Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρ. 2/2018
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
Αριθμός απόφασης 24/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως (αριθ. 43)
Στην Κατερίνη σήμερα 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 1804/15.1.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 17 Λιανός Χρήστος
2 Αμοιρίδης Περικλής 18 Μακρίδης Νικόλαος
3 Ανανιάδης Σταύρος 19 Μακρίδου Παρθένα
4 Αρβανίτη Μαρία 20 Μίγκος Βασίλειος
5 Βαϊνάς Δημήτριος 21 Μπερεδήμας Παναγιώτης
6 Γαβρίδης Γεώργιος 22 Ναβροζίδου Παρθένα
7 Γιουμίδης Αλέξανδρος    23 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
8 Γκουγκουρέλας Χρήστος 24 Ντόντης Λάζος
9 Δρούγκας Φώτιος 25 Ντούρος Δημήτριος
10 Ελευθεριάδου Ροδή 26 Παπαδημητρίου Θωμάς
11 Ίτσιος Γεώργιος 27 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος
13 Κατανάς Νικόλαος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 30 Παυλίδης Θεόδωρος
15 Κυριακίδης Γεώργιος 31 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
16 Λεμονόπουλος Χρήστος 32 Φάκας Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 6 Μπουσνάκης Αστέριος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 7 Ράδης Σπυρίδων
3 Κοκαβίδης Γεώργιος 8 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
4 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 9 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
5 Λιακόπουλος Αθανάσιος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
5 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
6 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
7 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
8 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
9 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
10 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
11 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
12 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
13 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
8 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
9 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
10 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
11 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
14 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
15 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
16 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
Το 19ο θέμα αποσύρθηκε.
Οι Δ.Σ. Γαβρίδης Γεώργιος και Φάκας Ιωάννης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “... Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 43, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα αεροφωτογραφίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας, καθώς  τρεις φορές την εβδομάδα υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση (νεφρική ανεπάρκεια) και επιπλέον πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια υποστηριζόμενος με απινιδωτή.
Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης της Κατερίνης, υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτών που αναζητούν θέση στάθμευσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε διάφορα εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες. Καθώς είναι μεγάλη η ζήτηση για στάση-στάθμευση οχημάτων και ο αριθμός των υφιστάμενων νόμιμων θέσεων στάθμευσης είναι περιορισμένος, κρίνεται απαραίτητη η παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ.).
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα δεσμευτεί για το αυτοκίνητο του αιτούντα η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων Ια, 1β. 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006....”.
ΙΙ. Την 4/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης υπέρ της παραχώρησης της ως άνω θέσης στάθμευσης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 43, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα αεροφωτογραφίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας.
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα δεσμευτεί για το αυτοκίνητο του αιτούντα η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β. 1γ, του άρθρου 82 του ν. 3463/2006.
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006. 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 23.1.2018
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Καλλιόπη Τζουμέρκα