Υπηρεσίες Γραφείου Αλλοδαπών

on

Το Γραφείο Αλλοδαπών του Δήμου Κατερίνης παρέχει πληροφόρηση και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που αφορούν άδειες παραμονής των αλλοδαπών στη χώρα μας.

Για κάθε χορήγηση άδειας απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά:

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δικαιολογητικά

 • αίτηση
 • φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (όλες τις σελίδες)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία
 • πιστοποιητικό υγείας
 • επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να περιλαμβάνει : 1.είδος εργασίας 2.ημερομίσθιο = Γ.Σ.Σ.Ε 3.χρονικό διάστημα απασχόλησης
 • βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα
 • παράβολο = 150€


ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ανανέωση )
Δικαιολογητικά

 • αίτηση
 • φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (όλες τις σελίδες)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη
 • επικυρωμένη προηγούμενη άδεια
 • παράβολο = 300€
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΓΑ : βεβαίωση ΙΚΑ : απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή βεβαίωση του εργοδότη για τις ημέρες ασφάλισης θεωρημένη από το οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ
 • επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
 • αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων


ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δικαιολογητικά

 • αίτηση
 • φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία
 • παράβολο 150€
 • επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη
 • χρονικό διάστημα απασχόλησης μέχρι έξι μηνών το τρέχον ημερολογιακό έτος


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δικαιολογητικά

 • αίτηση
 • φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (όλες τις σελίδες)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • θεώρηση εισόδου για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
 • φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής Προσοχή: το ποσό πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.000 ευρώ
 • βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον ασφαλιστικό φορέα
 • παράβολο

ΠΡΟΣΟΧΗ: πηγαίνει επιτροπή στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
Δικαιολογητικά

 • αίτηση
 • φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (όλες τις σελίδες)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • επικυρωμένη φωτοτυπία προηγούμενης άδειας παραμονής
 • υπεύθυνη δήλωση ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα
 • άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα
 • βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
 • αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
 • αντίγραφο εκκαθαριστικού του τελευταίου οικονομικού έτους πριν από την αίτηση
 • αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας 
 • παράβολο
ΠΡΟΣΟΧΗ: πηγαίνει επιτροπή στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
Δικαιολογητικά
 • αίτηση
 • φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (όλες τις σελίδες)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • επικυρωμένη φωτοτυπία προηγούμενης άδειας παραμονής
 • υπεύθυνη δήλωση ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα