Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης   Αριθμός απόφασης 228/2018                ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Αμεα στη

Στην Κατερίνη 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. 14491/3.5.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τζουμέρκα Καλλιόπη
Μακρίδης Νικόλαος
Αθανασιάδης Παναγιώτης
Μακρίδου Παρθένα
Αμοιρίδης Περικλής
Μπουσνάκης Αστέριος
Ανανιάδης Σταύρος
Ναβροζίδου Παρθένα
Βαϊνάς Δημήτριος
Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
Γιουμίδης Αλέξανδρος
Ντόντης Λάζος
Δρούγκας Φώτιος
Ντούρος Δημήτριος
Ίτσιος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Καλτσίδης Αλέξανδρος
Παπαζήσης Αναστάσιος
Κατανάς Νικόλαος
Παπαζιώγας Νικόλαος
Κοκαβίδης Γεώργιος
Παυλίδης Θεόδωρος
Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
Κυριακίδης Γεώργιος
Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Αθανάσιος
Φάκας Ιωάννης
Λεμονόπουλος Χρήστος
Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
Λιανός Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
Αρβανίτη Μαρία
Μίγκος Βασίλειος
Γαβρίδης Γεώργιος
Μπερεδήμας Παναγιώτης
Γκουγκουρέλας Χρήστος
Παπαδημητρίου Θωμάς
Ελευθεριάδου Ροδή
 Ράδης Σπυρίδων
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
3 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
4 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
5 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
6 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
7 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
8 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
9 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
10 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
11 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
4 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
5 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
6 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
7 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
8 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
9 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
10 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
11 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
12 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
14 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
15 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
16 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
17 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
18 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
Οι Δ.Σ Νικόλαος Κατανάς και Χρήστος Λιανός προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. Παναγιώτης Αθανασιάδης και Χαράλαμπος Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος μετά την ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Ιωάννης Φάκας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ….. 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 51/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “[…] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες (Α με Α.), επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 45 όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα αεροφωτογραφίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 80%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η οδός Παν. Τσαλδάρη βρίσκεται στην περιοχή του Κέντρου η οποία είναι μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης της Κατερίνης (περιλαμβάνει πολυώροφα κτήρια με χρήση κυρίως την κατοικία). Είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την κεντρική πλατεία προς την οδό Κασσάνδρου, αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ενώ επιτρέπεται και η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Καθώς ο αριθμός των υφιστάμενων νόμιμων θέσεων στάθμευσης είναι περιορισμένος, ενώ η ζήτηση είναι μεγάλη η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (Α με Α.) θα εξυπηρετούσε το πρόβλημα της αιτούσας.
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπορούμε να δεσμεύσουμε για το αυτοκίνητο της αιτούσης την συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1 γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.”.
ΙΙ. Την αριθ. 37/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης με την οποία γνωμοδοτεί «[…] υπέρ της παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες (Α και Α), επί της οδού Τσαλδάρη (αριθ. 45) […]».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την 51/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ. και τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ν. 3463/2006 και 65 του ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες (Αμεα), επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 45, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα αεροφωτογραφίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 80%.
Η οδός Παν. Τσαλδάρη βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου, η οποία είναι μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης της Κατερίνης (περιλαμβάνει πολυώροφα κτήρια με χρήση κυρίως την κατοικία). Είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την κεντρική πλατεία προς την οδό Κασσάνδρου, αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ενώ επιτρέπεται και η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Καθώς ο αριθμός των υφιστάμενων νόμιμων θέσεων στάθμευσης είναι περιορισμένος, ενώ η ζήτηση είναι μεγάλη, η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (Αμεα) θα εξυπηρετήσει το πρόβλημα της αιτούσας.
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα δεσμευτεί η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1 γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 14.5.2018
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα