Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης   Αριθμός απόφασης 227/2018                ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999, για

Στην Κατερίνη 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. 14491/3.5.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31): 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τζουμέρκα Καλλιόπη
Μακρίδης Νικόλαος
Αθανασιάδης Παναγιώτης
Μακρίδου Παρθένα
Αμοιρίδης Περικλής
Μπουσνάκης Αστέριος
Ανανιάδης Σταύρος
Ναβροζίδου Παρθένα
Βαϊνάς Δημήτριος
Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
Γιουμίδης Αλέξανδρος
Ντόντης Λάζος
Δρούγκας Φώτιος
Ντούρος Δημήτριος
Ίτσιος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Καλτσίδης Αλέξανδρος
Παπαζήσης Αναστάσιος
Κατανάς Νικόλαος
Παπαζιώγας Νικόλαος
Κοκαβίδης Γεώργιος
Παυλίδης Θεόδωρος
Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
Κυριακίδης Γεώργιος
Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
 Λιακόπουλος Αθανάσιος
Φάκας Ιωάννης
Λεμονόπουλος Χρήστος
Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
Λιανός Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
Αρβανίτη Μαρία
Μίγκος Βασίλειος
Γαβρίδης Γεώργιος
 Μπερεδήμας Παναγιώτης
Γκουγκουρέλας Χρήστος
Παπαδημητρίου Θωμάς
Ελευθεριάδου Ροδή
Ράδης Σπυρίδων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
3 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
4 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
5 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
6 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
7 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
8 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
9 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
10 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
11 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
4 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
5 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
6 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
7 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
8 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
9 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
10 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
11 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
12 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
14 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
15 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
16 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
17 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
18 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
Οι Δ.Σ Νικόλαος Κατανάς και Χρήστος Λιανός προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. Παναγιώτης Αθανασιάδης και Χαράλαμπος Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος μετά την ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Ιωάννης Φάκας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ….. 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 54/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “[…] αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης, τη γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Παραλίας και τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.3463/2006 και των άρθρων 73 και 75 του ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης τη λήψη απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διεξαχθεί ο διεθνής αγώνας Τριάθλου «almiraMAN» στις 12 και 13 Μαΐου 2018, που διοργανώνεται από το Αθλητικό Πολιτιστικό Σωματείο «ΤΡΙΑΣ», σε συνεργασία με τον ΟΠΠΑΠ Κατερίνης, την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης,  Κίτρους και Πλαταμώνα και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ως εξής:
Το Σάββατο 12 Μαΐου
Από ώρα 15:30 έως  16:30 στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), τον δρόμο Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (μόνο το ένα ρεύμα), τις οδούς Ευτέρπης, Ερμού και Διός, την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής από την οδό Διός (Ολυμπιακή Ακτή) μέχρι την οδό Διγενή Ακρίτα, την οδό Διγενή Ακρίτα από την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής μέχρι την οδό Ρούπελ και την οδό Ρούπελ από την οδό Διγενή Ακρίτα μέχρι την παράπλευρη οδό της Π.Α.Θ.Ε.  
Από ώρα 16:30 έως  17:30 στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), έως τον ναυτικό όμιλο.
Την Κυριακή 13 Μαΐου
Από ώρα 07:45 έως 08:45π.μ. και από ώρα 09:40 έως 11:45π.μ. στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), τον δρόμο Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (μόνο το ένα ρεύμα), τις οδούς Ευτέρπης, Ερμού και Διός, την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής από την οδό Διός (Ολυμπιακή Ακτή) μέχρι την οδό Διγενή Ακρίτα, την οδό Διγενή Ακρίτα από την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής μέχρι την οδό Ρούπελ και την οδό Ρούπελ από την οδό Διγενή Ακρίτα μέχρι την παράπλευρη οδό της Π.Α.Θ.Ε.
Από ώρα 07:30 έως 14:00μ.μ. στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), έως τον ναυτικό όμιλο.
Από την προηγούμενη μέρα θα πρέπει να τοποθετηθούν κορδέλες με ανακοινώσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας (φροντίζοντας ιδιαιτέρως για όσους κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές καθώς και για το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης) καθώς και οι κάτωθι πινακίδες με μέριμνα των διοργανωτών .
