. 70/2011)
364/2013 απόφαση

Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη) μέχρι 31.12.2013
365/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (82/2012 μελέτη) με Κωδικό MIS383758
366/2013 απόφαση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την τοποθέτηση κολωνακίων στους πεζοδρόμους των δημοτικών οδών Μητ. Κυρίλλου και Πιερίδων Μουσών στη Δ.Κ. Κατερίνης και τη μονοδρόμηση  της οδού 32 (βόρεια περιφερειακή τάφρος) στην Τ.Κ. Γανόχωρας του Δήμου Κατερίνης ύστερα από τις 78 και 93/2013 εισηγήσεις της ΕΠΖ
367/2013 απόφαση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Β. Παύλου 3 στην Τ.Κ. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και ακύρωση μίας (1) θέσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Τερζοπούλου και μίας (1) στην οδό Ηρακλείτου ύστερα από τις 94 και 77/2013 εισηγήσεις της ΕΠΖ
368/2013 απόφαση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του δημοτικού διώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Δημαρχείου Κατερίνης καθώς και του δημοτικού διώροφου Σταθμού αυτοκινήτων στο Δημοτικό Μέγαρο ύστερα από την 79/2013 εισήγηση της ΕΠΖ
369/2013 απόφαση

Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια» Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, μήκους 4+ 209 km
370/2013 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
371/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για αποδοχή του συμφώνου αποδοχής του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ‘Αηδημητρινά’» Δήμου Κατερίνης
372/2013 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ με ΦΠΑ με ανοιχτή δημοπρασία (αριθ.13529/26.06.2013 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης)
373/2013 απόφαση

Οριστική παραλαβή της μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Λιμνοδεξαμενών Ελάφου»
374/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
375/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά ) Θέση από διατομή 41 εώς διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη) από 06.07.2013 έως 06.09.2013
376/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη) από 31.10.2012 έως 30.06.2013
377/2013 απόφαση

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 40/2012 μελέτης με τίτλο «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας(νότια του ΤΔ Αρωνά(θέση από διατομή 41 εώς διατομή Κ23)»
378/2013 απόφαση

Εκλογή υδρονομέα άρδευσης (του κου Ηλιάδη Γεωργίου του Φιλίππου) στην Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου (ύστερα από παραίτηση του κου Βραχνού Κων/νοπυ του Αθανασίου) για το υπόλοιπο της αρδευτικής περιόδου 2013
379/2013 απόφαση

Τροποποίηση της 314/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Έγκριση σύνταξης πίνακα υλοτόμησης του αριθ. 1279 τεμαχίου στη θέση Τρίγκα Ράχη και Μεσιακός, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σε καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014» ως προς τη χρονική διάρκεια ξύλευσης
380/2013 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης δασικών τμημάτων δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς και σχετικών μισθωμάτων για το έτος 2013
381/2013 απόφαση

Έγκριση συνδιοργάνωσης της 5ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας
382/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 52 στην πολεοδομική ενότητα Βατάν αναθεώρηση (μετά από αίτηση των Δεληγιώργη Ιωάννη κλπ)
383/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 0010801 στο Ο.Τ. 60A στην επέκταση του οικισμού Περίστασης (μετά από αίτηση των Νωνότα Τριαντάφυλλου και Πέτρογλου Θεοδοσίας)
384/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 022077 και 040105 στο Ο.Τ. 851 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Βατάν (μετά από αίτηση του κου Σεραφείμ Αυγουστίνου του Ιωάννη)
385/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 041812 και 041805 στα Ο.Τ. 208Β, 207Β, 208Α, 208Γ, 209Α, στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής (μετά από αίτηση της κας Χρυσάνθης Κορόκα του Γεωργίου)
386/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες με κ.κ. 042005 και 042005α στα Ο.Τ. 197Α και 197Β, στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής (μετά από αίτηση των Ντάτση Ευθυμίου του Γεωργίου και Ευθυμιάδου Μαρίας του Ιωάννη)
387/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 053014 στο Ο.Τ. 88Β, στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών (μετά από αίτηση των Παυλίδη Χρυσοστόμου - Γκαλδερίμογλου Κυριακής)
388/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 022077 και 022001 στα Ο.Τ. 574, 818 και 567 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση του κου Νικολάου Αθανασιάδη του Ιωάννη)
389/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες με κ.κ. 022076 και 022001 στα Ο.Τ. 574, 818 και 567 στην επέκταση του σχεδίου πόλης ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση του κου Αθανασιάδη Κων/νου του Ιωάννη)
390/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες με κ.κ. 022059 και 022038 στα Ο.Τ. 558 και 551 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση των Μελιόπουλου Πασχάλη και λοιπών)
391/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 014902 στο Ο.Τ. 467Α της πολεοδομικής ενότητας Σιδηροδρομικού σταθμού (μετά από αίτηση του κου Γεωργίου Δεληγιαννίδη του Νικολάου)
392/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 023001 στο Ο.Τ. 850 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση του κου Μαργαρίτη Γεωργίου του Ιωάννη)
393/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 022112Α στα Ο.Τ. 818, 820 και 824 στην επέκταση σχεδίου πόλης ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση του κου Καρυπίδη Πολύκαρπου ως πληρεξούσιου της Παπαδοπούλου Ελένης)
394/2013 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 798 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση
395/2013 απόφαση

