Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 (ύστερα από την 45/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 4/2018

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 38/2018              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 (ύστερα από την 45/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Στην Κατερίνη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 5149/9.2.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα πέντε (35):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1

Τζουμέρκα Καλλιόπη

19

Λεμονόπουλος Χρήστος

2

Αγαθαγγελίδης Δημήτριος

20

Λιανός Χρήστος

3

Αθανασιάδης Παναγιώτης

21

Μακρίδης Νικόλαος

4

Αμοιρίδης Περικλής

22

Μακρίδου Παρθένα

5

Ανανιάδης Σταύρος

23

Μίγκος Βασίλειος

6

Αρβανίτη Μαρία

24

Μπουσνάκης Αστέριος

7

Βαϊνάς Δημήτριος

25

Ναβροζίδου Παρθένα

8

Γιουμίδης Αλέξανδρος  

26

Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα

9

Δρούγκας Φώτιος

27

Ντόντης Λάζος

10

Ελευθεριάδου Ροδή

28

Ντούρος Δημήτριος

11

Ίτσιος Γεώργιος

29

Παπαδημητρίου Θωμάς

12

Καλτσίδης Αλέξανδρος

30

Παπαζήσης Αναστάσιος

13

Κατανάς Νικόλαος

31

Παπαζιώγας Νικόλαος

14

Κεραμιδιώτης Ευστάθιος

32

Παυλίδης Θεόδωρος

15

Κοκαβίδης Γεώργιος

33

Σαρηγιαννίδης Λάζαρος

16

Κυραϊλίδης Χρυσόστομος

34

Τσιουκάνης Κωνσταντίνος

17

Κυριακίδης Γεώργιος

35

Χαϊλατζίδου Θεοδοσία

18

Λιακόπουλος Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1

Γαβρίδης Γεώργιος

2

Γκουγκουρέλας Χρήστος

3

Μπερεδήμας Παναγιώτης

4

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

5

Ράδης Σπυρίδων

6

Φάκας Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1

Αμβροσιάδης Ελευθέριος

Τ.Κ. Εξοχής

2

Γαλάνης Παύλος

Τ.Κ. Καταλωνίων

3

Γκούτζας Δημήτριος

Τ.Κ. Λαγοράχης

4

Ζανέτας Λεωνίδας

Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος

5

Κατσαντώνης Ευθύμιος

Τ.Κ. Μοσχοχωρίου

6

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Δ.Κ. Σβορώνου

7

Μαλάμου Ευτέρπη

Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς

8

Μαλιώρας Νικόλαος

Τ.Κ. Παραλίας

9

Οφίδης Χαράλαμπος

Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη

10

Πολυχρόνης Κωνσταντίνος

Δ.Κ. Καλλιθέας

11

Τάκος Ευάγγελος

Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη

12

Τάκος Ιωάννης

Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου

13

Τεκτονίδης Ιωάννης

Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

14

Φωτιάδης Στέφανος

Τ.Κ. Τριλόφου

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1

Αδαμόπουλος Ιωάννης

Τ.Κ. Ελάφου

2

Γατσιού Άννα

Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

3

Γκλάρας Νικόλαος

Τ.Κ. Ελατοχωρίου

4

Γκοτόβας Γεώργιος

Τ.Κ. Λόφου

5

Ζάχος Βασίλειος

Τ.Κ. Ρητίνης

6

Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος

Τ.Κ. Αρωνά

7

Καρασερίδου Φωτεινή

Δ.Κ. Κορινού

8

Κωνσταντινίδης Κυριάκος

Τ.Κ. Σεβαστής

9

Μαντονίτσας Ιωάννης

Τ.Κ. Γανόχωρας

10

Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος

Τ.Κ. Φωτεινών

11

Στραβογιάννης Κωνσταντίνος

Τ.Κ. Βρίας

12

Ταγκαλίδης Αναστάσιος

Τ.Κ. Κούκου

13

Τσίρκος Ευθύμιος

Δ.Κ. Κατερίνης

14

Χελιδονόπουλος Γεώργιος

Δ.Κ. Περίστασης

15

Χρυσόπουλος Αθανάσιος

Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

             ο Δ.Σ. Νικόλαος Κατανάς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, οι Δ.Σ. Γεώργιος Κοκαβίδης και Βασίλειος Μίγκος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. Χρήστος Λιανός κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

             Ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Δ.Σ. Αστέριος Μπουσνάκης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Λάζο Ντόντη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την 45/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνει, μετά από εισήγηση της υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας Νατάσας Βασιλείου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, την Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017, στην οποία αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ’ τριμήνου του έτους 2017. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Για την κατάρτισή της, επιλέχθηκαν τα στοιχεία  σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 40038 της 09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ  «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία  περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, την 45/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 266 παρ. 9 του ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 όπως ακολουθεί:

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ ' 3ΜΗΝΟΥ 2017

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

%

 

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

28.493.180,24

6.939.104,15

0,24

6.947.379,90

0,24

1,00

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

108.500,00

63.302,33

0,58

65.542,33

0,60

1,04

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

45.000,00

14.946,34

0,33

14.946,34

0,33

1,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

5.527.000,00

1.666.629,78

0,30

1.671.540,08

0,30

1,00

04

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

1.504.000,00

538.257,09

0,36

539.267,38

0,36

1,00

05

Φόροι και εισφορές

521.000,00

158.542,52

0,30

158.657,68

0,30

1,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

20.583.180,24

4.377.913,64

0,21

4.377.913,64

0,21

1,00

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

204.500,00

119.512,45

0,58

119.512,45

0,58

1,00

1

Έκτακτα έσοδα

11.205.881,79

2.256.316,77

0,20

2.253.323,54

0,20

1,00

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

118.240,09

18.905,70

0,16

18.905,70

0,16

1,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

3.356.003,89

744.112,07

0,22

744.112,07

0,22

1,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

7.131.637,81

1.379.684,13

0,19

1.379.684,13

0,19

1,00

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

583.000,00

113.102,04

0,19

110.108,81

0,19

0,97

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

17.000,00

512,83

0,03

512,83

0,03

1,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

2.334.000,00

226.727,78

0,10

380.879,45

0,16

1,68

21

Τακτικά έσοδα

2.230.500,00

247.238,71

0,11

306.164,66

0,14

1,24

22

Έκτακτα έσοδα

103.500,00

-20.510,93

-0,20

74.714,79

0,72

-3,64

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

14.313.586,93

-156.393,70

-0,01

543.148,44

0,04

-3,47

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

14.313.586,93

-156.393,70

-0,01

543.148,44

0,04

-3,47

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

11.212.618,83

1.406.263,88

0,13

1.408.845,55

0,13

1,00

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου

4.490.000,00

898.480,39

0,20

898.561,03

0,20

1,00

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

6.722.618,83

507.783,49

0,08

510.284,52

0,08

1,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

11.923.561,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FSUM

Σύνολα εσόδων

79.482.828,91

10.672.018,88

0,13

11.533.576,88

0,15

1,08

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δ' 3ΜΗΝΟΥ2017

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολ/ντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

 

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

38.333.684,18

-1.008.142,84

-0,03

8.398.052,03

0,22

5.920.456,98

7.700.307,36

0,20

0,92

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

11.337.528,53

-911.949,73

-0,08

2.443.397,99

0,22

2.306.415,59

2.371.506,22

0,21

0,97

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.089.624,76

-154.707,90

-0,14

237.687,28

0,22

213.295,05

227.805,84

0,21

0,96

62

Παροχές τρίτων

5.725.995,47

-123.256,26

-0,02

1.570.240,97

0,27

1.166.010,25

1.261.533,30

0,22

0,80

63

Φόροι - τέλη

241.693,07

-84.125,70

-0,35

36.271,67

0,15

36.271,67

36.271,67

0,15

1,00

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

546.473,72

-197.437,76

-0,36

150.153,68

0,27

56.507,14

80.452,36

0,15

0,54

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

1.710.000,00

-24.606,26

-0,01

411.227,48

0,24

409.951,00

409.951,00

0,24

1,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.286.763,09

-182.211,46

-0,14

356.056,26

0,28

242.153,74

257.207,93

0,20

0,72

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

14.435.262,61

794.543,16

0,06

2.600.812,89

0,18

946.628,44

2.512.352,40

0,17

0,97

68

Λοιπά Έξοδα

1.960.342,93

-124.390,93

-0,06

592.203,81

0,30

543.224,10

543.226,64

0,28

0,92

7

Επενδύσεις

13.016.938,08

-3.569.888,93

-0,27

1.782.596,94

0,14

1.187.440,22

1.640.627,89

0,13

0,92

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

1.482.164,99

-779.805,76

-0,53

259.505,45

0,18

230.432,32

340.916,93

0,23

1,31

73

Έργα

9.214.565,95

-2.698.441,27

-0,29

1.354.592,16

0,15

861.223,80

1.181.214,91

0,13

0,87

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

2.197.311,14

-121.349,90

-0,06

138.791,33

0,06

66.076,10

88.788,05

0,04

0,64

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

122.896,00

0,00

0,00

29.708,00

0,24

29.708,00

29.708,00

0,24

1,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

28.131.820,41

-1.782.907,28

-0,06

412.717,09

0,01

1.390.803,95

1.927.028,24

0,07

4,67

81

Πληρμές Π.Ο.Ε.