 
ΘΕΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΔΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1 Στην διασταύρωση της οδού Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης με την οδό που οδηγεί στην οδό Μακεδονίας της Παραλίας Κατερίνης (μπροστά στο συγκρότημα Mediterranean Village), Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς το almira beachbar) + Πινακίδα Ρ-48 (εκτροπή κυκλοφορίας προς την οδό Μακεδονίας) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων. 
2 Στην διασταύρωση της οδού που συνδέει την οδό Μακεδονίας της Παραλίας Κατερίνης με την παραλιακή οδό, με την οδό που οδηγεί από τον οικισμό της Γρέβενης (Ξενοδοχείο Cosmopolitan) κατευθείαν στην θάλασσα, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς τη θάλασσα) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.
3 Στη Διασταύρωση της οδού Π.Π. Γερμανού με την οδό Ολύμπου (εντός της Παραλίας Κατερίνης), Πινακίδα Κ-6α (επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά) + Πληροφοριακή Πινακίδα (για την διεξαγωγή του αγώνα) + τοποθέτηση κώνων.
4 Στην διασταύρωση της οδού Παραλίας Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής με την οδό Ευτέρπης της Ολυμπιακής Ακτής (μπροστά στο Ξενοδοχείο Πλάτων), Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς την Ολυμπιακή Ακτή) + Πινακίδα Ρ-48 (εκτροπή κυκλοφορίας προς τον χώρο στάθμευσης) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων. 
5 Στη Διασταύρωση των οδών Ερμού και Διός της Ολυμπιακής Ακτής, Δύο Πινακίδες Ρ-7 (απαγορεύουν την κατεύθυνση προς Παραλία Κατερίνης και Κατερίνη αντίστοιχα) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.  
6 Στη Διασταύρωση της οδού Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής με την οδό Διγενή Ακρίτα, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς Ολυμπιακή Ακτή) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.   
7 Στη Διασταύρωση της οδού Αγίου Νεκταρίου με την οδό Διγενή Ακρίτα, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς την Ολυμπιακή Ακτή) + Πινακίδα Ρ-47 (εκτροπή κυκλοφορίας προς την οδό Αγίου Νεκταρίου) + πληροφοριακή πινακίδα «προς Παραλία- Ολυμπιακή Ακτή» + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων. 
8 Για τη Διασταύρωση της παράπλευρης οδού της Π.Α.Θ.Ε. με την οδό Ρούπελ, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του αρμόδιου για την παράπλευρη οδό φορέα. Εμείς προτείνουμε, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς την οδό Ρούπελ) + πληροφοριακή πινακίδα «προς Κατερίνη-Παραλία- Ολυμπιακή Ακτή» + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.
9 Σε όλες τις καθέτους στην διαδρομή του αγώνα οδούς, Πινακίδα Ρ-7 + τοποθέτηση κορδέλας 
+ τοποθέτηση κώνων
Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι εκτός από την τοποθέτηση της σήμανσης και για την τοποθέτηση των εθελοντών σε όλες τις παραπάνω θέσεις, έτσι ώστε να στεγανοποιηθεί η διαδρομή αλλά και να παρέχουν πληροφορίες στα διερχόμενα οχήματα. Οι εθελοντές θα φορούν φωσφορούχα γιλέκα και θα φέρουν κόκκινες σημαίες. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθεί το κοινό μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις καθέτους στην διαδρομή του αγώνα οδούς οι οποίοι βρίσκονται εντός των οικισμών με την τοποθέτηση εθελοντών. Συγκεκριμένα για την Παραλία Κατερίνης στις οδούς: Καλλιθέας, Αθηνάς, Κατερίνης, Μεταξά, Βενιζέλου, Π. Μελά, 1η Επαρχιακή Οδός, Αγίας Παρασκευής, Κύπρου, Κολοκοτρώνη, Υψηλάντου, Ναυτικού Ομίλου, Π.Π. Γερμανού, Επιδαύρου και Δελφών και για την Ολυμπιακή Ακτή στις οδούς: Ήρας, Άρεως, Αθηνάς, Δήμητρας Απόλλωνος, Εστίας. Επίσης πρέπει να τοποθετηθούν εθελοντές και σε όλες τις εξόδους των παρόδιων ιδιοκτησιών εντός των δύο παραπάνω οικισμών. 
Σε όλες τις διασταυρώσεις της διαδρομής που βρίσκονται εκτός των οικισμών, θα πρέπει επίσης να υπάρχουν εθελοντές με σημαίες και φωσφορούχα γιλέκα, για την πλήρη στεγανοποίηση της. 
Θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν τα σημεία των εκτροπών ή των διακοπών πορείας σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων για τις υπεραστικές οδούς (Παραλία Κορινού – Παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακής Ακτής – Σιδηροδρομικού Σταθμού) και 50 μέτρων για τις αστικές οδούς Πληροφοριακές πινακίδες με εθελοντές ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι διερχόμενοι οδηγοί αναφορικά με την διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας και την διεξαγωγή του αγώνα. Οι παραπάνω πινακίδες θα τοποθετηθούν στα ρεύματα κυκλοφορίας που συγκλίνουν στα σημεία των εκτροπών.
Στα τμήματα εκείνα όπου οι δρομείς θα καταλαμβάνουν μόνο το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας (Παραλία – Ολυμπιακή Ακτή) θα πρέπει να τοποθετηθούν πλαστικοί κώνοι ανά 25 μέτρα και πινακίδες Π-77 με Ρ-52δ (υποχρεωτικό προσπέρασμα από τα δεξιά του εμποδίου) ανά 100 μέτρα, προς αποφυγή εισόδου οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας των αθλητών. 
Επιβάλλεται η απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων σε όλο το μήκος της διαδρομής αλλά και στην αφετηρία που είναι πιο πιθανό να παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Ο χώρος απέναντι του almira beachbar μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων. 
Απαραίτητη είναι η συνοδεία των δρομέων από εποχούμενους εθελοντές, έτσι ώστε να υπάρχει εκτός της προστασίας των δρομέων ενημέρωση και των πιθανών διερχομένων οδηγών.    
Μία εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του αγώνα θα κληθούν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης να παρουσιάσουν τους εθελοντές που απαιτούνται, τις πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, τους πλαστικούς κώνους καθώς και όποια άλλα μέσα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του. Η παρουσίαση θα γίνει σε εκπροσώπους του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν τα παραπάνω μέσα η παρούσα ΕΓΚΡΙΣΗ θα ανακληθεί.  
Με τις κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις εξασφαλίζεται η ασφαλής και ανεμπόδιστη διεξαγωγή του αγώνα του θέματος.”
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την 54/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ. και τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ν. 3463/2006 και 65 του ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Α. Εγκρίνει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διεξαχθεί ο διεθνής αγώνας Τριάθλου «almiraMAN» στις 12 και 13 Μαΐου 2018, που διοργανώνεται από το Αθλητικό Πολιτιστικό Σωματείο «ΤΡΙΑΣ», σε συνεργασία με τον ΟΠΠΑΠ Κατερίνης, την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης,  Κίτρους και Πλαταμώνα και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ως εξής:
Το Σάββατο 12 Μαΐου
Από ώρα 15:30 έως  16:30 στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), τον δρόμο Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (μόνο το ένα ρεύμα), τις οδούς Ευτέρπης, Ερμού και Διός, την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής από την οδό Διός (Ολυμπιακή Ακτή) μέχρι την οδό Διγενή Ακρίτα, την οδό Διγενή Ακρίτα από την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής μέχρι την οδό Ρούπελ και την οδό Ρούπελ από την οδό Διγενή Ακρίτα μέχρι την παράπλευρη οδό της Π.Α.Θ.Ε.  
Από ώρα 16:30 έως  17:30 στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), έως τον ναυτικό όμιλο.
Την Κυριακή 13 Μαΐου
Από ώρα 07:45 έως 08:45π.μ. και από ώρα 09:40 έως 11:45π.μ. στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), τον δρόμο Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής (μόνο το ένα ρεύμα), τις οδούς Ευτέρπης, Ερμού και Διός, την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής από την οδό Διός (Ολυμπιακή Ακτή) μέχρι την οδό Διγενή Ακρίτα, την οδό Διγενή Ακρίτα από την οδό Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής μέχρι την οδό Ρούπελ και την οδό Ρούπελ από την οδό Διγενή Ακρίτα μέχρι την παράπλευρη οδό της Π.Α.Θ.Ε.
Από ώρα 07:30 έως 14:00μ.μ. στις οδούς :
τον δρόμο Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης από το almira beachbar μέχρι την Παραλία Κατερίνης, τις οδούς Στρατού και Αγίου Νικολάου (πεζόδρομοι), έως τον ναυτικό όμιλο.
Από την προηγούμενη μέρα θα πρέπει να τοποθετηθούν κορδέλες με ανακοινώσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας (φροντίζοντας ιδιαιτέρως για όσους κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές καθώς και για το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης) καθώς και οι κάτωθι πινακίδες με μέριμνα των διοργανωτών .
ΘΕΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΔΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1 Στην διασταύρωση της οδού Παραλίας Κορινού – Παραλίας Κατερίνης με την οδό που οδηγεί στην οδό Μακεδονίας της Παραλίας Κατερίνης (μπροστά στο συγκρότημα Mediterranean Village), Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς το almira beachbar) + Πινακίδα Ρ-48 (εκτροπή κυκλοφορίας προς την οδό Μακεδονίας) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων. 
2 Στην διασταύρωση της οδού που συνδέει την οδό Μακεδονίας της Παραλίας Κατερίνης με την παραλιακή οδό, με την οδό που οδηγεί από τον οικισμό της Γρέβενης (Ξενοδοχείο Cosmopolitan) κατευθείαν στην θάλασσα, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς τη θάλασσα) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.
3 Στη Διασταύρωση της οδού Π.Π. Γερμανού με την οδό Ολύμπου (εντός της Παραλίας Κατερίνης), Πινακίδα Κ-6α (επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά) + Πληροφοριακή Πινακίδα (για την διεξαγωγή του αγώνα) + τοποθέτηση κώνων.
4 Στην διασταύρωση της οδού Παραλίας Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής με την οδό Ευτέρπης της Ολυμπιακής Ακτής (μπροστά στο Ξενοδοχείο Πλάτων), Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς την Ολυμπιακή Ακτή) + Πινακίδα Ρ-48 (εκτροπή κυκλοφορίας προς τον χώρο στάθμευσης) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων. 
5 Στη Διασταύρωση των οδών Ερμού και Διός της Ολυμπιακής Ακτής, Δύο Πινακίδες Ρ-7 (απαγορεύουν την κατεύθυνση προς Παραλία Κατερίνης και Κατερίνη αντίστοιχα) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.  
6 Στη Διασταύρωση της οδού Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής με την οδό Διγενή Ακρίτα, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς Ολυμπιακή Ακτή) + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.   
7 Στη Διασταύρωση της οδού Αγίου Νεκταρίου με την οδό Διγενή Ακρίτα, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς την Ολυμπιακή Ακτή) + Πινακίδα Ρ-47 (εκτροπή κυκλοφορίας προς την οδό Αγίου Νεκταρίου) + πληροφοριακή πινακίδα «προς Παραλία- Ολυμπιακή Ακτή» + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων. 
8 Για τη Διασταύρωση της παράπλευρης οδού της Π.Α.Θ.Ε. με την οδό Ρούπελ, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του αρμόδιου για την παράπλευρη οδό φορέα. Εμείς προτείνουμε, Πινακίδα Ρ-7 (απαγορεύει την κατεύθυνση προς την οδό Ρούπελ) + πληροφοριακή πινακίδα «προς Κατερίνη-Παραλία- Ολυμπιακή Ακτή» + τοποθέτηση κορδέλας + τοποθέτηση κώνων.