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών νεκροταφείου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
396/2013 απόφαση

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 239.900,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013
397/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
398/2013 απόφαση

Παραχώρηση σχολικών χώρων  σε φορείς και συλλόγους  (ύστερα από σχετική εισήγηση της ΔΕΠ)
399/2013 απόφαση

Ορισμός υπευθύνου που θα εκτελεί χρέη Οικονομικού Προϊσταμένου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης»
400/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.78/2013 απόφασης του διοικητικού συμ/λίου της ΔΗΚΕΔΗΚ περί «έγκρισης και κατάρτισης απολογισμού και ισολογισμών της ΔΗΚΕΔΗΚ οικονομικού έτους 2012»
401/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.168/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ)»
402/2013 απόφαση

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)
403/2013 απόφαση

Έγκριση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 234/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
404/2013 απόφαση 

Συζήτηση επί της παραχώρησης της χρήσης του ΑΒΚ 39 Δημοσίου Ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (αριθ. 5831/21-06-2013 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ ΑΕ) για την κατάληψη των στεγαστικών αναγκών του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης και της αποβολής από αυτό υπηρεσιών του αγροτικού ιατρείου Παραλίας, του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίας και του γραφείου Τουριστικών Πληροφοριών
405/2013 απόφαση

Ορισμός υπευθύνου που θα εκτελεί χρέη Οικονομικού Προϊσταμένου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης»
406/2013 απόφαση

Κήρυξη του ενοικιαστή του δημοτικού αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας, ως έκπτωτου, λόγω μη καταβολής του μισθώματος στην ορισμένη προθεσμία ύστερα από σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου
407/2013 απόφαση

Συζήτηση αναφορικά με την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του Β΄ΔΑΚ και υποβολή προτάσεων για την δυνατότητα αξιοποίησής του με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης
408/2013 απόφαση

Τροποποίηση της 43/2013 απόφασης Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με την 67/2011 απόφαση Δ.Σ.) σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπής Τεχνικών
409/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΤΟΥ Δήμου Κατερίνης έτους 2013
410/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
411/2013 απόφαση

Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους στις 22 και 23 Ιουλίου 2013
412/2013 απόφαση

Συμπλήρωση της με αριθμό 337/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του ύψους προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης (334/1992 απόφαση Δ.Σ.)
413/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
414/2013 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
415/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το αίτημα της κας Ευθυμίας Σανταλίδου – Μίχελς για παραχώρηση δημοτικής οικοπεδικής έκτασης
416/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Τόνα Θεόδωρου (ΑΜ 323), για την άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου Κατερίνης στο VII αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης με αριθ.πράξης 0118/23-04-2013, σχετικά με τη μη θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου Κατερίνης
417/2013 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
418/2013 απόφαση

Αποδοχή απόφασης τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας 2007 - 2013» και σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορούν στην πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
419/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ” του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
420/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας στα πλαίσια της πράξης «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
421/2013 απόφαση

Αποδοχή Απόφασης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» και σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορούν στην Πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Κουρμπάνι”»
422/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
423/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας στα πλαίσια της πράξης «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
424/2013 απόφαση

Έγκριση της 17/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση οικίσκου και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “ΠΑΝΑΓΙΑ” Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 82.100,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό
425/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (35/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ
426/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 3/2013 Απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου με θέμα «Πρόταση για χορήγηση άδειας ξύλευσης στη θέση Μπέκι Π. Κεραμιδίου και συνέχιση ξύλευσης του αριθ. 189 δασικού τμήματος Π. Κεραμιδίου στη θέση Καψαλός, για ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου κατά τη χειμερινή περίοδο 2013-2014»
427/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 11/2013 Απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης με θέμα «Αίτημα προς τη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση άδειας υλοτόμησης τμημάτων του δάσους της Τ.Κ. Λαγοράχης και συνοικισμού Μελιαδίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014»
428/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης»
429/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 117/2013 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης με θέμα «Παράταση της άδειας υλοτομίας των αριθ. 178α και 36 τεμαχίων (βοσκές κοινόχρηστες) του αγροδασοκτήματος Χράνης της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής σε καύσιμη ξυλεία για την χειμερινή περίοδο 2013-2014»
430/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό MIS 376449, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
431/2013 απόφαση

