Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης στην οδό Σκρα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρ. 2/2018
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
Αριθμός απόφασης 23/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης στην οδό Σκρα (αριθ. 21)
Στην Κατερίνη σήμερα 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 1804/15.1.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη     
2 Αμοιρίδης Περικλής
3 Ανανιάδης Σταύρος
4 Αρβανίτη Μαρία
5 Βαϊνάς Δημήτριος
6 Γαβρίδης Γεώργιος
7 Γιουμίδης Αλέξανδρος   
8 Γκουγκουρέλας Χρήστος
9 Δρούγκας Φώτιος
10 Ελευθεριάδου Ροδή
11 Ίτσιος Γεώργιος
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος
13 Κατανάς Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
15 Κυριακίδης Γεώργιος
16 Λεμονόπουλος Χρήστος
17 Λιανός Χρήστος
18 Μακρίδης Νικόλαος
19 Μακρίδου Παρθένα
20 Μίγκος Βασίλειος
21 Μπερεδήμας Παναγιώτης
22 Ναβροζίδου Παρθένα
23 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
24 Ντόντης Λάζος
25 Ντούρος Δημήτριος
26 Παπαδημητρίου Θωμάς
27 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
28 Παπαζήσης Αναστάσιος
29 Παπαζιώγας Νικόλαος
30 Παυλίδης Θεόδωρος
31 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
32 Φάκας Ιωάννης
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης
3 Κοκαβίδης Γεώργιος
4 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
5 Λιακόπουλος Αθανάσιος
6 Μπουσνάκης Αστέριος
7 Ράδης Σπυρίδων
8 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
9 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
5 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
6 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
7 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
8 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
9 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
10 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
11 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
12 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
13 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
8 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
9 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
10 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
11 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
14 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
15 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
16 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
Το 19ο θέμα αποσύρθηκε.
Οι Δ.Σ. Γαβρίδης Γεώργιος και Φάκας Ιωάννης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 4/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “...Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του αθλητικού συλλόγου "Μίλων Πιερίας" προς εξυπηρέτηση των πελατών του οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, επί της οδού Σκρα 21, όπως αυτή σημειώνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.
Πρέπει να τονιστεί ότι καθώς οι παραπάνω αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κατερίνης, υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτών που αναζητούν θέση στάθμευσης στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με διάφορα εμπορικά καταστήματα. Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πελατών Α.Μ.Ε.Α. αλλά και φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά την προσέλευση και αποχώρηση των πελατών του αθλητικού συλλόγου.
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα υποδεικνύεται στους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στην συγκεκριμένη θέση, ενώ όλες τις ώρες κατά τις οποίες τα καταστήματα είναι κλειστά όλοι οι δημότες θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της θέσης στάθμευσης....”.
ΙΙ. Την 5/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης υπέρ της παραχώρησης της ως άνω θέσης στάθμευσης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του αθλητικού συλλόγου "Μίλων Πιερίας", προς εξυπηρέτηση των πελατών του οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, επί της οδού Σκρα 21, όπως αυτή σημειώνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.
Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πελατών Α.Μ.Ε.Α. του αθλητικού συλλόγου αλλά και φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά την προσέλευση και αποχώρηση των πελατών του αθλητικού συλλόγου.
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα υποδεικνύεται στους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στην συγκεκριμένη θέση, ενώ όλες τις ώρες κατά τις οποίες τα καταστήματα είναι κλειστά όλοι οι δημότες θα μπορούν να κάνουν χρήση της θέσης στάθμευσης.
Η παραχώρηση της θέσης δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του άρθρου 82 του ν. 3463/2006.
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006. 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 23.1.2018
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Καλλιόπη Τζουμέρκα