7.242.038,05

-322.825,00

-0,04

-124.042,13

-0,02

516.731,55

1.052.882,62

0,15

-8,49

82

Αποδόσεις

7.527.601,58

-1.460.082,28

-0,19

536.759,22

0,07

874.072,40

874.145,62

0,12

1,63

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

13.362.180,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

386,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FSUM

Σύνολα δαπανών

79.482.828,91

-6.360.939,05

-0,08

10.593.366,06

0,13

8.498.701,15

11.267.963,49

0,14

1,06

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β  ΙΙΙ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Δ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Μεταβολή

 

 

Τέλος Προηγ. Έτους 2016

Προηγούμενο  Α' 3μηνο έτους 2017

Προηγούμενο  Β' 3μηνο έτους 2017

Προηγούμενο  Γ' 3μηνο έτους 2017

Τρέχον Δ' 3μηνο έτους 2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3ΜΗΝΟΥ

1

 

2

3

3/2

Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

ΕΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

20.552.058,49

20.634.369,25

21.753.684,80

23.457.107,92

22.821.765,74

0,97

ΕΑ1

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

14.313.586,92

14.200.656,55

14.380.919,72

15.533.892,33

14.641.535,05

0,94

ΕΑ2

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0,00

0,00

50.400,00

50.400,00

30.429,10

0,60

ΕΑ3

Λοιπές απαιτήσεις

6.238.471,57

6.433.712,70

7.322.365,08

7.872.815,59

8.149.801,59

1,04

ΕΒ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.191.443,68

11.777.224,61

11.147.341,50

10.844.318,36

10.861.023,93

1,00

ΕΒ1

Ταμείο

0,00

1.261,85

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΒ2

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

11.923.273,40

11.775.962,76

11.147.341,50

10.844.318,36

10.861.023,93

1,00

ΕΓ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

 

ΕΓ1

Δάνεια προς τρίτους

0,00

0,00

 

ΕΓ2

Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς

 

ΕΓ3

α) Δάνεια εσωτερικού

 

Π

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

 

ΠΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

12.892.208,61

11.306.686,83

10.978.303,86

10.668.525,00

10.340.757,97

0,97

ΠΑ1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

11.633.868,92

11.306.686,83

10.978.303,86

10.668.525,00

10.340.757,97

0,97

ΠΑ2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΒ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.730.389,66

7.984.193,08

7.939.734,02

7.960.646,21

9.329.976,01

1,17

ΠΒ1

Προμηθευτές

3.705.794,33

3.650.316,67

3.430.571,70

3.955.636,37

3.804.376,45

0,96

ΠΒ3

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

343.028,62

350.287,28

399.842,79

323.414,38

802.552,48

2,48

ΠΒ4

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

242.680,73

282.481,52

188.193,03

213.521,63

415.964,58

1,95

ΠΒ5

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.438.885,98

3.701.107,61

3.921.126,50

3.468.073,83

4.307.082,50

1,24

ΠΓ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

93.496,24

93.496,24

93.496,24

93.496,24

93.496,24

1,00

ΠΓ1

Έσοδα επόμενων χρήσεων

93.496,24

93.496,24

93.496,24

93.496,24

93.496,24

1,00

ΠΓ2

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ΠΓ3

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

             Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, Θεοδοσία Χαϊλατζίδου, Μαρία Αρβανίτη, Βασίλειος Μίγκος, Νικόλαος Μακρίδης, Περικλής Αμοιρίδης, Παρθένα Ναβροζίδου, Λάζαρος Σαρηγιαννίδης, Γεώργιος Κοκαβίδης, Γεώργιος Κυριακίδης και Δημήτριος Αγαθαγγελίδης..

             Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2018

             Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος  Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 16.2.2018

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

                              Καλλιόπη Τζουμέρκα