Έγκριση της 61/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
432/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου SPLIT UNIT και αεροκουρτίνας για το Δήμο Κατερίνης έτους 2013» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με ΦΠΑ
433/2013 απόφαση

Έγκριση της 66/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων» προϋπολογισμού 177.043,17 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
434/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις Δημοτικών οδών Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)» (167/2010 μελέτη) από 30.06.2013 έως 30.09.2013
435/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού επίπλων στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270”
436/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» (57/2012 μελέτη)
437/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη) από 30.06.2013 έως 31.12.2013
438/2013 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999, περί ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων
439/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ονομασία οδού και πλατείας
440/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης για προκάτ αίθουσα στο Νηπιαγωγείο Ανδρομάχης» (72/2011 μελέτη)
441/2013 απόφαση

Επικαιροποίηση της με αριθ. 45/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα «Ορισμός του κ. Κωνσταντίνου Αραβίδη του Αριστείδη για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξη εφαρμογής Εθνικού Σταδίου και την αριθ. 275η διορθωτική στο Ο.Τ. 535 (κ.κ. 022625)
442/2013 απόφαση

Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Ιορδανίδη Ιωάννη του Χρυσοστόμου και Ιορδανίδου Χριστίνας του Ιωάννη, στο ΟΤ Γ686 με κ.κ. 056008 και στα Ο.Τ. Γ769, Γ770 με κ.κ. 057219, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκταση
443/2013 απόφαση

Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Σοφίας χήρας Νικοδήμου Μοσχονά το γένος Δημητρίου και Θεανώς Δημάδη, στα ΟΤ α) Γ 660, Γ664, Γ670, Γ676Β με κ.κ. 055508 και β) Γ750 με κ.κ. 056710, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
444/2013 απόφαση

Ανάκληση της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Πηλίδη Ιορδάνη του Γεωργίου, στο ΟΤ α) Γ 682 με κ.κ. 055204 β) Γ708 με κ.κ. 055002 και γ) Γ697 με κ.κ. 055001 και κ.κ. 055002, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
445/2013 απόφαση

Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Βασιλείου Διαβάτη του Ιωάννη, Δήμητρας Διαβάτη του Βασιλείου, στο ΟΤ Γ 670 με κ.κ. 055528, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
446/2013 απόφαση

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ.κ. Ελπ. Γραίδου, Χαρ. Καραφουλίδη κλπ στα Ο.Τ. 232β, 232δ της ΠΕ Βατάν – Αναθεώρηση Κατερίνης
447/2013 απόφαση

Συμπλήρωση της με αριθ. 112/2009 απόφασης ΔΣ Κατερίνης σε συμμόρφωση του με αριθ. 82064/2959/4.3.2013 εγγράφου της Π.Κ.Μ.
448/2013 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά «Σύνταξη Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεως στο Δήμο Κατερίνης»
449/2013 απόφαση

Έγκριση καταβολής επικειμένων στην ενότητα Εθνικού Σταδίου στο ΟΤ 836
450/2013 απόφαση

Μη επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, λόγω του ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν κατατέθηκε καμία αίτηση για την πλήρωση της θέσης
451/2013 απόφαση

Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10
452/2013 απόφαση

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας και για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο  Ένταξης  των  Μεταναστών  του ∆ήµου Κατερίνης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.1    του Ν.3852/2010
453/2013 απόφαση

Αναβολή συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών λόγω του ότι δεν υπήρξε ικανός αριθμός αιτήσεων
454/2013 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»  και έγκριση του καταστατικού του
455/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με ΦΠΑ (53/2013 μελέτη)
456/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.382/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συνδιοργάνωσης της 5ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας», ως προς την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης
457/2013 απόφαση

Εκλογή υδρονομέα άρδευσης (του κου Αλχαζίδη Νικολάου του Πέτρου) στην Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας (ύστερα από παραίτηση του κου Ζανέτα Ιωάννη του Λεωνίδα) για το υπόλοιπο της αρδευτικής περιόδου 2013
458/2013 απόφαση

Παραχώρηση οικοπέδου εμβαδού 15.082 τμ στο Ο.Τ. 351 της Π.Ε. Εθνικού Σταδίου στον Σ.Φ.Κ. Πιερικού
459/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης: «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης: Α) Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις  Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης » (ύστερα από την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
460/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης: «Μελέτη  Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) » (ύστερα από την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
461/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δήμου Κατερίνης και ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχό τους με βάση τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους
462/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
463/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
464/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Μαρίας Καρανίκου (ΑΜ 437), για παροχή γνωμοδοτήσεων
465/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για παροχή γνωμοδοτήσεων
466/2013 απόφαση