9 Σε όλες τις καθέτους στην διαδρομή του αγώνα οδούς, Πινακίδα Ρ-7 + τοποθέτηση κορδέλας 
+ τοποθέτηση κώνων
Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι εκτός από την τοποθέτηση της σήμανσης και για την τοποθέτηση των εθελοντών σε όλες τις παραπάνω θέσεις, έτσι ώστε να στεγανοποιηθεί η διαδρομή αλλά και να παρέχουν πληροφορίες στα διερχόμενα οχήματα. Οι εθελοντές θα φορούν φωσφορούχα γιλέκα και θα φέρουν κόκκινες σημαίες. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθεί το κοινό μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις καθέτους στην διαδρομή του αγώνα οδούς οι οποίοι βρίσκονται εντός των οικισμών με την τοποθέτηση εθελοντών. Συγκεκριμένα για την Παραλία Κατερίνης στις οδούς: Καλλιθέας, Αθηνάς, Κατερίνης, Μεταξά, Βενιζέλου, Π. Μελά, 1η Επαρχιακή Οδός, Αγίας Παρασκευής, Κύπρου, Κολοκοτρώνη, Υψηλάντου, Ναυτικού Ομίλου, Π.Π. Γερμανού, Επιδαύρου και Δελφών και για την Ολυμπιακή Ακτή στις οδούς: Ήρας, Άρεως, Αθηνάς, Δήμητρας Απόλλωνος, Εστίας. Επίσης πρέπει να τοποθετηθούν εθελοντές και σε όλες τις εξόδους των παρόδιων ιδιοκτησιών εντός των δύο παραπάνω οικισμών. 
Σε όλες τις διασταυρώσεις της διαδρομής που βρίσκονται εκτός των οικισμών, θα πρέπει επίσης να υπάρχουν εθελοντές με σημαίες και φωσφορούχα γιλέκα, για την πλήρη στεγανοποίηση της. 
Θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν τα σημεία των εκτροπών ή των διακοπών πορείας σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων για τις υπεραστικές οδούς (Παραλία Κορινού – Παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακής Ακτής – Σιδηροδρομικού Σταθμού) και 50 μέτρων για τις αστικές οδούς Πληροφοριακές πινακίδες με εθελοντές ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι διερχόμενοι οδηγοί αναφορικά με την διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας και την διεξαγωγή του αγώνα. Οι παραπάνω πινακίδες θα τοποθετηθούν στα ρεύματα κυκλοφορίας που συγκλίνουν στα σημεία των εκτροπών.
Στα τμήματα εκείνα όπου οι δρομείς θα καταλαμβάνουν μόνο το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας (Παραλία – Ολυμπιακή Ακτή) θα πρέπει να τοποθετηθούν πλαστικοί κώνοι ανά 25 μέτρα και πινακίδες Π-77 με Ρ-52δ (υποχρεωτικό προσπέρασμα από τα δεξιά του εμποδίου) ανά 100 μέτρα, προς αποφυγή εισόδου οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας των αθλητών. 
Επιβάλλεται η απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων σε όλο το μήκος της διαδρομής αλλά και στην αφετηρία που είναι πιο πιθανό να παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Ο χώρος απέναντι του almira beachbar μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων. 
Απαραίτητη είναι η συνοδεία των δρομέων από εποχούμενους εθελοντές, έτσι ώστε να υπάρχει εκτός της προστασίας των δρομέων ενημέρωση και των πιθανών διερχομένων οδηγών.    
Μία εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του αγώνα θα κληθούν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης να παρουσιάσουν τους εθελοντές που απαιτούνται, τις πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, τους πλαστικούς κώνους καθώς και όποια άλλα μέσα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του. Η παρουσίαση θα γίνει σε εκπροσώπους του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν τα παραπάνω μέσα η παρούσα ΕΓΚΡΙΣΗ θα ανακληθεί.  
Με τις κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις εξασφαλίζεται η ασφαλής και ανεμπόδιστη διεξαγωγή του αγώνα του θέματος.”
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Μειοψήφησε ο ΔΣ Σταύρος Ανανιάδης που δήλωσε παρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 227/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 9.5.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα