Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρ. 2/2018
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
Αριθμός απόφασης 4/2018   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει
    Στην Κατερίνη σήμερα 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 1804/15.1.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 17 Λιανός Χρήστος
2 Αμοιρίδης Περικλής 18 Μακρίδης Νικόλαος
3 Ανανιάδης Σταύρος 19 Μακρίδου Παρθένα
4 Αρβανίτη Μαρία 20 Μίγκος Βασίλειος
5 Βαϊνάς Δημήτριος 21 Μπερεδήμας Παναγιώτης
6 Γαβρίδης Γεώργιος 22 Ναβροζίδου Παρθένα
7 Γιουμίδης Αλέξανδρος    23 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
8 Γκουγκουρέλας Χρήστος 24 Ντόντης Λάζος
9 Δρούγκας Φώτιος 25 Ντούρος Δημήτριος
10 Ελευθεριάδου Ροδή 26 Παπαδημητρίου Θωμάς
11 Ίτσιος Γεώργιος 27 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος
13 Κατανάς Νικόλαος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 30 Παυλίδης Θεόδωρος
15 Κυριακίδης Γεώργιος 31 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
16 Λεμονόπουλος Χρήστος 32 Φάκας Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 6 Μπουσνάκης Αστέριος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 7 Ράδης Σπυρίδων
3 Κοκαβίδης Γεώργιος 8 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
4 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 9 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
5 Λιακόπουλος Αθανάσιος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
5 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
6 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
7 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
8 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
9 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
10 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
11 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
12 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
13 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
8 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
9 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
10 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
11 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
14 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
15 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
16 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
           Το 19ο θέμα αποσύρθηκε
           Οι Δ.Σ. Γαβρίδης Γεώργιος και Φάκας Ιωάννης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο, Λάζο Ντόντη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1. Την αριθ. 685/2016 απόφαση ΔΣ, όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ. 6 περ. 34 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων,
3. Το Ν. 4093 ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο¬γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι¬σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
4. Την  εγκύκλιο 38/ 6-6-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 (κανονιστικές αποφάσεις) του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
6. Τις αριθ. 7 και 10/2018 Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης   
7. Την 3/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με την οποία η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. την τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ.685/2016, ως κατωτέρω:
 
Α. Τη συμπλήρωση της κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 685/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο άρθρο 5, παράγραφος 3 ως εξής :
“Ειδικότερα δε, όσον αφορά όλη την οδό Αριστοτέλους, αυτή θα παραμένει κλειστή και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων μεταξύ 08.00π.μ. και 08.30π.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων, προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η προσέλευση των μαθητών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.”   
Β. Την προσθήκη στην ίδια ως άνω κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του παρακάτω κειμένου που αφορά τα περίπτερα για τη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης ως εξής:
“ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Για τα περίπτερα που οι δικαιούχοι των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου βρίσκονται εν ζωή όμως τα περίπτερα είναι ανενεργά (κλειστά) για χρονικό διάστημα από έξι μήνες και πάνω, μετά από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών, θα ανακαλείται η εν λόγω άδεια από τον δικαιούχο και η θέση για τη λειτουργία του περιπτέρου θα εξετάζεται εκ νέου σύμφωνα με τα δεδομένα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (κατάργηση ή μη της θέσης”.
  
  Μετά τα παραπάνω ο αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την τροποποίηση της αριθ. 685/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 3/2018 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
      Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
    Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την 685/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα “Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:
Α. Συμπληρώνει την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 685/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο άρθρο 5, παράγραφος 3 τα εξής :
“Ειδικότερα δε, όσον αφορά όλη την οδό Αριστοτέλους, αυτή θα παραμένει κλειστή και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων μεταξύ 08.00π.μ. και 08.30π.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων, προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η προσέλευση των μαθητών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.”   
Β. Προσθέτει στην ίδια ως άνω κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω κείμενο που αφορά τα περίπτερα για τη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης τα εξής:
“ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Για τα περίπτερα που οι δικαιούχοι των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου βρίσκονται εν ζωή όμως τα περίπτερα είναι ανενεργά (κλειστά) για χρονικό διάστημα από έξι μήνες και πάνω, μετά από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών, θα ανακαλείται η εν λόγω άδεια από τον δικαιούχο και η θέση για τη λειτουργία του περιπτέρου θα εξετάζεται εκ νέου σύμφωνα με τα δεδομένα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (κατάργηση ή μη της θέσης)”.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί, περίληψή της θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ.24.9/20-10-1958).
Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για τα περαιτέρω
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2018 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
 
 
Η Πρόεδρος       Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 23.01.2018
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                                                              ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ                                                                                                                               Κ.Σ.