Συμπλήρωση και επαναδιατύπωση της αριθ. 272/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θάμα «Ανάκληση της αριθ. 404/2012 απόφασης του Δ.Σ. και εκμίσθωση τμήματος του αριθ. 78 αγροτεμαχίου διανομής 1931 του αγροκτήματος Νεοκαισάρειας εμβαδού 1.400,00 τ.μ.»
467/2013 απόφαση

Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ χαρτικών, ειδών γραφείου, απορρυπαντικών, και υλικών φαρμακείου για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270]
468/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 587/2012 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων που κατελήφθησαν από τα νερά του φράγματος Εξοχής
469/2013 απόφαση

Έκτατη επιχορήγηση του Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης για την προμήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του Α΄Δ.Α.Κ. Δήμου Κατερίνης
470/2013 απόφαση

Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του Πάρκου στα Καταφιώτικα» συμβατικού προϋπολογισμού 147.206,88 ευρώ (26/2010 μελέτη)
471/2013 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (αριθ. μελέτης 37/2009) από 31.12.2012 μέχρι 31.12.2013
472/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (αριθ. μελέτης 44/2009) από 30.06.2013 μέχρι 30.04.2014
473/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες με κ.κ. 045319 στο Ο.Τ. 139 και κ.κ. 045311 στο ΟΤ 140Α της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά (μετά από αίτηση των Σακελλαρίου Χρυσούλας, Ειρήνης και Ευθαλίας)
474/2013 απόφαση

Έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης για το οικονομικό έτος 2012 (σύμφωνα με την αριθ.12/2013 εισήγηση της ΔΕΠ)
475/2013 απόφαση

Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής οργανωμένης εγκατάστασης πλανοδίων
476/2013 απόφαση

Έγκριση σύναψης συμφωνητικού σύμπραξης του Δήμου Κατερίνης με  το Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο Πλαίσιο του Προτεινόμενου Έργου «Ενεργά Δίκτυα Πολιτισμού στην Εκπαίδευση» για την Υλοποίηση της Πράξης με Τίτλο: «Δράσεις για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση»
477/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας των προμηθειών για τις ομάδες 5, 10, 11 και 12 της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» (προϋπολογισμού 194.410,18  € με Φ.Π.Α.) με απευθείας ανάθεση και ανάθεση των ομάδων αυτών σύμφωνα με το πρακτικό γνωμοδότησης
478/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.400/2013 απόφασης Δ.Σ. και Ορισμός υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης ως υπευθύνου που θα εκτελεί χρέη Οικονομικού Προϊσταμένου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης»
479/2013 απόφαση

 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (αριθ. μελέτης 62/2008) από 30.06.2013 μέχρι 30.09.2013
480/2013 απόφαση

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης στις 22.09.2013 στα πλαίσια του εορτασμού της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας» και της σχετικής εκδήλωσης  «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», ύστερα από την αριθμό 99/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
481/2013 απόφαση

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα και στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής – Λαχανά – Μαραθώνος – Νέας Μαραθώνος και Παρμενίωνος ύστερα από την αριθμό 98/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
482/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 82/2012) έως 10.11.2013
483/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης 32/2012) έως 30.10.2013
484/2013 απόφαση

Έγκριση πρότασης για λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την αριθ.13/2013 εισήγηση της ΔΕΠ)
485/2013 απόφαση

Ορισμός επιτροπής (Ορκωτοί λογιστές) του άρθρου 9 του Ν.2190/20 για την διενέργεια εκτίμησης της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων που αφορά τη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών του Δήμου Κατερίνης ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με την εταιρεία Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) (ύστερα από την 462/2013 απόφαση Δ.Σ.)
486/2013 απόφαση

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Δημοτικής Ενότητας Κορινού με δημοπρασία
487/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
488/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
489/2013 απόφαση

Διαγραφές διαφόρων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
490/2013 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
491/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσών € 70.000,00 και € 96.000,00 στα πλαίσια των Έργων «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880 και «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» αντίστοιχα
492/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Επένδυση Δεξαμενών άρδευσης στη Δ.Ε. Πιερίων» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων  στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
493/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στις Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου, Τριλόφου, Αρωνά του Δήμου Κατερίνης» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
494/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Μοσχοποτάμου» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
495/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Λαγοράχης» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
496/2013 απόφαση

Ανάκληση της 4/2006 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση απαλλαγής από εισφορές σε χρήμα πρώην δημοτικών οικοπεδικών τμημάτων που ανταλλάχτηκαν στο παρελθόν με ιδιωτικές εκτάσεις των κ.κ. Θεοχάρη Ζιγκριάδη κλπ.»
497/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 011531 στο Ο.Τ. 458Γ στην πολεοδομική ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού (μετά από αίτηση της κ. Αναστασίας Χάρτμαν)
498/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 011221 στο Ο.Τ. 1 στην επέκταση του σχεδίου πόλεως οικισμού Προσηλίου (μετά από αίτηση της κ. Μαρίας Βασιλειάδου του Κων/νου)
498Α/απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 011263 στο Ο.Τ. 441 στην πολεοδομική ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού επέκταση (μετά από αίτηση της κ. Κυριακής Αποστολίδου του Συμεών)
499/2013 απόφαση

Έγκριση της 88/2013 απόφασης ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί χρέωσης τιμολογίου για Ταχυδρομείο – ΔΕΗ κλπ»
500/2013 απόφαση

Κατανομή ποσού 229.231,83 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (γ΄ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων 1ου εξαμήνου 2013 (σύμφωνα με την αριθ. 14/2013 απόφαση ΔΕΠ)
501/2013 απόφαση

Παραχώρηση σχολικών χώρων για χρήση σε φορείς και συλλόγους  (σύμφωνα με την αριθ. 15/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.)
502/2013 απόφαση

Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήμου μας
503/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (37/2011 μελέτη)
504/2013 απόφαση

Γνωμοδότηση υπέρ χορήγησης άδειας έρευνας και εκσκαφής για ανεύρεση χαμένου θησαυρού στον Αναστάσιο Κιρκιτζώτη του Παναγιώτη
505/2013 απόφαση

Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς περί καθορισμού δικαιούχων και τιμής διάθεσης καυσοξύλων ατομικών  αναγκών κατοίκων της Τ.Κ. Μηλιάς για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014
506/2013 απόφαση

Ψήφισμα κατά της βίας, ύστερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
507/2013 απόφαση

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης ενόψει της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «SOCHI 2014» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2013, ύστερα από την 101/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
508/2013 απόφαση

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά σε δημοτικές οδούς της πόλης της Κατερίνης, ύστερα από την 102/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
509/2013 απόφαση

Έγκριση χειμερινών δρομολογίων και λεωφορειακών γραμμών περιόδου 2013-2014 του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης, ύστερα από την 103/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
510/2013 απόφαση

Έγκριση της 79/2013 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κυβόλιθων και άμμου για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στο Σιδ. Σταθμό Κατερίνης»
511/2013 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κυβόλιθων και άμμου  για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στο Σ. Σ. Κατερίνης»  
512/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
513/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στη θέση ‘ΚΑΛΑΜΙ’ της Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
514/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
515/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στη θέση ‘ΚΑΜΑΡΕΣ’ της Δ.Κ. Λόφου» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
516/2013 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών της Τ.Κ. Καταλωνίων» ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
517/2013 απόφαση

Επικαιροποίηση της 630/2007 απόφασης ΔΣ με θέμα «Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέας Ενορίας του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Κατερίνης»
518/2013 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.46 της πολεοδομικής ενότητας Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης
519/2013 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης του κ. Χρήστου Μαχρέμη και εμμονή στη 214/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.947 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Επέκταση Δήμου Κατερίνης
520/2013 απόφαση

Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Πράξεις Τακτοποίησης – Αναλογισμού των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών α) ΟΤ 11 και ΟΤ 82 της πολεοδομικής ενότητας Σβορώνου αναθεώρηση και επέκταση β) στο ΟΤ 29β της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – αναθεώρηση και γ) ανασύνταξη της 1/2008 πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού μεταξύ των ΟΤ 297 της Πολεοδομικής ενότητας Βατάν επέκταση του Δήμου Κατερίνης» (αφού προηγηθεί έλεγχος στις ρυμοτομικές γραμμές επί της οδού Βρεττάκου)
521/2013 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 540 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση
522/2013 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 891 και 892 της Πολεοδομικής Ενότητας Βατάν – επέκταση
523/2013 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 812 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικό Στάδιο – επέκταση
524/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 045114 στο Ο.Τ. 137A στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών – Ν. Ζωής επέκταση (μετά από αίτηση των κ. Γεωργίου Λούλα και λοιπών)
525/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 050110 στο Ο.Τ. 602 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου επέκταση (μετά από αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Χατζηιωαννίδη)
526/2013 απόφαση

