Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έ


Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60, 61, 92, 94 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) και ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Την αριθμ. 28549/19 (ΦΕΚ 1327/17.4.2019, τ. Β΄) «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»
5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 3098/30.12.2011 τ. Β΄, 986/28.5.2015 τ. Β΄, 2904/22.8.2017 τ. Β΄, 4926/5.11.2018 τ. Β΄)
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.8.2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων»
7. Την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020», όπως ισχύει ύστερα από την αριθμ. οικ. 40726/24.10.2019 όμοια (ΑΔΑ: ΩΠΙΒΩΕΤ-1ΡΨ).
8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως των άρθρων 86 και 88.

1.2. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

1.3. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

1.4. Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

 1. 2. Την αριθμ.44/19.6.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης με την οποία έγινε η επικύρωση της εκλογής και η ανακήρυξη του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων και των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των Κοινοτήτων για τη δημοτική περίοδο 01.9.2019 μέχρι 31.12.2023,
 2. 3. Το από 38.2019 πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Κατερίνης (Δημάρχου, τακτικών μελών δημοτικού συμβουλίου, προέδρων και συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης).
 3. 4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως των άρθρων 86 και 88
1.2. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.3. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
1.4. Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
2. Την αριθμ.44/19.6.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης με την οποία έγινε η επικύρωση της εκλογής και η ανακήρυξη του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων και των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των Κοινοτήτων για τη δημοτική περίοδο 01.9.2019 μέχρι 31.12.2023,
3. Το από 31.8.2019 πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Κατερίνης (Δημάρχου, τακτικών μελών δημοτικού συμβουλίου, προέδρων και συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης),
4. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών των κοινοτήτων και εξυπηρέτησης των κατοίκων

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ)

 

ΘΕΜΑ  «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60, 61, 92, 94 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα   Καλλικράτης», όπως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) και ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την αριθμ. 28549/19 (ΦΕΚ 1327/17.4.2019, τ. Β΄) «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»
 5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 3098/30.12.2011 τ. Β΄, 986/28.5.2015 τ. Β΄, 2904/22.8.2017 τ. Β΄, 4926/5.11.2018 τ. Β΄)
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.8.2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 7. Το από 2.9.2019 πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων «Εκκίνηση» και «Ανανέωση τώρα», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α), που υποβλήθηκε την 2.9.2019 στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Ιωάννη Συμεωνίδη, επικυρώθηκε αυθημερόν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις με επισημειωματική πράξη του ιδίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 35261/2.9.2019
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κατερίνης έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες
 9. Την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020»
 10. Την ανάγκη ενιαίας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, εφαρμογής συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 31 Αυγούστου 2019 - Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60, 61 και 92 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας” και ιδίως των άρθρων 87 και 88 αυτού
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'): “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
 5. Το από 24.6.2019 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συνδυασμού «Πολίτες σε δράση» για την εκλογή νέου Δημάρχου, όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 4771/27.6.2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΞΤΟΡ1Υ-Ε7Κ) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιους εβδομήντα εννιά (85.979) κατοίκους
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες
 8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ι. Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κατερίνης, με θητεία μέχρι την 31 Αυγούστου 2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς καθ’ ύλην συγκεκριμένες αρμοδιότητές, ως εξής:

Απόφαση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».