Έγκριση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κατερίνης
527/2013

Έγκριση διενέργειας των προμηθειών για τις ομάδες Β, Δ, ΣΤ.2, ΣΤ.5, ΣΤ.6, Ζ.1, Α.2 και Ζ.2 (ενδεικτικού προϋπολογισμού  333.806,50 €) της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή προσφυγή στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 και ανάθεση των ομάδων αυτών (πλην των Α.2 και Ζ.2 για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές), σύμφωνα με τα σχετικά πρακτικά γνωμοδότησης
528/2013 απόφαση

Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012, ύστερα από την αριθ.21/2013 απόφαση του ΟΠΠΑΠ
530/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Δημητρίου Αναγνωστούδη (ΑΜ 212), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του με αριθ. 45 φακέλου
531/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Ιπποκράτη Κοσμά (ΑΜ 363), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την προσφυγή του κ. Ελευθερίου Ζιωγάνα κατά του Δήμου Κατερίνης
532/2013 απόφαση

Τροποποίηση της 255/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Επιβολή τελών διέλευσης, τέλους χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν.3431/2006 και τον αριθ.528/075/2009 κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από την με αριθ. 129/2013 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής» ως προς τη χρονική στιγμή έναρξης επιβολής τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης
533/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραγραφή απαιτήσεων του Δήμου από βεβαιωτικούς καταλόγους
534/2013 απόφαση

Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
535/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (Α.Μ. 36/2011)
536/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – γεωλογική μελέτη – με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο “Απολιτσώνες” στη Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
537/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – γεωλογική μελέτη – με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Ανδριανού Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
538/2013 απόφαση

Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση τμήματος αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δ.Κ. Καλλιθέας  ιδιοκτησίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Καλλιθέας, για κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης
539/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.000,00 ευρώ στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
540/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδών των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
541/2013 απόφαση

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη)
542/2013 απόφαση

Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ»
543/2013 απόφαση

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 16ης και 28ης  Οκτωβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης
544/2013 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 77/2013 και 94/2013 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) που αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της ΔΗΚΕΔΗΚ
545/2013 απόφαση

Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2012 (ύστερα από την κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης έτους 2012 που έγινε με την αριθ.342/2013 απόφαση Ο.Ε.)
546/2013 απόφαση

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης χρήσης 2012 [ύστερα από την κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1-2012 ως 31-12-2012) Δήμου Κατερίνης που έγινε με την αριθ.343/2013 απόφαση Ο.Ε.]
547/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.287/2012 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον γραμματέα του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων (Ορίζει γραμματέα τον δημοτικό υπάλληλο Φωκαϊδη Χαράλαμπο, με αναπληρωτή τον δημοτικό υπάλληλο Μπεϊνά Χρήστο)
548/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (είναι η 12η  με ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΕΤ-ΥΧΙ)
549/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Κατερίνης, κου Μίγκου Βασιλείου (Α.Μ. 427) κας Περπερίδου Ελπίδας (Α.Μ. 431) και κας Παπάζογλου Δήμητρας (Α.Μ.375), για διεκδίκηση από μέρους του Δήμου Κατερίνης ληξιπρόθεσμων οφειλών (1.364,48 ευρώ για κάθε δικηγόρο)
550/2013 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ., τμήματος του αριθ. 2011 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (ύστερα από αίτηση της Μπαλούκα Ασπασίας του Μιχαήλ)
551/2013 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ., τμήματος του αριθ. 2011 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (ύστερα από αίτηση του Κωνσταντάση Νικολάου του Στυλιανού)
552/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Σύνταξη Τροποποιήσεων Σχεδίου, Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού και Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχτούν διάφορες οδοί» (έως 07-12-2013, σύμφωνα με την 3η γνωμοδότηση από το 5/2013 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Πιερίας)
553/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74Α, 75Α, 234Α, 234Β, 234Γ, 227, 233, 232Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232Γ, 870 και 871» (έως 07-12-2013 σύμφωνα με την 2η γνωμοδότηση από το 4/2013 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Πιερίας)
554/2013 απόφαση

Έγκριση απευθείας ανάθεσης τμήματος της προμήθειας υγρών καυσίμων (9.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης και 1.000 λίτρα βενζίνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.) στον Νεκτάριο Τσιόνογλου για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
555/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της κ. Γενοβέφας Μαρίνου
556/2013 απόφαση

Προτάσεις για την ανάπτυξη των Λιμένων της Πιερίας για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας
557/2013 απόφαση

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 272.636,31 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης της μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013
558/2013 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Υψομετρική μελέτη οδών επέκτασης σχεδίου Δ.Δ. Κάτω Αγιάννη»
559/2013 απόφαση

Συμπλήρωση της οδού Νικηφόρου Ιερομονάχου με το επίθετό του «Μπουροζίκα», ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Κοκκινοπλιτών Ν. Πιερίας «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ».
560/2013 απόφαση

Έγκριση της Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (σύμφωνα με την 354/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
561/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (είναι η 13η  με ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΕΤ-21Κ)
562/2013 απόφαση

Καθορισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με την 137/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
563/2013 απόφαση

Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών πεζοδρόμων κλπ Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την αριθ. 360/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
564/2013 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 361/2013 απόφαση της Ο.Ε.
565/2013 απόφαση

Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 362/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
566/2013 απόφαση

Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων που γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ληξιαρχείου στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 363/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
567/2013 απόφαση

Καθορισμός τελών καθαριότητας –φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του Ν. 1080 στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 364/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
568/2013 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων  στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 365/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
569/2013 απόφαση

Καθορισμός τελών άρδευσης  στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 366/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
570/2013 απόφαση

Παροχή σύμφωνης γνώμης για τοποθέτηση Γαλάζιας Σημαίας μπροστά από το ξενοδοχείο Mediterranean Village στην ακτή της Καλλιθέας.
571/2013 απόφαση

Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 367/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
572/2013 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (σύμφωνα με τις αναφορές του Τμήματος Εσόδων)
573/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν.
Σαϊδές Δημήτριος, 615 ευρώ
574/2013 απόφαση

Μίγκος Βασίλειος, 393,6 ευρώ
575/2013 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας, 5.338,2 ευρώ
576/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στα Ο.Τ. 964 και 966 στην πολεοδομική ενότητα Βατάν – επέκταση (μετά από αίτηση της κ. Ολυμπίας Τσιαδήρα, καθορίζεται 200€  ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους).
577/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στα Ο.Τ. 961 και 965 στην πολεοδομική ενότητα Βατάν – επέκταση (μετά από αίτηση του κ. Βασιλείου Τίγκα του Ιωάννη, καθορίζεται 200€  ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους).
578/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στα Ο.Τ. 568, 572, 573, 811, 815, 816 και 817 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου – επέκταση (μετά από αίτηση του κ. Νικολάου Κακούρη, καθορίζεται σε 126 € ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους)
579/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 171 στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικά – Ν. Ζωή επέκταση (μετά από αίτηση του κ. Δημητρίου Γαρατσίδη του Ιωάννη, καθορίζεται σε 157,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους)
580/2013 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 978 στην πολεοδομική ενότητα Βατάν επέκταση (μετά από αίτηση των κ. Γεωργίου Δαδάμη και Αστερίου Δαδάμη, καθορίζεται σε 157,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους)
581/2013 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013 (είναι η 10η, σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ.)
582/2013 απόφαση

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης για το 2014 (σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ.)
583/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.338/2013 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης ανάληψης συνδρομής μίας ADSL γραμμής ταχύτητας 24 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες και τις υπηρεσίες της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Πιερίας μέσω ασυρματικού εξοπλισμού.
584/2013 απόφαση

Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013 (εντάσσονται τα έργα 1) «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας » με αριθμό μελέτης  44/2012  με ποσό 12.591,51€, 2) «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» με αριθμό μελέτης  43/2012  με ποσό 12.591,51€, 3) «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας ΠΕΤΡΑΣ» με αριθμό μελέτης  45/2012  με ποσό 12.592,00€)
585/2013 απόφαση

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας».
586/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» (30/2013 μελέτη) μέχρι 26.10.2013.
587/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας) μέχρι 30.12.2013.
588/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) Θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη) μέχρι τις 30.04.2013.
589/2013 απόφαση

Συμπλήρωση της αριθ. 510/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης χειμερινών δρομολογίων και λεωφορειακών γραμμών περιόδου 2013-2014 του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης» με νέο δρομολόγιο Αγία Αικατερίνης – Νέα Κοιμητήρια, καθημερινές & Κυριακές – Εορτές, με ώρες αναχώρησης 12:00 π.μ. & 15:00 μ.μ. (130/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
590/2013 απόφαση

Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Σεφέρη 1 στην Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης (αίτηση της Παπαδοπούλου Δέσποινας λόγω αναπηρίας τουλάχιστον 80%, σχετική η 128/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
591/2013 απόφαση

Μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Ζαλόγγου 96 στη Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης  λόγω του ότι το πρόβλημα υγείας της αιτούσας Κατίνας Μηντζίδη δεν είναι κινητικό και δε δικαιολογεί παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σχετική η 127/2013 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
592/2013 απόφαση

Μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Κρέσνας 27 στη Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης, διότι η ιατρική γνωμάτευση που αφορά στην αναπηρία της κ. Φωτεινής Τσάλη έχει λήξει και επομένως δεν προκύπτει αναπηρία της αιτούσας, σχετική η 129/2013 εισήγηση Ε.Π.Ζ.)
593/2013 απόφαση

Έγκριση κατάληψης χώρων για τοποθέτηση κινητών τουαλετών από το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης (έγκριση τοποθέτησης κινητής τουαλέτας στην αφετηρία των λεωφορείων στο στρατόπεδο του Σβορώνου και μη έγκριση στην αφετηρία της Παραλίας στον Ευκαρπίδη).
594/2013 απόφαση

Παραχώρηση μίας προκάτ ξύλινης κατασκευής από το δήμο, για τη στέγαση του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού.
595/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) ε) «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη) και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος (τον κ. Γεώργιο Γρηγοριάδη με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σιώκα - τακτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Κατερίνης)
596/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας οδών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 14.944,50 ευρώ (με ΦΠΑ).
597/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (16/2012 μελέτη) μέχρι 31.12.2013
598/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)» (167/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας) μέχρι 31.12.2013
599/2013 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης 2ης, 3ης και 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880 (έως και τις 30 Νοεμβρίου 2013, 31 Δεκεμβρίου 2013 και 15 Ιανουαρίου 2014 αντίστοιχα).
600/2013 απόφαση

Αναπομπή του θέματος στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου [Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης (29/2011 μελέτη) και εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επ’ αυτού]
601/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης» (3/2009 μελέτη)
602/2013 απόφαση

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού υπολογιστών, μηχανών γραφείου και συσκευών ήχου και εικόνας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270.
603/2013 απόφαση

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους σύμφωνα με την 16/2013 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Κατερίνης
604/2013 απόφαση

Επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης με το ποσό των 5.000,00 ευρώ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
605/2013 απόφαση

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2014, σύμφωνα με την 136/2013 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
606/2013 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
607/2013 απόφαση

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
608/2013 απόφαση

Έγκριση της υπ. αριθ. 87/2013 μελέτης και της Μ.Π.Ε. αυτής με τίτλο «Καθαρισμός Εκβολών καναλιών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 11.156,72 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
609/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό
610/2013 απόφαση

Έγκριση της 86/2013 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ νεκροταφείο Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.582,64€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση
611/2013 απόφαση

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Καταρχήν απόφαση για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να παραστεί στη γενική συνέλευση της ΑΕ
612/2013 απόφαση

Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
613/2013 απόφαση

Έγκριση του αριθ. 8/04.10.2013 πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήμου μας
614/2013 απόφαση

Ανάκληση της 479/2013 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού υπαλλήλου ως υπευθύνου που θα εκτελεί χρέη οικονομικού προϊσταμένου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης»
615/2013 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 965 της Πολεοδομικής Ενότητας Βατάν
616/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.84/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 18,80 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ. Σάββας Σωτηριάδης του Γεωργίου»
617/2013 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013
618/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη) και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
619/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ονομασία οδών στην πόλη της Κατερίνης
620/2013 απόφαση

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ 1 του Ν. 2696/1999 – Κ.Ο.Κ.) της οδού 19ης Μαΐου σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη  που αποτελεί μέρος της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπλασης Περιοχής Μοσχοποτάμου εντός Οικισμού Περιοχή καπνικού Σταθμού
621/2013 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμηθειών που περιλαμβάνονται στην αριθ.66/2013 μελέτη του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (που εκτελείται με αυτεπιστασία) προϋπολογισμού προμηθειών 131.142,54 ευρώ εκτός ΦΠΑ
622/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης (29/2011 μελέτη) απόρριψη της ένστασης του αναδόχου  επ’ αυτών
623/2013 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
624/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα των υπόλοιπων ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών (3η έως και 6η) κατά δύο (2) μήνες, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
625/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτηρίων» (70/2011 μελέτη)
626/2013 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
627/2013 απόφαση

Έγκριση παράτασης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω μη έγκαιρης επίδοσης ειδοποιητηρίων
628/2013 απόφαση

Αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
629/2013 απόφαση

Διαγραφές εκ παραδρομής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
630/2013 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
631/2013 απόφαση

Έγκριση διαγραφής του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
632/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132), για παροχή γνωμοδοτήσεων
633/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Χαρίκλειας Παντούλη (ΑΜ 150), για παροχή γνωμάτευσης σχετικά με την υπόθεση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου με κ.κ.043603 αρ.01 και εμβαδού 1.200 τ.μ. στο Ο.Τ.142 Α στην περιοχή Μυλαυλάκου Παραδείσου
634/2013 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κ. Μαρίας Καρανίκου (ΑΜ 437), για παροχή γνωμοδοτήσεων
635/2013 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό MIS 376449, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
636/2013 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη) από 11-11-2013 έως 30.03.2014
637/2013 απόφαση